Avgifter i Miljöbyggnad

För att certifiera en byggnad i Miljöbyggnad erläggs avgift för registering, granskning och certifiering. Dessutom kan kostnader tillkomma på grund av försening,  förhandsgodkännande mm. 

Priserna gäller för:

Nybyggnad - Ombyggnad - Befintlig byggnad - Kompletterande avgifter

Avgifterna är anpassade för att täcka självkostnaderna för Sweden Green Building Council i alla delar av certifieringsprocessen. Avgifterna beror på typ av projekt och byggnadens storlek. Kompletterande avgifter ska täcka merarbete för granskare och certifieringsavdelningen för till exempel ytterligare kontroller eller granskningar. En ansökan avbryts om inte efterfrågade revideringar inkommit inom aktuella hålltider. Tidsgränserna för olika moment anges på denna sida.

Godkända byggnader listas på Sweden Green Building Councils hemsida.

Priserna gäller från den 1/1 2017. 

Prislista för 2016 finns att ladda ner här.

Prislista för 2015 finns att ladda ner här.

Prislista för 2014 finns att ladda ner här.

 

Priserna gäller för fastighetsägare som är medlem i Sweden Green Building Council. För icke-medlem tillkommer 43 % på nedanstående priser. 

Moms tillkommer på alla avgifter. Klicka här för förklaring av vad avgifterna inkluderar.

 Nybyggnad

Småhus  Flerbostads-hus

Lokalbyggnad liten

Lokalbyggnad mellan
Lokalbyggnad stor
Registrering

4000 för version 3.0

5000 för  version 2.2

4000 för version 3.0

5000 för  version 2.2

4000 för version 3.0

5000 för  version 2.2

4000 för version 3.0

5000 för  version 2.2

4000 för version 3.0

5000 för  version 2.2

Granskning
9000 19 100 24 700 27 000 31 500
Preliminär certifiering   
4280 6430 6430 6430 6430
Verifieringsgranskning
9000 19 100 24 700 27 000 31 500
Certifiering
3440 4510 4510 4510 4510

Till toppen av sidan

 Ombyggnad 

Småhus  Flerbostads-hus Lokalbyggnad liten Lokalbyggnad mellan Lokalbyggnad stor
Registrering, inklusive obligatoriskt förhandsbesked för val av bedömningskriterier ombyggnad

6000 för version 3.0

7000 för  version 2.2

6000 för version 3.0

7000 för  version 2.2

6000 för version 3.0

7000 för  version 2.2

6000 för version 3.0

7000 för  version 2.2

6000 för version 3.0

7000 för  version 2.2

Granskning
6800 18 000 22 500 24 700 27 000
Preliminär certifiering   
4280 6430 6430 6430 6430
Verifieringsgranskning
6800 18 000 22 500 24 700 27 000
Certifiering
3440 4510 4510 4510 4510

Till toppen av sidan

 Befintlig byggnad 

Småhus  Flerbostads-hus Lokalbyggnad liten Lokalbyggnad mellan Lokalbyggnad stor
Registrering

4000 för version 3.0

5000 för  version 2.2

4000 för version 3.0

5000 för  version 2.2

4000 för version 3.0

5000 för  version 2.2

4000 för version 3.0

5000 för  version 2.2

4000 för version 3.0

5000 för  version 2.2

Granskning
6420 18 000 23 130 25 700 28 300
Certifiering 
5580 7730 7730 7730 7730

Till toppen av sidan 

Inkluderat i avgifter för certifiering

Registrering – För version 3.0 ingår fyra projektfrågor i registreringsavgiften, för tidigare versioner ingår tre projektfrågor.

Granskning – en (1) kontroll av formalia före granskning, extern granskning med maximalt två (2) revideringar

Prel. certifiering – plakett, certifikat och publicering

Verifieringsgranskning – en (1) kontroll av formalia före granskning, extern granskning med maximalt två (2) revideringar. Vid ombyggnad sker verifiering på de indikatorer som berörs av ombyggnaden.

Certifiering – certifikat och publicering. Eventuell avgift för korrigering av betyget på plaketten tillkommer

En "Liten lokalbyggnad" är mindre än 10 000 m2, "Mellan lokalbyggnad" är mellan 10 000 och 40 000 m2 och en "Stor lokalbyggnad" är större än 40 000 m2. 

Till toppen av sidan

 Kompletterande avgifter

Åtgärd Pris Information 
Ytterligare kontroll av formalia före granskning 2140 Om formalia behöver kontrolleras mer en gång.
Granskningsavgift för ansökningar som omfattar fler än en byggnad Ordinarie granskningsavgift X antal byggnader i ansökan Granskningsavgift för ansökningar som omfattar fler än en (1) byggnad, dvs. inte uppfyller Miljöbyggnads krav för samgranskning. Gäller nyproduktion, befintlig och ombyggnad.
Extra tid för revidering 5000 (småhus 3000)

Kan väljas när projektet fått första kommentarerna från granskaren och innebär att alla tider för revidering och granskning dubbleras.

Detta val görs direkt i Building Green Online (BGO).

Förseningsavgift 7880 per påbörjad vecka För revideringar som inkommit i BGO upp till fyra veckor efter utsatt tidsgräns.
Extra (tredje) revideringsomgång 8250 

Om en ansökan behöver granskas mer än två gånger, d.v.s. den tredje revideringskontrollen kostar.

Observera att om projektet valt "extra tid för revidering" innan blir kostnaden för den tredje revideringsomgången     10 750

Extra projektfråga 

Fråga för ej registrerat projekt 

1500  För svar på fler än de 3 frågor som inkluderas i registreringsavgiften.

För svar på fråga för ej registrerat projekt utgår en avgift per fråga.
Förhandsbesked indikator

5500 utan revid.

8250 inkl. revid.

Förhandsbesked för hel indikator. Med eller utan en revideringsmöjlighet.

Förhandsbesked metod

2750 utan revid.

4120 inkl. revid.

Förhandsbesked för antaganden, metod, del av indikator och dylikt. Med eller utan en revideringsmöjlighet.
Förhandsbesked för ombyggnad  5500 

Förhandsbesked gällande val av bedömningskriterier för respektive indikator. Samtliga indikatorer ingår i avgiften.

Förhandsbesked för granskningsrabatt för flera lika byggnader

0 eller 5500
beroende på om samgranskning godkänns eller ej

Förhandsbesked för att avgöra om och i vilken omfattning flera byggander är tillräckligt lika för att kunna samgranskas och få granskningsrabatt. Om samgranskning godkänns utgår ingen avgift för förhandsbeskedet.
Uppdateringsgranskning 2750

Granskning för att uppdatera ett indikatorbetyg för befintlig byggnad.

Överklagan av beslut Granskningsavgift gånger två Avgiften för att överklaga ett beslut efterskänks om Tekniska rådet dömer till den sökandes fördel
Överlåtelse till ny fastighetsägare 2140 Inkluderar administration och ompublicering
Extra plakett, småhus 2400 Plakett med betyg
Extra plakett flerbostadshus och lokaler 3450 Plakett med betyg
Starta om granskningsprocessen   Avgift för granskning utgår på nytt, se respektive tabell ovan.

 

Till toppen av sidan