Citylab-nyheter

Här hittar du aktuell information - och äldre uppdateringar - om vad som pågår i Citylab.

Uppstartsmöte Citylab för genomförandeskedet

Idag (20 augusti 2018) hålls uppstartsmöte med de fyra arbetsgrupperna som deltar i utvecklingen av Citylab för genomförandeskedet. Vi är så glada över alla kompetenta och engagerade personer som deltar i arbetsgrupperna!

Arbetsgrupperna ska tillsammans ta fram en modell för certifiering av aktörsspecifika handlingsplaner med åtgärder samt certifiering av hela stadsutvecklingsprojektet. Det kommer att utvecklas en Guide likt den som finns för planeringsskedet samt mallar som ska ge stöd. Uppföljningen och säkerställandet av genomförandet är en central fråga.   

Den 16 oktober startar betatestet av modellen. Är du intresserad av att delta går det bra att kontakta oss.

Certifieringsmodellen för genomförandeskedet planeras att lanseras i mars 2019.

Vill ni veta mer, kontakta Sigrid Walve, chef Citylab eller Hongling Liu, biträdande projektledare.

Information om hänvisning avseende grönytefaktor i Citylab ActionGuide.

Inom indikatorn Grönytefaktor finns en hänvisning till C/O Citys Grönytefaktor för allmän platsmark (GYF AP), som exempel på metod för beräkning av Grönytefaktorn för allmän platsmark. Denna GYF AP har utvecklats inom det Vinnova-finansierade projektet C/O City. GYF AP manualen, som beskriver version 2.0 av verktyget, kommer publiceras på www.cocity.org i slutet av januari 2018. Vid frågor angående GYF AP, maila till .