Slider

Nu släpps remissen för Advancing Net Zero

Sweden Green Building Council har sedan hösten 2016 varit med i det globala projektet Advancing Net Zero. Det är en del i World Green Building Councils åtagande från COP21 i Paris 2015 - alla byggnader ska vara koldioxidneutrala år 2050. För att nå detta mål har tio deltagande länder beslutat att ta fram nationella certifieringar för nollutsläppsbyggnader.

Sweden Green Building Council har valt att göra certifieringen som en påbyggnad till befintliga certifieringssystem. Den nya certifieringen är för de som vill gå steget längre, för att leda utvecklingen och verkligen visa vad som är möjligt i byggnader. Kraven som föreslås är bland de tuffaste i världen.

Läs mer: Här kan du ladda ner remissdokumenten och läsa mer om Advancing Net Zero.

Arbetet med certifieringen har pågått i workshops och arbetsgrupper under 2017 och den remissversion som nu släpps har tagits fram av deltagare från näringsliv, högskolor och forskningsinstitut. Målsättningen har varit att certifieringen ska vara vetenskapligt förankrad och baserad på granskad och oberoende forskning. Den är också framtagen för att fungera väl med nuvarande svenska och europeiska lagar och regler.

- IPCC:s rapport ”Special Report on 1,5 Degrees” visar att det nu är svårt att nå 1,5 gradersmålet, säger Andreas Eggertsen Teder, arkitekt på White arkitekter och gruppledare i arbetsgruppen för systemgränser. Vi behöver agera nu för att ändra trenden. Snarare än att endast minska byggnadens energi och klimatpåverkan, banar klimatneutrala byggnader väg för innovativa koncept och teknologier som syftar till att bevara och återställa atmosfärens koldioxidbalans. Advancing Net Zero stimulerar byggnadsindustrin att designa miljöer som tar sig an utmaningen att bygga och drifta byggnader med 100% förnybara energikällor. Därmed skyndas arbetet med att uppnå konkurrenskraftiga hållbara byggnader på!

Sweden Green Building Council och dess medlemmar, som består av aktörer som är aktiva i alla delar av den svenska bygg- och fastighetssektorn, vill med denna certifiering minimera klimatgasutsläppen från bebyggelsen genom att premiera både energi- och resurseffektivitet och förnybar energiproduktion. Målet är netto-noll-utsläpp under byggnadens livscykel.

Läs mer: Frågor och svar om Net Zero-certifieringen

- Net Zero-certifieringen är till för de absolut främsta i branschen, de som verkligen vill visa vägen mot en fossilfri framtid, säger Bengt Wånggren, som varit projektledare för Advancing Net Zero sedan 2017. Certifieringen ger dem ett bra verktyg för att själva minska sin klimatpåverkan, men också bidra till utvecklingen genom att stödja leverantörer som minskar sina växthusgasutsläpp. Certifieringen ställer krav på materialtillverkarna och byggentreprenörerna genom att sätta gränsvärden för utsläppsmängderna från produktfas och byggproduktionsfas – detta är unikt!

Remissperioden pågår mellan den 13 april och den 25 maj. Efter detta kommer projektledningen att sammanställa och hantera de remissvar som har inkommit. De ändringar som föreslagits kommer sedan presenteras för arbetsgrupperna och eventuella omarbetningar kommer införas i en pilotversion av certifieringen. Denna kommer sedan användas i en pilotomgång, för att sedan omarbetas ytterligare en gång. Sweden Green Building Council har som målsättning att släppa pilotversionen i juni månad. Den slutgiltiga första versionen av manualen beräknas släppas under 2019.