Om en sökande är missnöjd över, eller har synpunkter på, hur ett certifieringsärende hanterats av SGBC kan ett klagomål lämnas in.

Ärendet mejlas in till SGBC, märkt med ”Klagomål på hantering” alternativ ”synpunkt på hantering” i ämnesraden, till adressen för respektive system.

  • För Miljöbyggnad:
  • För Greenbuilding:
  • För BREEAM:
  • För LEED:

I mejlet med klagomålet eller synpunkten ska det framgå tydligt ärendenummer, alternativt registrerat namn på projektet hos SGBC, samt en beskrivning av vad ärendet gäller på ett strukturerat sätt.

Det är Certifieringssupport som sedan tar emot och hanterar klagomål och synpunkter vidare.

Den interna processen som följer ska säkerställa att klagomålen behandlas så opartiskt som möjligt, utan onödig hantering av personer redan inblandade i ärendet i fråga. Det sker genom att Certifieringssupporten initialt går igenom ärendet grundligt för att fastställa omfattningen av ärendet, hur hanteringen gått till, konsekvenser samt vidare hantering av ärendet.

Avstämning sker sedan tillsammans med Marknads- och kommunikationschef där vidare hantering fastslås. Processen ska säkerställa att ärendet behandlas på ett korrekt sätt där rutiner och regelverk kontrolleras mot huruvida SGBC brustit eller ej i hanteringen.

Som sökande ska en kunna förvänta sig svar inom rimlig tid, men svarstiden för klagomål kan vara svårbedömda. SGBC arbetar mot att hantera klagomål inom tre veckor.

All kommunikation mellan klagande och SGBC sker via Certifieringssupporten.