Avgifter i GreenBuilding

För att certifiera en byggnad enligt GreenBuilding erläggs registreringsavgift, granskningsavgift och eventuella kompletterande avgifter.

För att behålla certifikatet ska aktuell energianvändning återrapporteras varje år. Återrapporteringsavgift utgår för detta.

Avgifterna är anpassade för att täcka självkostnaderna för Sweden Green Building Council och är olika för befintliga och nya byggnader. Nya komplexa byggnader har högre avgift eftersom de medför merarbete. Med “Ny komplex byggnad” menas en byggnad som enligt bedömningsgrunderna ska göra en referensberäkning.

Granskningen avslutas i och med att ansökan godkänts eller fått avslag. Godkända byggnader listas på Sweden Green Building Councils hemsida.

Priserna gäller från och med den 1/1 2018. Priserna gäller för fastighetsägare som är medlemmar i Sweden Green Building Council. För icke-medlem tillkommer 43 % på nedanstående priser.

Moms tillkommer på samtliga avgifter.

Ny komplex byggnad

Registrering5250
Granskning17150

Ny byggnad

Registrering5250
Granskning11680

Befintlig byggnad

Registrering5250
Granskning7860

Detta ingår i avgifterna:

  • Registrering – tre (3) projektfrågor ingår i avgiften.
  • Granskning – en (1) kontroll av formalia före granskning, extern granskning med maximalt en (1) revidering samt diplom och publicering när certifieringen är klar.

Kompletterande avgifter

Kompletterande avgifter PrisInformation
Ytterligare kontroll av formalia innan granskning2140Erläggs vid behov av fler än en kontroll av formalia innan ansökan kan skickas på granskning
Ytterligare granskningsomgång5880Erläggs vid behov av fler än totalt en revidering
Förseningsavgift2500För revideringar som kommit in upp till en vecka sent
Överlåtelse av certifierad byggnad till ny fastighetsägare5460Inkluderar kontroll av den nya fastighetsägarens åtagande
Extra projektfråga1500För svar på fler än de tre frågor som inkluderas i registreringsavgiften
Överklagan av beslutGranskningsavgift gånger 2Avgiften för att överklaga ett beslut efterskänks om Regelrådet dömer till den sökandes fördel
Återrapporteringsavgift2100Täcker Sweden Green Building Councils självkostnad för att genomföra granskningar av rapporter. Inkluderar nytt diplom
Utökad granskning10 000Om det vid stickprovskontrollen vid återrapporteringen upptäcks felaktigheter gentemot ansökningsunderlaget, kan SGBC komma att göra utökade kontroller