Samgranskning i BREEAM-SE 2013

Vid certifiering med BREEAM-SE ska certifieringen utföras utifrån den verksamhet som byggnaden är avsedd för. Byggprojekt som består av ett antal separata byggnader med olika verksamheter eller en enstaka byggnad som innehåller flera olika verksamheter, till exempel kontor och handel eller handel och bostäder, behöver en separat bedömning och därigenom ett separat BREEAM-SE-betyg och -certifikat för varje enskild byggnad, eller varje verksamhet när det rör sig om enstaka byggnader. Då mycket av bevisningen är densamma för olika certifikat i samma byggprojekt införs nu möjligheten till samgranskning där en rabatt utgår för de certifikat som utgör upp till 30% av ett byggprojekt.  

En samgranskning innebär att vissa indikatorer som har samma kriterier och samma bevisning från projektet kan samgranskas. Varje certifiering registreras dock fortfarande separat.  

För att två eller flera certifikat ska kunna genomgå samgranskning ska generellt sett följande förutsättningar uppfyllas: 

  • Alla certifieringar ska vara baserade på BREEAM-SE 2013 
  • Alla certifieringar ska bedömas av samma assessor 
  • Alla certifieringar ska ha samma byggherre 
  • Alla certifieringar ska ha samma huvudentreprenör 
  • Det ska tydligt framgå bedömningstyp för respektive certifikat, och vid en bedömning av vilka indikatorer som kan samgranskas måste hänsyn tas till om certifikaten är av olika bedömningstyp. 

För detaljerade instruktioner kring samgranskning, vänligen vänd er till en BREEAM-SE assessor eller -AP.