Avgifter i Miljöbyggnad

För att certifiera en byggnad i Miljöbyggnad erläggs avgift för registrering, granskning och certifiering. Dessutom kan kostnader tillkomma på grund av försening, förhandsgodkännande med mera.

Avgifterna är anpassade för att täcka självkostnaderna för Sweden Green Building Council i alla delar av certifieringsprocessen. Avgifterna beror på typ av projekt och byggnadens storlek. Kompletterande avgifter ska täcka merarbete för granskare och certifieringsavdelningen för till exempel ytterligare kontroller eller granskningar. En ansökan avbryts om inte efterfrågade revideringar inkommit inom aktuella hålltider. Tidsgränserna för olika moment anges på denna sida.

Godkända byggnader listas på Sweden Green Building Councils hemsida.

Priserna gäller från den 1/1 2018.

Priserna gäller för fastighetsägare som är medlem i Sweden Green Building Council. För icke-medlem tillkommer 43 % på nedanstående priser.

Moms tillkommer på alla avgifter.

Nybyggnad

Småhus

Registrering 5500
Granskning 9900
Preliminär certifiering 4300
Verifieringsgranskning 9900
Certifiering 3400

Flerbostadshus

Registrering 5500
Granskning 21 000
Preliminär certifiering 6400
Verifieringsgranskning 21 000
Certifiering 4500

Lokalbyggnad liten (mindre än 10 000 m2)

Registrering 5500
Granskning 27 200
Preliminär certifiering 6400
Verifieringsgranskning 27 200
Certifiering 4500

Lokalbyggnad mellan (10 000m2 - 40 000m2)

Registrering 5500
Granskning 29 700
Preliminär certifiering 6400
Verifieringsgranskning 29 700
Certifiering 4500

Lokalbyggnad stor (större än 40 000m2)

Registrering 5500
Granskning 34 700
Preliminär certifiering 6400
Verifieringsgranskning 34 700
Certifiering 4500

Ombyggnad

Småhus

Registrering * 6500
Granskning 7500
Preliminär certifiering 4300
Verifieringsgranskning 7500
Certifiering 3400

* Inklusive obligatoriskt förhandsbesked för val av bedömningskriterier ombyggnad

Flerbostadshus

Registrering * 6500
Granskning 19 800
Preliminär certifiering 6400
Verifieringsgranskning 19 800
Certifiering 4500

* Inklusive obligatoriskt förhandsbesked för val av bedömningskriterier ombyggnad

Lokalbyggnad liten (mindre än 10 000 m2)

Registrering * 6500
Granskning 24 800
Preliminär certifiering 6400
Verifieringsgranskning 24 800
Certifiering 4500

* Inklusive obligatoriskt förhandsbesked för val av bedömningskriterier ombyggnad

Lokalbyggnad mellan (10 000m2 - 40 000m2)

Registrering * 6500
Granskning 27 200
Preliminär certifiering 6400
Verifieringsgranskning 27 200
Certifiering 4500

* Inklusive obligatoriskt förhandsbesked för val av bedömningskriterier ombyggnad

Lokalbyggnad stor (större än 40 000m2)

Registrering * 6500
Granskning 29 700
Preliminär certifiering 6400
Verifieringsgranskning 29 700
Certifiering 4500

* Inklusive obligatoriskt förhandsbesked för val av bedömningskriterier ombyggnad

Befintlig byggnad

Småhus

Registrering 5500
Granskning 7100
Certifiering 5600

Flerbostadshus

Registrering 5500
Granskning 19 800
Certifiering 7700

Lokalbyggnad liten (mindre än 10 000 m2)

Registrering 5500
Granskning 25 400
Certifiering 7700

Lokalbyggnad mellan (10 000m2 - 40 000m2)

Registrering 5500
Granskning 28 300
Certifiering 7700

Lokalbyggnad stor (större än 40 000m2)

Registrering 5500
Granskning 31 100
Certifiering 7700

Inkluderat i avgifter för certifiering

Registrering – Fyra projektfrågor i registreringsavgiften. (För versioner tidigare än 3.0 ingår tre projektfrågor.)

Granskning – en (1) kontroll av formalia före granskning, extern granskning med maximalt två (2) revideringar.

Preliminär certifiering – plakett, certifikat och publicering.

Verifieringsgranskning – en (1) kontroll av formalia före granskning, extern granskning med maximalt två (2) revideringar, eventuellt platsbesök. Vid ombyggnad sker verifiering på de indikatorer som berörs av ombyggnaden.

Certifiering – certifikat och publicering. Avgift för eventuell korrigering av betyget på plaketten tillkommer.

Kompletterande avgifter

Åtgärd Pris Information
Ytterligare kontroll av formalia före granskning 2100 Om formalia behöver kontrolleras mer en gång.
Granskningsavgift för ansökningar som omfattar fler än en byggnad Ordinarie granskningsavgift X antal byggnader i ansökan Granskningsavgift för ansökningar som omfattar fler än en (1) byggnad, dvs. inte uppfyller Miljöbyggnads krav för samgranskning. Gäller nyproduktion, befintlig och ombyggnad.
Extra tid för revidering 5000 (småhus 3000) Kan väljas när projektet fått första kommentarerna från granskaren och innebär att alla tider för revidering och granskning dubbleras.Detta val görs direkt i Building Green Online (BGO).
Förseningsavgift 7900 per påbörjad vecka För revideringar som inkommit i BGO upp till fyra veckor efter utsatt tidsgräns.
Extra (tredje) revideringsomgång 8300 Om en ansökan behöver granskas mer än två gånger, d.v.s. den tredje revideringskontrollen kostar. Observera att om projektet valt “extra tid för revidering” innan blir kostnaden för den tredje revideringsomgången     10 800.
Extra projektfrågaFråga för ej registrerat projekt 1500 För svar på fler än de 3 frågor som inkluderas i registreringsavgiften.För svar på fråga för ej registrerat projekt utgår en avgift per fråga.
Förhandsbesked indikator 6500 Förhandsbesked för hel indikator. Inklusive en revideringsomgång.
Förhandsbesked metod 3500 Förhandsbesked för antaganden, metod, del av indikator och dylikt. Inklusive en revideringsomgång.
Förhandsbesked metod för två eller flera indikatorer 6500 Förhandsbesked för antaganden, metod, del av indikator och dylikt för inklusive en revideringsomgång.
Förhandsbesked för ombyggnad 6500  Förhandsbesked gällande val av bedömningskriterier för respektive indikator. Samtliga indikatorer ingår i avgiften. Inklusive en revideringsomgång. För registreringar gjorda efter 2017-10-04 ingår förhandsbesked i registreringsavgiften.
Förhandsbesked för granskningsrabatt för flera lika byggnader 0 eller 6500
beroende på om samgranskning godkänns eller ej
Förhandsbesked för att avgöra om och i vilken omfattning flera byggander är tillräckligt lika för att kunna samgranskas och få granskningsrabatt. Inklusive en revideringsomgång. Om samgranskning godkänns utgår ingen avgift för förhandsbeskedet.
Extra revidering av förhandsbesked 2000 Avgift per revidering som görs utöver den som ingår i förhandsbeskedet.
Uppdateringsgranskning 2800 Granskning för att uppdatera ett indikatorbetyg för befintlig byggnad.
Överklagan av beslut Granskningsavgift gånger två Avgiften för att överklaga ett beslut efterskänks om Tekniska rådet dömer till den sökandes fördel.
Överlåtelse till ny fastighetsägare 2100 Inkluderar administration och ompublicering
Extra plakett, småhus 2400 Plakett med betyg
Extra plakett flerbostadshus och lokaler 3500 Plakett med betyg
Starta om granskningsprocessen   Avgift för granskning utgår på nytt, se respektive tabell ovan.