Nu släpps remissversionen av Miljöbyggnad för byggskedet

En stor del av en byggnads totala miljöpåverkan uppstår när den byggs. För att hantera detta så utvecklas nu Miljöbyggnad för byggskedet, en certifiering som täcker in fyra områden som bedömts som viktiga under just byggskedet.

Miljöbyggnad för byggskedet är ett fristående system som antingen byggherren eller entreprenören tar initiativ till att använda.

I samband med utvecklingen av Miljöbyggnad 3.0 efterfrågades just att byggskedet inkluderades i "Miljöbyggnad för nyproduktion". Samtidigt fanns önskningar om att systemet inte skulle växa. Därför lyftes byggskedet över till en separat certifiering. Manualen för detta certifieringssystem släpps nu för remiss.

Läs mer...

Miljöbyggnad för förvaltning - nu startar utvecklingsarbetet

”Miljöbyggnad för förvaltning” ska bli ett verktyg för fastighetsägare som: 

  • kan användas för att hålla koll på och redovisa byggnaders miljöprestanda 
  • kan användas som stöd vid planering, beslut och uppföljning av miljöåtgärder.

En nyligen genomförd marknadsundersökning hos Sweden Green Building Councils fastighetsägare visar att det finns ett starkt behov av ett sådant verktyg som bygger på Miljöbyggnads principer. ”Miljöbyggnad för förvaltning” blir ett komplement till systemet ”Miljöbyggnad för befintliga byggnader” vars BRONS-krav kan vara svåra att uppnå och som inte ger vägledning om prioritering av åtgärder.

Delta i våra workshops

I workshop-form vill vi fånga upp era önskemål och behov så att vi får fram ett användbart system. I första hand vänder sig workshopen till dig som jobbar med drift- och förvaltning som fastighetsägare eller rådgivare. Medlemmar i Sweden Green Building Council har förtur till våra träffar. 

Läs mer...

Tack för alla förslag och synpunkter på manualen!

Metodavsnittet väckte mest intresse

Inte mindre än 1 214 kommentarer kom in från 96 remissinstanser på förslaget till manual för Miljöbyggnad 3.0.

– Det är roligt att så många velat kommentera, säger Catarina Warfvinge, Miljöbyggnadschef på Sweden Green Building Council och annars universitetslektor vid Lunds Tekniska Högskola. Det går inte att ta miste på engagemanget kring Miljöbyggnad.

Många kommentarer är av redaktionell karaktär (ca 25 procent), men flertalet (drygt 60 procent) rör rent tekniska frågor. Det avsnitt som väckt mest intresse är metodavsnittet. Därefter kommer dokumentation av byggvaror (Indikator 13), dagsljus (Indikator 11), förnybar energi (Indikator 4) samt utfasning av farliga ämnen (Indikator14).

Läs mer...

Hur arbetet med Miljöbyggnad 3.0 har genomförts

I det första skedet av framtagandet av MB 3.0 arbetade 12 arbetsgrupper med ca 10 experter i varje grupp med att kartlägga, analysera, värdera möjliga förslag ändringar och tog fram ett underlag för fortsatt bearbetning och för samordning med de andra arbetsgrupperna. Till arbetsgrupperna knöts ämnesspecifika remissgrupper på ytterligare sammantaget ca 120 personer.

Läs mer...

Lägesrapport MB3 16-09-26

Projektet ligger inte längre i fas med den tidplanen som finns i Hearingversionen (se pdf under motsvarande rubrik). Intresset för Miljöbyggnad är stort - större än vad vi kunde ana och vi bearbetar fortfarande alla skriftliga och muntliga synpunkter som vi har fått in - tack återigen för dessa!

Remissversionen av "Manualen för nyproduktion" kommer att publiceras kort - gissningsvis inom två veckor. Vi följer projekt- och handlingsplanen vilket innebär en del projektinterna godkännandesteg. Vi förvarnar minst en vecka innan vi manualremissen släpps så att ni inte tappar tid för att lämna ytterligare synpunkter.

Har ni frågor så tar vi (Åsa Wahlström och Catarina Warfvinge) gärna emot dem på