Avgifter i Miljöbyggnad

För att certifiera en byggnad i Miljöbyggnad erläggs avgift för registrering, granskning och certifiering. Dessutom kan kostnader tillkomma på grund av försening, förhandsgodkännande med mera.

Avgifterna är anpassade för att täcka självkostnaderna för Sweden Green Building Council i alla delar av certifieringsprocessen. Avgifterna beror på typ av projekt och byggnadens storlek. Kompletterande avgifter ska täcka merarbete för granskare och certifieringsavdelningen för till exempel ytterligare kontroller eller granskningar. En ansökan avbryts om inte efterfrågade revideringar inkommit inom aktuella hålltider. Tidsgränserna för olika moment anges på denna sida.

Godkända byggnader listas på Sweden Green Building Councils hemsida.

Priserna gäller från den 1/1 2018.

Priserna gäller för fastighetsägare som är medlem i Sweden Green Building Council. För icke-medlem tillkommer 43 % på nedanstående priser.

Moms tillkommer på alla avgifter.

Nybyggnad

Småhus

Registrering5500
Granskning9900
Preliminär certifiering4300
Verifieringsgranskning9900
Certifiering3400

Flerbostadshus

Registrering5500
Granskning21 000
Preliminär certifiering6400
Verifieringsgranskning21 000
Certifiering4500

Lokalbyggnad liten (mindre än 10 000 m2)

Registrering5500
Granskning27 200
Preliminär certifiering6400
Verifieringsgranskning27 200
Certifiering4500

Lokalbyggnad mellan (10 000m2 - 40 000m2)

Registrering5500
Granskning29 700
Preliminär certifiering6400
Verifieringsgranskning29 700
Certifiering4500

Lokalbyggnad stor (större än 40 000m2)

Registrering5500
Granskning34 700
Preliminär certifiering6400
Verifieringsgranskning34 700
Certifiering4500

Ombyggnad

Småhus

Registrering *6500
Granskning7500
Preliminär certifiering4300
Verifieringsgranskning7500
Certifiering3400

* Inklusive obligatoriskt förhandsbesked för val av bedömningskriterier ombyggnad

Flerbostadshus

Registrering *6500
Granskning19 800
Preliminär certifiering6400
Verifieringsgranskning19 800
Certifiering4500

* Inklusive obligatoriskt förhandsbesked för val av bedömningskriterier ombyggnad

Lokalbyggnad liten (mindre än 10 000 m2)

Registrering *6500
Granskning24 800
Preliminär certifiering6400
Verifieringsgranskning24 800
Certifiering4500

* Inklusive obligatoriskt förhandsbesked för val av bedömningskriterier ombyggnad

Lokalbyggnad mellan (10 000m2 - 40 000m2)

Registrering *6500
Granskning27 200
Preliminär certifiering6400
Verifieringsgranskning27 200
Certifiering4500

* Inklusive obligatoriskt förhandsbesked för val av bedömningskriterier ombyggnad

Lokalbyggnad stor (större än 40 000m2)

Registrering *6500
Granskning29 700
Preliminär certifiering6400
Verifieringsgranskning29 700
Certifiering4500

* Inklusive obligatoriskt förhandsbesked för val av bedömningskriterier ombyggnad

Befintlig byggnad

Småhus

Registrering5500
Granskning7100
Certifiering5600

Flerbostadshus

Registrering5500
Granskning19 800
Certifiering7700

Lokalbyggnad liten (mindre än 10 000 m2)

Registrering5500
Granskning25 400
Certifiering7700

Lokalbyggnad mellan (10 000m2 - 40 000m2)

Registrering5500
Granskning28 300
Certifiering7700

Lokalbyggnad stor (större än 40 000m2)

Registrering5500
Granskning31 100
Certifiering7700

Inkluderat i avgifter för certifiering

Registrering – Fyra projektfrågor i registreringsavgiften. (För versioner tidigare än 3.0 ingår tre projektfrågor.)

Granskning – en (1) kontroll av formalia före granskning, extern granskning med maximalt två (2) revideringar.

Preliminär certifiering – plakett, certifikat och publicering.

Verifieringsgranskning – en (1) kontroll av formalia före granskning, extern granskning med maximalt två (2) revideringar, eventuellt platsbesök. Vid ombyggnad sker verifiering på de indikatorer som berörs av ombyggnaden.

Certifiering – certifikat och publicering. Avgift för eventuell korrigering av betyget på plaketten tillkommer.

Kompletterande avgifter

ÅtgärdPrisInformation
Ytterligare kontroll av formalia före granskning2100Om formalia behöver kontrolleras mer en gång.
Granskningsavgift för ansökningar som omfattar fler än en byggnadOrdinarie granskningsavgift X antal byggnader i ansökanGranskningsavgift för ansökningar som omfattar fler än en (1) byggnad, dvs. inte uppfyller Miljöbyggnads krav för samgranskning. Gäller nyproduktion, befintlig och ombyggnad.
Extra tid för revidering5000 (småhus 3000)Kan väljas när projektet fått första kommentarerna från granskaren och innebär att alla tider för revidering och granskning dubbleras.Detta val görs direkt i Building Green Online (BGO).
Förseningsavgift7900 per påbörjad veckaFör revideringar som inkommit i BGO upp till fyra veckor efter utsatt tidsgräns.
Extra (tredje) revideringsomgång8300Om en ansökan behöver granskas mer än två gånger, d.v.s. den tredje revideringskontrollen kostar. Observera att om projektet valt “extra tid för revidering” innan blir kostnaden för den tredje revideringsomgången     10 800.
Extra projektfrågaFråga för ej registrerat projekt1500För svar på fler än de 3 frågor som inkluderas i registreringsavgiften.För svar på fråga för ej registrerat projekt utgår en avgift per fråga.
Förhandsbesked indikator6500Förhandsbesked för hel indikator. Inklusive en revideringsomgång.
Förhandsbesked metod3500Förhandsbesked för antaganden, metod, del av indikator och dylikt. Inklusive en revideringsomgång.
Förhandsbesked metod för två eller flera indikatorer6500Förhandsbesked för antaganden, metod, del av indikator och dylikt för inklusive en revideringsomgång.
Förhandsbesked för ombyggnad6500 Förhandsbesked gällande val av bedömningskriterier för respektive indikator. Samtliga indikatorer ingår i avgiften. Inklusive en revideringsomgång. För registreringar gjorda efter 2017-10-04 ingår förhandsbesked i registreringsavgiften.
Förhandsbesked för granskningsrabatt för flera lika byggnader0 eller 6500
beroende på om samgranskning godkänns eller ej
Förhandsbesked för att avgöra om och i vilken omfattning flera byggander är tillräckligt lika för att kunna samgranskas och få granskningsrabatt. Inklusive en revideringsomgång. Om samgranskning godkänns utgår ingen avgift för förhandsbeskedet.
Extra revidering av förhandsbesked2000Avgift per revidering som görs utöver den som ingår i förhandsbeskedet.
Uppdateringsgranskning2800Granskning för att uppdatera ett indikatorbetyg för befintlig byggnad.
Överklagan av beslutGranskningsavgift gånger tvåAvgiften för att överklaga ett beslut efterskänks om Tekniska rådet dömer till den sökandes fördel.
Överlåtelse till ny fastighetsägare2100Inkluderar administration och ompublicering
Extra plakett, småhus2400Plakett med betyg
Extra plakett flerbostadshus och lokaler3500Plakett med betyg
Starta om granskningsprocessen Avgift för granskning utgår på nytt, se respektive tabell ovan.