Avgifter i Miljöbyggnad

För att certifiera en byggnad i Miljöbyggnad erläggs avgift för registrering, granskning och certifiering. Dessutom kan kostnader tillkomma på grund av försening, förhandsgodkännande med mera.

Avgifterna är anpassade för att täcka självkostnaderna för Sweden Green Building Council i alla delar av certifieringsprocessen. Avgifterna beror på typ av projekt och byggnadens storlek. Kompletterande avgifter ska täcka merarbete för granskare och certifieringsavdelningen för till exempel ytterligare kontroller eller granskningar. En ansökan avbryts om inte efterfrågade revideringar inkommit inom aktuella hålltider. Tidsgränserna för olika moment anges på denna sida.

Godkända byggnader listas på Sweden Green Building Councils hemsida.

Priserna gäller från den 1/1 2019.

Priserna gäller för fastighetsägare som är medlem i Sweden Green Building Council. För icke-medlem tillkommer 43 % på nedanstående priser.

Moms tillkommer på alla avgifter.

 

Inkluderat i avgifter

Registrering – Ett förhandsbesked samt fyra projektfrågor. (För versioner tidigare än 3.0 ingår tre projektfrågor.)

Granskning – En (1) kontroll av formalia före granskning samt granskning med som mest två revideringar.

Preliminär certifiering – Plakett, certifikat och publicering.

Verifieringsgranskning – En (1) kontroll av formalia före granskning, granskning med som mest två revideringar samt eventuellt platsbesök. Vid ombyggnad sker verifiering endast för de indikatorer som berörs av ombyggnaden.

Certifiering – Certifikat och publicering. Avgift för eventuell korrigering av betyget på plaketten tillkommer.

Nybyggnad

Småhus

Registrering, inkl. ett förhandsbesked5500
Granskning9900
Preliminär certifiering4500
Verifieringsgranskning9900
Certifiering3400

Flerbostadshus litet (mindre än 5000 m2)

Registrering, inkl. ett förhandsbesked8000
Granskning21 000
Preliminär certifiering7000
Verifieringsgranskning21 000
Certifiering5000

Flerbostadshus stort (större än 5000 m2)

Registrering, inkl. ett förhandsbesked8000
Granskning24000
Preliminär certifiering7000
Verifieringsgranskning24000
Certifiering5000

Lokalbyggnad liten (mindre än 10 000 m2)

Registrering, inkl. ett förhandsbesked8000
Granskning30000
Preliminär certifiering7000
Verifieringsgranskning33000
Certifiering5000

Lokalbyggnad stor (större än 10 000 m2)

Registrering inkl. ett förhandsbesked8000
Granskning33000
Preliminär certifiering7000
Verifieringsgranskning35000
Certifiering5000

Ombyggnad

Småhus

Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
6500
Granskning7500
Preliminär certifiering4500
Verifieringsgranskning7500
Certifiering3400

 

Flerbostadshus litet (mindre än 5000 m2)

Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
8500
Granskning24000
Preliminär certifiering7000
Verifieringsgranskning24000
Certifiering5000

 

Flerbostadshus stort (större än 5000 m2)

Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
8500
Granskning27000
Preliminär certifiering7000
Verifieringsgranskning27000
Certifiering5000

Lokalbyggnad liten (mindre än 10 000 m2)

Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
8500
Granskning33000
Preliminär certifiering7000
Verifieringsgranskning33000
Certifiering5000

 

Lokalbyggnad stor (större än 40 000m2)

Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
8500
Granskning36000
Preliminär certifiering7000
Verifieringsgranskning36000
Certifiering5000

 

Befintlig byggnad

Småhus

Registrering, inkl. ett förhandsbesked6000
Granskning7100
Certifiering5600

Flerbostadshus litet (mindre än 5000 m2)

Registrering, inkl ett förhandsbesked6000
Granskning20000
Certifiering8500

Flerbostadshus stort (större än 5000 m2)

Registrering, inkl. ett förhandsbesked6000
Granskning23000
Certifiering8500

Lokalbyggnad liten (mindre än 10 000 m2)

Registrering, inkl. ett förhandsbesked6000
Granskning27000
Certifiering8500

Lokalbyggnad stor (större än 40 000m2)

Registrering, inkl. ett förhandsbesked6000
Granskning30000
Certifiering8500

Kompletterande avgifter

Samtliga byggnadstyper

Åtgärd                             PrisInformation
Ytterligare kontroll av formalia före granskning2500Om formalia behöver kontrolleras mer en gång.
Granskningsavgift för ansökningar som omfattar fler än en byggnadOrdinarie granskningsavgift X antal byggnader i ansökanGranskningsavgift för ansökningar som omfattar fler än en (1) byggnad, dvs. inte uppfyller Miljöbyggnads krav för samgranskning. Gäller nyproduktion, befintlig och ombyggnad.
Extra tid för revidering5200 (småhus 3000)Kan väljas när projektet fått första kommentarerna från granskaren och innebär att alla tider för revidering och granskning dubbleras.Detta val görs direkt i Building Green Online (BGO).
Förseningsavgift8200 per påbörjad veckaFör revideringar som inkommit i BGO upp till fyra veckor efter utsatt tidsgräns.
Extra (tredje) revideringsomgång8500Om en ansökan behöver granskas mer än två gånger, d.v.s. den tredje revideringskontrollen kostar. Observera att om projektet valt “extra tid för revidering” innan blir kostnaden för den tredje revideringsomgången    11000.
Extra projektfråga och fråga för ej registrerat projekt2000För svar på fler än de 3 frågor som inkluderas i registreringsavgiften.För svar på fråga för ej registrerat projekt utgår en avgift per fråga.
Förhandsbesked indikator7000Förhandsbesked för hel indikator. Inklusive en revideringsomgång.
Förhandsbesked metod3800Förhandsbesked för antaganden, metod, del av indikator och dylikt. Inklusive en revideringsomgång.
Förhandsbesked metod för två eller flera indikatorer6500Förhandsbesked för antaganden, metod, del av indikator och dylikt för inklusive en revideringsomgång.
Förhandsbesked gällande val av bedömningskriterier för ombyggnad6500

För registreringar gjorda efter 2017-10-04 ingår förhandsbeskedet i registreringsavgiften. 

Förhandsbesked gällande val av bedömningskriterier för respektive indikator. Samtliga indikatorer ingår. Inklusive en revideringsomgång.
Förhandsbesked för granskningsrabatt för flera lika byggnader0 eller 6500
beroende på om samgranskning godkänns eller ej
Förhandsbesked för att avgöra om och i vilken omfattning flera byggander är tillräckligt lika för att kunna samgranskas och få granskningsrabatt. Inklusive en revideringsomgång. Om samgranskning godkänns utgår ingen avgift för förhandsbeskedet.
Extra revidering av förhandsbesked2000Avgift per revidering som görs utöver den som ingår i förhandsbeskedet.
Uppdateringsgranskning3000Granskning för att uppdatera ett indikatorbetyg för befintlig byggnad.
Överklagan av beslutGranskningsavgift gånger tvåAvgiften för att överklaga ett beslut efterskänks om Tekniska rådet dömer till den sökandes fördel.
Överlåtelse till ny fastighetsägare2100Inkluderar administration och ompublicering
Extra plakett, småhus2400Plakett med betyg
Extra plakett flerbostadshus och lokaler3700Plakett med betyg
Starta om granskningsprocessen Avgift för granskning utgår på nytt, se respektive tabell ovan.