Avgifter i GreenBuilding

För att certifiera en byggnad i GreenBuilding erläggs registreringsavgift, granskningsavgift och eventuella kompletterande avgifter.

För att behålla certifikatet ska aktuell energianvändning återrapporteras varje år. Återrapporteringsavgift utgår för detta.

Avgifterna är olika för befintliga och nya byggnader. Nya komplexa byggnader har högre avgift eftersom de medför merarbete. Med “Ny komplex byggnad” menas en byggnad som enligt bedömningsgrunderna ska göra en referensberäkning.

Granskningen avslutas i och med att ansökan godkänts eller fått avslag. Godkända byggnader listas på Sweden Green Building Councils hemsida.

Medlemmar i Sweden Green Building Council har 20 % rabatt på alla avgifter. Rabatterade avgifter avrundas till närmsta hundratal.
För att rabatten ska kunna ges vid en certifiering så ska fastighetsägaren vara medlem i SGBC vid det tillfälle då avgiften faktureras.
För icke-medlemmar gäller ordinarie avgift enligt listan nedan.

Avgifterna gäller från den 15 september 2022. Moms tillkommer på samtliga avgifter.

Nybyggnad

Avgift
Registrering 10 000
Certifiering 25 000
Återrapportering 6 000

Befintlig byggnad

Avgift
Registrering 10 000
Certifiering 20 000
Återrapportering 6 000

Detta ingår i avgifterna:

  • Registrering – tre (3) projektfrågor ingår i avgiften.
  • Certifiering – en (1) kontroll av formalia före granskning, extern granskning med maximalt en (1) revidering samt diplom och publicering när certifieringen är klar.

Kompletterande avgifter

Kompletterande avgifter Avgift Information
Ytterligare kontroll av formalia innan granskning 4 100 Erläggs vid behov av fler än en kontroll av formalia innan ansökan kan skickas på granskning
Ytterligare granskningsomgång 4 500 Erläggs vid behov av fler än totalt en revidering vid ansökan samt återrapportering
Förseningsavgift 5 000 För revideringar som kommit in upp till en vecka sent. Endast en förlängning kan köpas per projekt per år.
Extra projektfråga 3 000 För svar på fler än de tre frågor som inkluderas i registreringsavgiften
Förläng registreringstiden med 6 månader 5 000
Plakett flerbostadshus och lokaler 1 500