Avgifter i GreenBuilding

För att certifiera en byggnad enligt GreenBuilding erläggs registreringsavgift, granskningsavgift och eventuella kompletterande avgifter.

För att behålla certifikatet ska aktuell energianvändning återrapporteras varje år. Återrapporteringsavgift utgår för detta.

Avgifterna är anpassade för att täcka självkostnaderna för Sweden Green Building Council och är olika för befintliga och nya byggnader. Nya komplexa byggnader har högre avgift eftersom de medför merarbete. Med "Ny komplex byggnad" menas en byggnad som enligt bedömningsgrunderna ska göra en referensberäkning.

Granskningen avslutas i och med att ansökan godkänts eller fått avslag. Godkända byggnader listas på Sweden Green Building Councils hemsida.

Priserna gäller från och med den 1/1 2018. Priserna gäller för fastighetsägare som är medlemmar i Sweden Green Building Council. För icke-medlem tillkommer 43 % på nedanstående priser.

Avgifter GreenBuilding 2016

Avgifter GreenBuilding 2017

Moms tillkommer på alla avgifter.

Registreringsavgift

Granskningsavgift

Ny komplex byggnad

5 250 17 150

Ny byggnad

5 250 11 680

Befintlig byggnad

5 250 7 860

 Detta ingår i avgifterna:

  • Registrering – tre (3) projektfrågor ingår i avgiften.
  • Granskning – en (1) kontroll av formalia före granskning, extern granskning med maximalt en (1) revidering samt diplom och publicering när certifieringen är klar.

 Kompletterande avgifter

 Pris Information

Ytterligare kontroll av formalia innan granskning

2140
Erläggs vid behov av fler än en kontroll av formalia innan ansökan kan skickas på granskning

Ytterligare granskningsomgång

5880
Erläggs vid behov av fler än totalt en revidering

Förseningsavgift 

2500 För revideringar som kommit in upp till en vecka sent

Överlåtelse av certifierad byggnad till ny fastighetsägare

5460 Inkluderar kontroll av den nya fastighetsägarens åtagande

Extra projektfråga

1500 För svar på fler än de tre frågor som inkluderas i registreringsavgiften

Överklagan av beslut

Granskningsavgift gånger 2 Avgiften för att överklaga ett beslut efterskänks om Regelrådet dömer till den sökandes fördel

Återrapporteringsavgift

2100 Täcker Sweden Green Building Councils självkostnad för att genomföra granskningar av rapporter. Inkluderar nytt diplom
Utökad granskning 10 000 Om det vid stickprovskontrollen vid återrapporteringen upptäcks felaktigheter gentemot ansökningsunderlaget, kan SGBC komma att göra utökade kontroller