Avgifter i Miljöbyggnad

För att certifiera en byggnad i Miljöbyggnad erläggs avgift för registrering, granskning och certifiering. Dessutom kan kostnader tillkomma på grund av försening, förhandsgodkännande med mera.

Avgifterna är anpassade för att täcka självkostnaderna för Sweden Green Building Council i alla delar av certifieringsprocessen. Avgifterna beror på typ av projekt och byggnadens storlek. Kompletterande avgifter ska täcka merarbete för granskare och certifieringsavdelningen för till exempel ytterligare kontroller eller granskningar. En ansökan avbryts om inte efterfrågade revideringar inkommit inom aktuella hålltider. Tidsgränserna för olika moment anges på denna sida.

Godkända byggnader listas på Sweden Green Building Councils hemsida.

Priserna gäller från den 1/1 2019. Från 2019 har avgifterna för granskning och certifiering slagits ihop till en avgift för att minska antalet fakturor för projekten.

Priserna gäller för fastighetsägare som är medlem i Sweden Green Building Council. För icke-medlem tillkommer 43 % på nedanstående priser.

Moms tillkommer på alla avgifter.

Nybyggnad

Småhus

Registrering, inkl. ett förhandsbesked 5500
Granskning och preliminär certifiering 14400
Verifieringsgranskning och certifiering 13300

Flerbostadshus litet (mindre än 5000 m2)

Registrering, inkl. ett förhandsbesked 8000
Granskning och preliminär certifiering 28 000
Verifieringsgranskning och certifiering  26 000

Flerbostadshus stort (större än 5000 m2)

Registrering, inkl. ett förhandsbesked 8000
Granskning och preliminär certifiering 31 000
Verifieringsgranskning och certifiering 29 000

Lokalbyggnad liten (mindre än 10 000 m2)

Registrering, inkl. ett förhandsbesked 8000
Granskning och preliminär certifiering 38 000
Verifieringsgranskning och certifiering 37 000

Lokalbyggnad stor (större än 10 000 m2)

Registrering inkl. ett förhandsbesked 8000
Granskning och preliminär certifiering 41 000
Verifieringsgranskning och certifiering 40 000

Ombyggnad

Småhus

Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
6500
Granskning och preliminär certifiering 12 000
Verifieringsgranskning och certifiering 10 900

 

Flerbostadshus litet (mindre än 5000 m2)

Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
8500
Granskning och preliminär certifiering 31 000
Verifieringsgranskning och certifiering 29 000

 

Flerbostadshus stort (större än 5000 m2)

Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
8500
Granskning och preliminär certifiering 34 000
Verifieringsgranskning och certifiering 32 000
 

Lokalbyggnad liten (mindre än 10 000 m2)

Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
8500
Granskning preliminär certifiering 40 000
Verifieringsgranskning och certifiering 38 000

 

Lokalbyggnad stor (större än 10 000 m2)

Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
8500
Granskning och certifiering 43000
Verifieringsgranskning och certifiering 41 000

 

Befintlig byggnad

Småhus

Registrering, inkl. ett förhandsbesked 6000
Granskning 7100
Certifiering 5600

Flerbostadshus litet (mindre än 5000 m2)

Registrering, inkl ett förhandsbesked 6000
Granskning 20000
Certifiering 8500

Flerbostadshus stort (större än 5000 m2)

Registrering, inkl. ett förhandsbesked 6000
Granskning 23000
Certifiering 8500

Lokalbyggnad liten (mindre än 10 000 m2)

Registrering, inkl. ett förhandsbesked 6000
Granskning 27000
Certifiering 8500

Lokalbyggnad stor (större än 10 000 m2)

Registrering, inkl. ett förhandsbesked 6000
Granskning 30000
Certifiering 8500

Kompletterande avgifter

Samtliga byggnadstyper

Åtgärd                              Pris Information
Ytterligare kontroll av formalia före granskning 2500 Om formalia behöver kontrolleras mer en gång.
Granskningsavgift för ansökningar som omfattar fler än en byggnad Ordinarie granskningsavgift X antal byggnader i ansökan Granskningsavgift för ansökningar som omfattar fler än en (1) byggnad, dvs. inte uppfyller Miljöbyggnads krav för samgranskning. Gäller nyproduktion, befintlig och ombyggnad.
Extra tid för revidering 5200 (småhus 3000) Kan väljas när projektet fått första kommentarerna från granskaren och innebär att alla tider för revidering och granskning dubbleras.Detta val görs direkt i Building Green Online (BGO).
Förseningsavgift 8200 per påbörjad vecka För revideringar som inkommit i BGO upp till fyra veckor efter utsatt tidsgräns.
Extra (tredje) revideringsomgång 8500 Om en ansökan behöver granskas mer än två gånger, d.v.s. den tredje revideringskontrollen kostar. Observera att om projektet valt “extra tid för revidering” innan blir kostnaden för den tredje revideringsomgången    11000.
Extra projektfråga och fråga för ej registrerat projekt 2000 För svar på fler än de 3 frågor som inkluderas i registreringsavgiften.För svar på fråga för ej registrerat projekt utgår en avgift per fråga.
Förhandsbesked indikator 7000 Förhandsbesked för hel indikator. Inklusive en revideringsomgång.
Förhandsbesked metod 3800 Förhandsbesked för antaganden, metod, del av indikator och dylikt. Inklusive en revideringsomgång.
Förhandsbesked metod för två eller flera indikatorer 6500 Förhandsbesked för antaganden, metod, del av indikator och dylikt för inklusive en revideringsomgång.
Förhandsbesked gällande val av bedömningskriterier för ombyggnad 6500
För registreringar gjorda efter 2017-10-04 ingår förhandsbeskedet i registreringsavgiften. 
Förhandsbesked gällande val av bedömningskriterier för respektive indikator. Samtliga indikatorer ingår. Inklusive en revideringsomgång.
Förhandsbesked för granskningsrabatt för flera lika byggnader 0 eller 6500
beroende på om samgranskning godkänns eller ej
Förhandsbesked för att avgöra om och i vilken omfattning flera byggander är tillräckligt lika för att kunna samgranskas och få granskningsrabatt. Inklusive en revideringsomgång. Om samgranskning godkänns utgår ingen avgift för förhandsbeskedet.
Extra revidering av förhandsbesked 2000 Avgift per revidering som görs utöver den som ingår i förhandsbeskedet.
Uppdateringsgranskning 3000 Granskning för att uppdatera ett indikatorbetyg för befintlig byggnad.
Överklagan av beslut Granskningsavgift gånger två Avgiften för att överklaga ett beslut efterskänks om Tekniska rådet dömer till den sökandes fördel.
Överlåtelse till ny fastighetsägare 2100 Inkluderar administration och ompublicering
Extra plakett, småhus 2400 Plakett med betyg
Extra plakett flerbostadshus och lokaler 3700 Plakett med betyg
Starta om granskningsprocessen   Avgift för granskning utgår på nytt, se respektive tabell ovan.