Tack för alla förslag och synpunkter på manualen!

Den 19 december 2016 publicerades en remiss av ändringsförslagen för BREEAM-SE 2017 i förhållande till BREEAM International New Construction 2016 på SGBC:s hemsida.

Sammanlagt har 16 organisationer lämnat remissvar på arbetsgruppernas ändringsförslag. SGBC har bland annat fått remissvar från myndigheter, konsultföretag, fastighetsbolag, byggbolag och energibolag.

Sweden Green Building Council vill rikta ett stort tack till alla som lämnat remissvar! Det är tydligt att de svarande verkligen tagit sig tid att sätta sig in i förslagen och många konstruktiva synpunkter har kommit in, vilket vi är oerhört tacksamma för.

En beskrivning över hur remissvaren har hanterats för BREEAM-SE hittar du här (pdf).

De viktigaste förändringarna i BREEAM-SE New Construction 2017

BREEAM-SE New Construction 2017 är en helt omarbetad manual för BREEAM-SE, baserad på den internationella versionen BREEAM International New Construction 2016.

Nedan finns de viktigaste förändringarna i den nya manualen.

 • Indikatorerna är omstrukturerade och konsoliderade för att passa bättre med skeden i byggprocessen
 • Manualen innehåller flera nya frågor. Exempel på detta är anpassning till klimatförändringar, flexibilitet, materialeffektivitet, tillgänglighet och tillgång till utemiljöer.
 • Manualen innehåller uppdaterade hänvisningar till svensk lagstiftning och standarder.
 • Ombyggnader ingår inte i manualen, utan hanteras genom certifiering i BREEAM International Refurbishment and Fit Out eller BREEAM-SE Bespoke.
 • Det är nu möjligt att göra ansökan om innovationer, utöver de innovationer som finns som exemplarisk nivå i manualen.
 • Viktningen mellan de olika ämnesområdena i manualen har justerats baserats på en utvärdering av vår lagstiftning och hur den kontrollerats.
 • Minimumkraven för de olika betygsnivåerna har ändrats och på vissa indikatorer har skallkrav (prerequisites) har införts.
 • Assessorrapporten har förenklats och kommer att ersättas av ett så kallat Assessment tool.
 • Fler hjälpverktyg och vägledningar kommer att publiceras som del av manualen.

Om du har frågor förändringarna i manualen, vänligen skicka dessa till

Nu släpps BREEAM-SE 2017

Sweden Green Building Council släpper nu en ny version av manualen för BREEAM-SE. Den nya manualversionen, BREEAM-SE New Construction 2017, kommer ersätta den befintliga BREEAM-SE 2013. Den nya manualen är baserad på den internationella BREEAM-manualen från 2016, med anpassningar gjorda för svensk lagstiftning, förhållanden och standarder.

Läs mer: Här kan du ladda ner manualen för BREEAM-SE New Construction 2017

Den nya manualen går att använda för fler typer av byggnader än tidigare. Med BREEAM-SE 2017 går det nu även att certifiera bland annat skolor, förskolor och bostäder. Om en byggnadstyp inte hanteras av manualen kommer det även i fortsättningen att gå att göra en BREEAM-SE Bespoke-certifiering.

Läs mer...

Glädjande besked från BRE - BREEAM-SE 2017 godkänd!

BRE har nu meddelat att den tekniska manualen för BREEAM-SE 2017 är godkänd!

Vi vill tacka för alla förslag och synpunkter på manualen! Ett extra tack går även till arbetsgrupperna som varit med och tagit fram det förslag som nu är godkänt!

Det som återstår nu är att färdigställa manualen för publicering. Viktiga datum gällande lansering och publicering framgår nedan:

 • 16 oktober: Lansering av engelskspråkig manual för BREEAM-SE 2017.
 • 16 november: Registrering mot BREEAM-SE 2017 öppnar.
 • 16 december: Lansering av svenskspråkig manual för BREEAM-SE 2017. Registrering mot BREEAM-SE 2013 stängs.

Förändring i tidplanen för BREEAM-SE 2017

Styrgruppen för arbetet med att uppdatera BREEAM-SE-manualen till version 2017 har beslutat att förlänga tidplanen för projektet med en månad. Detta görs eftersom svenska akustikstandarder ännu inte har godkänts av BRE, vilket påverkar den planerade lanseringen i mitten av september.

Detta innebär att lanseringen av den nya manualen skjuts upp till den 16 oktober 2017. De första registreringarna kommer preliminärt kunna göras från och med den 16 november 2017.

Remissversion för BREEAM-SE 2017 publicerad

Förslag på anpassningar har tagits fram av 11 ämnesspecifika arbetsgrupper under perioden 21 oktober till 12 december 2016. Vi vill passa på att tacka samtliga medverkande i arbetsgrupperna för ert engagemang och era insatser!

De anpassningsförslag som arbetsgrupperna tagit fram är föremål för öppen remiss. Det innebär att alla, även privatpersoner, är välkomna att lämna synpunkter på arbetsgruppernas anpassningsförslag. Remissvar samlas in under perioden 19 december 2016 till och med 10 februari 2017. Vi hoppas att så många som möjligt har tid och möjlighet att läsa igenom materialet och lämna synpunkter.

Läs mer om remissen här.

 

BREEAM-SE 2017 – Första responsen från BRE efter remiss

I mars skickades förslag på anpassningar för BREEAM-SE 2017 till BRE för godkännande, efter remissen som avslutades den 10 februari. Vi har nu fått den första responsen från BRE på våra anpassningsförslag. Många av anpassningsförslagen har godkänts av BRE, medan en del kräver ytterligare revidering. Vi jobbar nu vidare tillsammans med arbetsgrupperna för att justera förslagen utifrån BREs feedback och arbetet fortskrider enligt plan. Målet är att få förslaget godkänt till mitten av juni och inarbetat i manualen på engelska till preliminär lansering 1 september. Från 1 oktober är planen att det ska gå att registrera i BREEAM SE-manualen och sedan sker preliminär lansering av den svenskspråkiga manualen 1 november. 

Vi uppskattar alla remissvar vi fått in och vill återigen tacka våra arbetsgrupper för ert engagemang och era insatser!