Om Miljöbyggnads regler

Det är viktigt att känna till att Miljöbyggnad är en tredjepartscertifiering. Det betyder att uppgifter i en ansökan i sak kontrolleras av en oberoende specialist, i det här fallet MIljöbyggnads granskare. 

 

Många fastighetsägare väljer Miljöbyggnad vid nyproduktion eller ombyggnad just för den oberoende kvalitetsgranskningen av handlingarna. Att bygga hus med bra kvalitet ger riktigt stora miljövinster. Våra granskare tittar igenom och bedömer beräkningar, beskrivningar och mätningar. Dessutom kontrollerar de att kritiska miljöuppgifter verkligen är förankrade i projektet så att dessa tydligt når entreprenören. I Miljöbyggnad genomförs dessutom en verifiering i byggnaden när den varit i drift i knappt två år. Då kontrolleras att uppgifterna i ansökan verkligen stämmer med den färdiga byggnaden; U-värden på fönster, fukt- och vattensäkerhet, ventilationssystem, loggbok med byggvaror med mera.

 

En del menar att kontrollen under projekteringen inte behöver vara så noggrann eftersom allt ändå ska verifieras i färdig byggnad. Men, tanken med Miljöbyggnad är att fastighetsägaren ska kunna känna sig trygg med varje indikatorbetyg redan under projekteringen, för att kunna planera för ett visst byggnadsbetyg. Granskningen av projekteringshandlingar är ett sätt att minimera risken för att byggnadsbetyget sänks vid verifieringen.

     

Fastighetsägare som certifierar en befintlig byggnad vill ha svart på vitt vilken miljöstandard som den håller. Det är viktigt att inventeringar, mätningar och besiktningar sker och redovisas på rätt sätt så att förvaltning, hyresgäster och eventuella köpare kan lita på uppgifterna. Ofta används dessutom resultatet från Miljöbyggnad som underlag vid planering av åtgärder.

  

Granskarna kan verka petiga med att vilja se uppgifter på pränt, men det är nödvändigt för att säkra kvaliteten. Uppgifterna i en godkänd ansökan ska kunna redovisas vid t ex en försäljning eller uthyrning. Och som sagt, ansökan används dessutom som underlag vid verifieringen inom två år av nyproduktion och ombyggnad. Därför accepteras t ex inte att ett och samma fönster har olika U-värden i olika bilagor i en ansökan. Det är heller inte accepterat att en projektör skriver intyg som bevisning, granskarna måste se att uppgifterna är förankrade i projekthandlingarna.

 

Det går inte att formulera regler som täcker alla byggnader. Det finns många gråzoner som hanteras utifrån huvudsyftet med Miljöbyggnad. Tekniska rådet i Miljöbyggnad beslutar om alla regeltolkningar och redovisningsnivåer. I sina tolkningsbesked väger de Miljöbyggnads huvudprinciper enkelhet, relevant miljövärdering och kostnadseffektivitet mot att Miljöbyggnads värde ska bevaras. Svaret från Tekniska rådet kan också bli att Miljöbyggnad saknar regler för den aktuella byggnadstypen, det vill säga att den inte kan certifieras med de regler som finns.