Certifieringsprocessen för Miljöbyggnad

En certifiering i Miljöbyggnad består av flera olika delar, från registrering till granskning och färdig certifiering. Nedan beskrivs samtliga steg i certifieringsprocessen. Om du har några frågor, kontakta vår Miljöbyggnads-support på miljobyggnad@sgbc.se

1. Byggnaden registreras

En byggnad som ska certifieras i Miljöbyggnad ska först registreras. Vid detta tillfälle bestäms vilka kriterier som byggnaden kommer att jämföras med vid granskning. En byggnad per registrering, men byggnader som hänger samman via invändig kommunikation, delar energideklaration samt har gemensam ägare kan registreras i samma ansökan och bedöms som en byggnad. Vänligen observera att invändig kommunikation via garage inte räknas som gemensamt inneklimat. För registrerade byggnader har man som sökande rätt att ställa ett förhandsbesked och fyra (4) projektfrågor, fler projektfrågor besvaras mot en avgift. För versioner tidigare än 3.0 ingår tre (3) frågor.

2. Rabatt för granskning av lika byggnader

Vid certifiering av byggnader som är lika kan en rabatt för certifiering ges. Det innebär att byggnaderna registreras var för sig, men att alla ansökningar inte behöver granskas för de indikatorer där förutsättningarna är lika. Byggnader som anses lika har ofta samma A-temp, planlösning, vvs-system, material och orientering mot vädersträcken. Rabatten tillämpas vanligen för småhusområden eller flerbostadshus. När certifieringen godkänts kopierar SGBC redovisning och kommentarer till de ansökningar som inte granskats. Verifiering sker separat för varje byggnad och varje byggnad får en plakett. För att säkerställa att SGBC godkänner att byggnaderna är lika och därför kan ges granskningsrabatt, ska sökanden visa detta genom att skicka in ett förhandsbesked.

3. Förhandsbesked

Under arbetet med ansökan finns möjligt att få förhandsbesked om en hel eller en del av en indikator är godkänd. Om förhandsbeskedet gäller en hel indikator skickas det in via BGO medan övriga förhandsbesked mejlas in till Kansliet. I ansökan om förhandsbesked ingår möjligheten till en revidering. Det är giltigt så länge förutsättningarna för beskedet inte ändrats. Tänk på att bifoga förhandsbeskedet när ansökan lämnas in.

4. Ansökan skickas in

Inom tre år efter registreringen ska certifieringsansökan skickas in till SGBC. Ansökan fylls i online i verktyget Building Green Online och dokument laddas upp som beskriver byggnaden och hur den uppfyller Miljöbyggnads betygskriterier.

5. Ansökan granskas

En oberoende granskare bedömer om betygskriterierna är uppfyllda genom att gå igenom eventuella beräkningar, resultat, ritningar, följesedlar, inventeringsrapporter m.m. Om ansökan behöver förtydligas, korrigeras eller kompletteras skickas den tillbaka till sökanden för revidering, observera tidsgränserna för detta. Tiderna för granskning varierar beroende på när den sker och i fall man har köpt extra tid. Det är viktigt att alla håller sina tider så att certifieringsprocessen blir effektiv och inte behöver avbrytas.

Efter att första granskningen är genomförd finns möjlighet att för en mindre extra kostnad få extra tid för revidering och kontroll av ansökan. Då fördubblas återstående hålltider för revidering och revideringskontroller. Observera att det endast är i detta läge som extratid kan köpas. Görs inget aktivt val följer ansökan processen som benämns som standard ovan.

6. Revidering

Om ansökan behöver förtydligas, korrigeras eller kompletteras skickas den tillbaka till sökanden för revidering, observera tidsgränserna för detta. I avgiften ingår två kontroller av revideringar, om en tredje behövs så debiteras den efter aktuell prislista.

Revidering kan inlämnas max en arbetsvecka efter ordinarie revideringstid, och då mot en förseningsavgift. I det fall revideringen inte inkommer inom en vecka efter ordinarie revideringstid, så avbryts granskningen. För att fortsätta efter det startas granskningsprocessen om från början och det utgår en ny granskningsavgift. Tiderna för varierar beroende på när den sker och i fall man har köpt extra tid.

7. Utökad granskning

Sedan 2016 granskas ca 20 % av befintliga byggnader som ansöker om certifiering, samt nyproducerade byggnader som ska verifieras, närmare – en så kallad utökad granskning. Det kan till exempel bestå i ett platsbesök då uppgifter i ansökan jämförs med byggnaden. Detta sker inom den ordinarie granskningsprocessen och medför inga extra avgifter. För de ansökningar som väljs ut för utökad granskning kontaktar SGBC fastighetsägare för vidare information.

8. Byggnaden certifieras

När ansökan är godkänd utfärdas ett certifikat för befintliga byggnader och ett preliminärt certifikat för nya eller ombyggda. Certifikat och plakett skickas till fastighetsägaren.

9. Byggnaden verifieras

Nyproduktion och ombyggnationer ska verifieras inom tre år från det att byggnaden tagits i bruk. Granskning av verifieringsansökan sker enligt ovan. Verifieringsansökan görs online, precis som vi den preliminära certifieringen. Online är det möjligt att jämföra verifieringsansökan mot den preliminära ansökan.

I de fall datum för brukstagning är okänt för SGBC räknas tiden per automatik från datumet för den preliminära certifieringen. Kontakta oss gärna på för att meddela datum för brukstagning för respektive projekt så att tiderna blir rätt och vi kan skicka ut påminnelse i god tid.

10. Övriga regler

Certifieringens giltighetstid
En certifiering är giltig i 10 år från preliminär certifiering för version 2.0, 2.1, 2.2 och 5 år för version 3.0 och 3.1 eller tills byggnaden genomgår en större ombyggnad eller en omgripande ändring av verksamheten.

Överklaga
Ett certifieringsbeslut kan överklagas skriftligt senast en månad efter beslutet.

Uppgradera indikatorbetyg 
Indikatortyget kan höjas om ett underlag skickas in. Granskning sker mot samma bedömningskriterier som byggnaden certifierats efter.

Om avgifter
Aktuella avgifter finns att hitta här på SGBC.se, observera att de justeras årligen, dvs de kan ändras under pågående certifiering.

11. Miljöbyggnad Extratid

Det är möjligt för fastighetsägare att begära förlängd tid för att revidera och komplettera sin Miljöbyggnadsansökan. Den vanliga tidsplanen för när en ansökan skickas mellan sökande och granskare är ganska snäv. De flesta fastighetsägarna vill ha en snabb certifieringsprocess men en del upplever att man inte hinner med de revideringar som krävs, ofta rör det sig om förstagångssökande eller komplexa byggnader. Nu kan man efter första granskningen anmäla byte till en förlängd tidsplan som ger dubbelt så lång tid för både sökande och granskare. Avgiften blir något högre på grund av merarbetet för granskaren som ska sätta sig in i ansökan efter en längre tid.

Så här går det till:

Efter första granskningens kommentarer så bedömer fastighetsägaren om man kommer att hinna med kompletteringarna. Genom att välja den förlängda tidsplanen hinner fastighetsägaren dessutom att ställa en fråga för tolkning av reglerna.
Fastighetsägaren anmäler att ansökan ska gå över till den förlängda tidsplanen, i princip köper man sig extratid. Det är naturligtvis möjligt att skicka in kompletteringar tidigare men det är inte säkert att de blir granskade innan det datum som avtalats enligt den förlängda tidplanen. I online-verktyget BGO framgår ansökans aktuella tidplan. Revidering och granskning kan göras fram till aktuell deadline.

Det är endast möjligt att byta till den förlängda tidplanen vid den första revideringen.

12. Återkallande av certifikat

Certifikat kan återkallas om
• Verifiering uteblir
• Uppgifter i ansökningsunderlag inte stämmer
• Granskning visar att byggnaden inte lever upp till MB-kraven

Om ett certifikat återkallats får byggnaden inte marknadsföras som certifierad och byggnaden avpubliceras från vår webbplats.

 

Intyg och plakett ska returneras till SGBC.

Building Green in Sweden AB

Att: Cert. Avdelningen

Långholmsgatan 34, 117 33 Stockholm

 

Om intyg och plakett inte returneras utfärdas en varning till aktuell fastighetsägare. Se mer om varningar nedan. Om det vid granskning framgår att byggnaden inte uppfyller kraven, eller det uppdagas att ansökan innehåller felaktiga uppgifter kan utfärdat certifikat återkallas. Om vi även bedömer att de felaktiga uppgifterna lämnats medvetet utfärdas två samtidiga varningar. Byggnader som fått sina certifieringar återkallade publiceras i särskild lista på SGBC’s webbplats.

Varningar medför:

  • Att eventuella framtida certifieringar ej belönas med diplom så länge SGBC saknar de felaktigt uppsatta certifikaten
  • Utökade granskningar av eventuellt kommande ansökningar. Dessa granskningar beläggs med en avgift på 10 000 kr

En varning kvarstår i 3 månader. 3 varningar innebär att man inte har möjlighet att ansökan om certifiering i SGBC:s system under en tolvmånadersperiod. För medlemmar kan det även innebära att man utesluts ur medlemskapet under två år. Uteslutning av medlem är en styrelsefråga.