BREEAM-SE 2013 omfattar handel, kontor och industri och kombinationer av dessa. BREEAM-SE 2017, som är den manual som gäller för nya projekt omfattar dessutom bland annat hotell och bostäder. För andra typer av projekt (så idrottshallar och museer) eller projekt med många verksamheter, är det möjligt att ansöka om anpassade kriterier, så kallade Bespoke-kriterier.

Att utveckla Bespoke-kriterier kan vara krävande. Säkerställ därför att det finns tillräckligt med tid avsatt för processen.

Hur får jag anpassade kriterier?

Projektet bör ha kommit så långt att det finns planritningar och rumsbeskrivningar och detta används som underlag för att utveckla kriterierna. Nästa steg är att skicka in en ansökan om att SGBC ska utveckla kriterier för projektet. Processen för detta beskrivs nedan.

Bespoke-processen

Ansökan
Om du överväger att använda BREEAM-SE Bespoke för ett projekt kan du kontakta för att få ett anbud på anpassning av BREEAM-SE:s kriterier. I ämnesraden skriver du BREEAM-SE Bespokeansökan.

Vid efterfrågan om BREEAM Bespoke erhåller ni ett ansökningsformulär som ska fyllas i och skickas till SGBC. Planritningar och rumsbeskrivningar ska bifogas.

Anbud
Baserat på projekts Bespoke-ansökan tar SGBC fram ett anbud för att utveckla kriterier för projektet. Kostnaden beror på projektets storlek och komplexitet. Arbetet påbörjas när anbudet är påskrivet av fastighetsägarens firmatecknare.

Registrering
När anbudet är påskrivet kan registrering utföras i Building Green Online (BGO). Det är bara BREEAM-SE-assessorer som kan registrera ett BREEAM-SE-projekt. Registrerings- och certifieringsavgifter för Bespoke är desamma som för övriga projekt.

Projektutvecklingsmöte
I vissa fall hålls ett projektutvecklingsmöte där projektet och kriterierna diskuteras. Detta görs framförallt för tekniskt komplexa projekt. Det är SGBC som avgör om ett möte ska hållas, men det kan även efterfrågas av projektet. Mötet äger rum innan Bespoke-kriterierna är framtagna.

Framtagande av Bespoke-kriterier
Arbetet med att ta fram Bespoke-kriterier påbörjas när kunden har signerat SGBC:s anbud. Projektet får ett utkast på kriterier efter ett antal veckor. Kriterierna används tillsammans med BREEAM-SE-manualen, samt tolkningar, förtydliganden och beviskrav för BREEAM-SE.

Genomgång av kriterier
Assessorn och projektgruppen har möjlighet att granska dokumentationen och inlämna synpunkter vid ett tillfälle under en granskningsperiod. Synpunkterna sammanställs och motiveras av assessorn.

Slutgiltiga kriterier
Efter att SGBC har tagit ställning till projektets önskemål fastställs de slutgiltiga kriterierna. Om kunden önskar revidera dessa utförs en genomgång av kundens önskemål till en tillkommande kostnad.