Certifiera med BREEAM-SE

certifieringsprocess breeamse

Anlita en assessor
För att kunna certifiera enligt BREEAM-SE krävs att projektet har anlitat en licensierad assessor. Assessorn fungerar som projektets revisor, men är inte en del av projekteringsgruppen. För att projektet ska ha så goda förutsättningar som möjligt att nå målsättningen är det också bra att anlita en så kallad AP (Accredited Professional).

Förstudie/Pre-Assessment
För att optimera chanserna att uppnå ett högt betyg bör en förstudie utföras i tidigt skede. Förstudien kallas Pre-Assessment och omfattar en bedömning av byggnadens möjlighet att certifiera, samt lämplig certifieringsnivå. Det finns inga krav på vem som ska utföra förstudien, men i syfte att erhålla poäng för indikator Man 14 sammanställs förstudien vanligtvis av projektets AP. Verktyget för Pre-Assessment används sedan av assessorn för att visa vilket slutgiltigt betyg byggnaden erhåller.

Registrering
Ett projekt som ska certifieras enligt BREEAM-SE ska först registreras. Registrering görs i SGBC:s onlinesystem Building Green Online (BGO). Det är bara licensierade assessorer som kan registrera ett BREEAM-SE-projekt.

Notera att registrering ska ske för varje separat certifieringsansökan. Om ni avser ansöka om separata certifikat för olika verksamheter i samma byggnad ska varje ansökan registreras var för sig. Önskar ni t.ex. ansöka om skilda certifikat för kontorsytor och handelsytor i samma byggnad ska assessorn göra två separata registreringar – en för kontorsytorna och en för handelsytorna. I registreringen för kontorsytorna ska assessorn förmedla att byggnaden även innehåller handelsytor som kommer registreras och certifieras som ett separat projekt. Motsvarande information ska förmedlas i registreringen för handelsytorna.

I registreringsavgiften ingår fem tekniska frågor, därefter tas en avgift ut enligt gällande prislista (här kan du läsa mer om hur du ställer frågor i BREEAM-SE). 

Klicka här för att komma till BGO

Klicka här för att skapa ett användarkonto

Certifiering i projekteringsskedet
Om så önskas kan byggnaden certifieras redan i projekteringsskedet. Då erhålls ett preliminärt certifikat för projekteringsskedet.

Ansökan består av en rapport skriven av projektets assessor, samt bilagt bevismaterial. Rapporten ska skrivas på engelska enligt den rapportmall som finns här. Bevisen kan skrivas på svenska, men då tillkommer en avgift för översättning. 

Fr.o.m. 1 juni 2017 krävs även att assessorn undertecknar ett ansökningsavtal för varje ansökan som skickas in till SGBC. Ansökningsavtalet ska skannas in i sin helhet och biläggas ansökan som del av övrigt bevismaterial. Du finner ansökningsavtalet under rubriken ’Dokument för BREEAM-SE’.

Ansökan skickas in för granskning genom att ladda upp samtligt material i kapitel 'Ansökan' i BGO.

Certifiering av färdig byggnad
När byggnaden står färdig kan projektet ansöka om ett slutgiltigt certifikat. 

Ansökan består av en rapport skriven av projektets assessor, samt bilagt bevismaterial. Rapporten ska skrivas på engelska enligt den rapportmall som finns här. Bevisen kan skrivas på svenska, men då tillkommer en avgift för översättning. 

Fr.o.m. 1 juni 2017 krävs även att assessorn undertecknar ett ansökningsavtal för varje ansökan som skickas in till SGBC. Separata ansökningsavtal krävs för ansökan i projekteringsskedet och ansökan för färdig byggnad. Ansökningsavtalet ska skannas in i sin helhet och biläggas ansökan som del av övrigt bevismaterial. Du finner ansökningsavtalet under rubriken ’Dokument för BREEAM-SE’.

Ansökan skickas in för granskning genom att ladda upp samtligt material i kapitel 'Ansökan' i BGO.

Granskning
Efter att ansökan laddats upp i BGO skickar SGBC underlaget till BRE för granskning. Granskningen tar ca 5 – 6 veckor. En opartisk granskare bedömer om betygskriterierna är uppfyllda. Om ansökan behöver förtydligas, korrigeras eller kompletteras får assessorn ett meddelande om detta via BGO. Även reviderade ansökningar laddas upp i BGO. Granskning av en reviderad ansökan tar ca 2 – 3 veckor. 

Certifikat och plaketter
Om ansökan godkänns erhåller byggnaden sitt betyg och certifikat via BGO. Plakett kan beställas av SGBC för en extra kostnad.

Avgifter
Byggnadens storlek avgör vilka avgifter som gäller för registrering och certifiering i BREEAM-SE. Reducerade avgifter gäller för de fastighetsägare som är medlemmar i SGBC. Prislistan för BREEAM-SE finns tillgänglig här.

Mer om certifiering enligt BREEAM-SE
Samtliga ansökningar och all övrig kontakt gällande BREEAM-SE-projekt, inklusive tekniska frågor, allmänna frågor eller frågor gällande certifieringsprocessen, hanteras via SGBC. Ansökningar och/eller frågor får inte skickas direkt till BRE.

I menyn till höger hittar du mer information om BREEAM-SE, samt dokument och manualer för certifiering.