Innovationspoäng i BREEAM-SE 2017

Ett av syftena med BREEAM-SE är att främja innovationer inom byggbranschen och dess leveranskedjor. Därför erbjuder BREEAM-SE s.k. innovationspoäng för byggnader som går längre än bästa praxis och som visar prov på innovativt tänkande.

Genom tilldelningen av innovationspoäng kan kunder och projekteringsgrupper förbättra byggnadens miljöprestanda, samtidigt som marknaden för nya innovativa tekniker och byggmetoder främjas.

Hur tilldelas innovationspoäng?
En byggnads samlade poäng kan ökas med maximalt 10 poäng för innovationer. Det finns två sätt på vilka det går att få innovationspoäng i BREEAM-SE.

  • Det första sättet är att uppfylla kriterierna för exemplarisk nivå som definierats för en befintlig BREEAM-SE-indikator.
  • Det andra sättet är att ansöka om en innovationspoäng för en specifik byggnadsteknik, funktion, utformning, metod eller process som projektgruppen anser bör betraktas som innovativ.

Innovationspoäng för godkända innovationer
Ansökan
Om du vill ansöka om innovationspoäng i ett projekt kontaktar du först breeam@sgbc.se för att få ansökningsformulär och informationsblad skickade till dig. Ansökningsformuläret fylls i av projektets BREEAM assessor och skickas sedan tillbaka till SGBC tillsammans med bevisunderlag för innovationen.
Ansökan blir knuten till ett specifikt projekt och en separat ansökan ska sammanställas för varje innovationspoäng som projektet ansöker om. Varje innovationsansökan är individuell och bedöms med hänsyn till den specifika byggnaden och branschläget vid tidpunkten för ansökan.

En administrativ kostnad faktureras i samband med en innovationsansökan i enlighet med BREEAM-SE:s prislista. Därefter tar SGBC fram ett anbud för en teknisk granskning, vilken ska godkännas av projektet innan granskningen påbörjas.

Bedömningsprocessen
När projektet godkänt anbudet startar den tekniska granskningen av den utsedde granskaren. Bedömningen av huruvida en teknik/process/metod kan anses som innovativ för det aktuella projektet baseras på den information som inlämnas med ansökan. Bl.a. beaktas vilka hållbarhetsvinster som kan redovisas och hur dessa ska mätas. Den tekniska granskningen resulterar i en beslutsrapport med beslut och motivering om innovationsansökan godkänts, vilket skickas till projektet.

För att innovationsansökan ska godkännas krävs också att projekteringsgruppen eller fastighetsägaren har åtagit sig att dela med sig av sina erfarenheter till relevanta intressenter och på så vis bidra till en kompetensutveckling i branschen.

Godkända innovationer
Godkända innovationer för BREEAM-SE 2017 publiceras på SGBC:s hemsida, förutsatt att projektet godkänt detta.

Grundprincipen är att innovationer endast godkänns för det projekt som först inkommer med en innovationsansökan för den specifika tekniken eller processen i fråga.

Vid kommande manualuppdateringar ser SGBC och BRE över godkända innovationer för att se om dessa är lämpliga att föra in i en uppdaterad manual, antingen som standardkriterier eller som ett kriterium för exemplarisk nivå.