Citylab Action Introduktion

Hållbar stadsutveckling består av spännande och komplexa frågeställningar som kräver bred kompetens och nya sätt att samverka. Citylab Action är ett väl beprövat verktyg för stadsutvecklingsprojekts arbete med hållbarhetsfrågor från tidigt skede i planeringen till förvaltning. 

Delta i Citylab Action och bli guidad av experter, få unik kunskap och ta del av verktyg samt metoder för att lösa hållbarhetsutmaningar inom stadsutvecklingens komplexa värld. 

Introduktionsblocket i Citylab Action syftar till att du som deltagare och projekt får grundläggande kunskaper i hållbarhetsfrågor, samt hur hållbarhet på ett övergripande plan kopplas ihop med ditt stadsutvecklingsprojekt. Fokus för medverkande är samverkan inom det egna projektet och med andra medverkande projekt – detta är ett unikt stöd som inte finns någon annanstans.  


Dag 1 innehåller moment som introducerar arbete med hållbarhet och Citylab Action Guide, certifiering, processtyrning mm.

 • Social, samhällsekonomisk och ekologisk hållbarhet ur ett helhetsperspektiv
 • Citylab Action och Agenda 2030/FN:s globala mål – hur hänger de ihop?
 • Viktiga aktörer att identifiera i hållbarhetsarbetet i ett stadsutvecklingsprojekt
 • Hållbara stadsutvecklingsprojekt med Citylab Action Guide: goda exempel
 • Citylab Action Guide: Nulägesbeskrivning, vision och projektmål
 • Grundläggande genomgång om certifieringsprocessen inom Citylab Action
 • Användbara mallar

Dag 2 fokuserar på goda exempel och utmaningar för deltagande projekt.  För deltagare utan projekt erbjuds färdiga case med olika utmaningar under dag 2. 

 • Projektpresentationer
 • Miniworkshops kring projektspecifika utmaningar 
 • Praktiska tips kring hur du kan hantera hållbarhetsarbetets utmaningar i ett stadsutvecklingsprojekt

Notera att projekten som deltar vid dag 2 behöver ha förberett sig genom att skicka in ett kort material som presenterar projektet till SGBC en vecka innan dag 2. Mer information delges vid anmälan till blocket. 

Pris för deltagande i Citylab Action

Deltagande med ett stadsutvecklingsprojekt på samtliga 4 block inom Citylab Action (max fem deltagare per block) kostar 208 000 kr för icke medlemmar, 160 000 kr för medlemmar. 

Enskild anmälan från 5 500 kr
Gruppanmälan (fem personer, två dagar) från 43 000 kr

Kontakta för gruppanmälan eller deltagande med ett projekt för samtliga 4 block.
Samtliga priser är exklusive moms. 

Kursmål

Målet med de två dagarna är att:

 • få förståelse för hur Citylab Action med tillhörande Guide bidrar till en effektiv och konstruktiv process
 • få grundläggande kunskaper i hållbarhetsfrågor och på ett övergripande plan koppla ihop dessa med ditt stadsutvecklingsprojekt
 • säkerställa att hållbarhet beaktas i projekts olika faser
 • identifiera viktiga aktörer som bör inkluderas för en hållbar stadsutveckling
 • få praktiska verktyg för effektivt arbete med hållbarhetsfrågor
 • främja kunskapsdelning mellan deltagande projekt och deltagare  

Målgrupp

Citylab är öppet för små som stora stadsutvecklingsprojekt som vill certifiera sitt projekt och vill arbeta effektivt med hållbarhetsfrågor i ett tidigt skede av sitt stadsutvecklingsprojekt. Det är också öppet för enskilda personer som är intresserade av Citylab Action. Delta antingen som projektgrupp med ett befintligt stadsutvecklingsprojekt eller som enskild deltagare.    

En kommun som deltar med ett stadsutvecklingsprojekt bör ha med kompetenser från planavdelning och exploateringsavdelning, projektledare samt ansvarig för hållbarhetsfrågor. Dessutom bör experter inom olika områden vara delaktiga, liksom byggherrar som involveras i projektet. Detta är särskilt viktigt för projekt som avser ansöka om certifiering. 

En byggherre som deltar med ett stadsutvecklingsprojekt bör ha med kompetenser som planarkitekt, exploateringsingenjör, projektledare, hållbarhetsexpert eller motsvarande kompetenser. Dessutom bör experter inom olika områden vara delaktiga.  Detta är särskilt viktigt för projekt som avser ansöka om certifiering.  

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Certifiering
För att klara kravet "För att kunna erhålla en certifiering ska stadsutvecklingsprojektet först delta i Citylab Action, måste projektet ha deltagit vid alla fyra block inom Citylab Action" (Introduktion, Processtyrning, Fokusområden samt Hållbarhetsprogram) under samtliga dagar.  

Kurstillfällen