Användning av varumärket Miljöbyggnad

SGBC har ensamrätt till det registrerade varumärket ”Miljöbyggnad”. Ensamrätten innebär att ingen annan än SGBC, utan SGBC:s tillstånd, får använda varumärket ”Miljöbyggnad” som ett varukännetecken i näringsverksamhet. Certifiering meddelad av SGBC innebär att SGBC ger tillåtelse till användning av varumärket under certifieringstiden i kommunikationsmedier, såsom dokument, broschyrer, reklam eller liknande. Vid användningen ska eventuella anvisningar från SGBC följas och användningen ska ske i enlighet med aktuellt certifieringssystem.

Certifiering får inte användas, hänvisas till eller på annat sätt nyttjas i marknadsföring på ett vilseledande eller annars otillåtet sätt enligt gällande marknadsföringslagstiftning.