Avgifter i Miljöbyggnad

För att certifiera en byggnad i Miljöbyggnad erläggs avgift för registrering, granskning och certifiering. Dessutom kan kostnader tillkomma på grund av försening, förhandsgodkännande mm. 

Priserna gäller för:

Nybyggnad - Ombyggnad - Befintlig byggnad - Kompletterande avgifter

Avgifterna är anpassade för att täcka självkostnaderna för Sweden Green Building Council i alla delar av certifieringsprocessen. Avgifterna beror på typ av projekt och byggnadens storlek. Kompletterande avgifter ska täcka merarbete för granskare och certifieringsavdelningen för till exempel ytterligare kontroller eller granskningar. En ansökan avbryts om inte efterfrågade revideringar inkommit inom aktuella hålltider. Tidsgränserna för olika moment anges på denna sida.

Godkända byggnader listas på Sweden Green Building Councils hemsida.

Priserna gäller från den 1/1 2018. 

Prislista för 2017 finns att ladda ner här.

 

Priserna gäller för fastighetsägare som är medlem i Sweden Green Building Council. För icke-medlem tillkommer 43 % på nedanstående priser. 

Moms tillkommer på alla avgifter. Klicka här för förklaring av vad avgifterna inkluderar.

 Nybyggnad

Småhus  Flerbostads-hus

Lokalbyggnad liten

Lokalbyggnad mellan
Lokalbyggnad stor
Registrering

5500

5500

5500

5500

5500

Granskning
9900 21 000 27 200 29 700 34 700
Preliminär certifiering   
4300 6400 6400 6400 6400
Verifieringsgranskning
9900 21 000 27 200 29 700 34 700
Certifiering
3400 4500 4500 4500 4500

Till toppen av sidan

 Ombyggnad 

Småhus  Flerbostads-hus Lokalbyggnad liten Lokalbyggnad mellan Lokalbyggnad stor
Registrering, inklusive obligatoriskt förhandsbesked för val av bedömningskriterier ombyggnad

6500

6500

6500

6500

6500

Granskning
7500  19 800 24 800 27 200 29 700
Preliminär certifiering   
4300 6400 6400 6400 6400
Verifieringsgranskning
7500 19 800 24 800 27 200 29 700
Certifiering
3400 4500 4500 4500 4500

Till toppen av sidan

 Befintlig byggnad 

Småhus  Flerbostads-hus Lokalbyggnad liten Lokalbyggnad mellan Lokalbyggnad stor
Registrering

5500

5500

5500

5500

5500

Granskning
7100 19 800 25 400 28 300 31 100
Certifiering 
5600 7700 7700 7700 7700

Till toppen av sidan 

Inkluderat i avgifter för certifiering

Registrering – Fyra projektfrågor i registreringsavgiften. (För versioner tidigare än 3.0 ingår tre projektfrågor.)

Granskning – en (1) kontroll av formalia före granskning, extern granskning med maximalt två (2) revideringar

Prel. certifiering – plakett, certifikat och publicering

Verifieringsgranskning – en (1) kontroll av formalia före granskning, extern granskning med maximalt två (2) revideringar, eventuellt platsbesök. Vid ombyggnad sker verifiering på de indikatorer som berörs av ombyggnaden. 

Certifiering – certifikat och publicering. Avgift för eventuell korrigering av betyget på plaketten tillkommer

En "Liten lokalbyggnad" är mindre än 10 000 m2, "Mellan lokalbyggnad" är mellan 10 000 och 40 000 m2 och en "Stor lokalbyggnad" är större än 40 000 m2. 

Till toppen av sidan

 Kompletterande avgifter

Åtgärd Pris Information 
Ytterligare kontroll av formalia före granskning 2100 Om formalia behöver kontrolleras mer en gång.
Granskningsavgift för ansökningar som omfattar fler än en byggnad Ordinarie granskningsavgift X antal byggnader i ansökan Granskningsavgift för ansökningar som omfattar fler än en (1) byggnad, dvs. inte uppfyller Miljöbyggnads krav för samgranskning. Gäller nyproduktion, befintlig och ombyggnad.
Extra tid för revidering 5000 (småhus 3000) Kan väljas när projektet fått första kommentarerna från granskaren och innebär att alla tider för revidering och granskning dubbleras.Detta val görs direkt i Building Green Online (BGO).
Förseningsavgift 7900 per påbörjad vecka För revideringar som inkommit i BGO upp till fyra veckor efter utsatt tidsgräns.
Extra (tredje) revideringsomgång 8300 Om en ansökan behöver granskas mer än två gånger, d.v.s. den tredje revideringskontrollen kostar. Observera att om projektet valt "extra tid för revidering" innan blir kostnaden för den tredje revideringsomgången     10 800.

Extra projektfråga 

Fråga för ej registrerat projekt 

1500  För svar på fler än de 3 frågor som inkluderas i registreringsavgiften.

För svar på fråga för ej registrerat projekt utgår en avgift per fråga.
Förhandsbesked indikator

6500

Förhandsbesked för hel indikator. Inklusive en revideringsomgång.
Förhandsbesked metod

3500

Förhandsbesked för antaganden, metod, del av indikator och dylikt. Inklusive en revideringsomgång.
Förhandsbesked metod för två eller flera indikatorer 6500 Förhandsbesked för antaganden, metod, del av indikator och dylikt för inklusive en revideringsomgång.
Förhandsbesked för ombyggnad  6500  Förhandsbesked gällande val av bedömningskriterier för respektive indikator. Samtliga indikatorer ingår i avgiften. Inklusive en revideringsomgång. För registreringar gjorda efter 2017-10-04 ingår förhandsbesked i registreringsavgiften.
Förhandsbesked för granskningsrabatt för flera lika byggnader

0 eller 6500
beroende på om samgranskning godkänns eller ej

Förhandsbesked för att avgöra om och i vilken omfattning flera byggander är tillräckligt lika för att kunna samgranskas och få granskningsrabatt. Inklusive en revideringsomgång. Om samgranskning godkänns utgår ingen avgift för förhandsbeskedet. 
Extra revidering av förhandsbesked 2000 Avgift per revidering som görs utöver den som ingår i förhandsbeskedet.
Uppdateringsgranskning 2800 Granskning för att uppdatera ett indikatorbetyg för befintlig byggnad.
Överklagan av beslut Granskningsavgift gånger två Avgiften för att överklaga ett beslut efterskänks om Tekniska rådet dömer till den sökandes fördel.
Överlåtelse till ny fastighetsägare 2100 Inkluderar administration och ompublicering
Extra plakett, småhus 2400 Plakett med betyg
Extra plakett flerbostadshus och lokaler 3500 Plakett med betyg
Starta om granskningsprocessen   Avgift för granskning utgår på nytt, se respektive tabell ovan.

 

Till toppen av sidan