Vara medlem

Sju anledningar till att din organisation ska vara medlem i Sweden Green Building Council:


1. Förändra den byggda miljön mot mer hållbarhet
Ett medlemskap i Sweden Green Building Council ger din organisation en viktig position inom hållbart byggande. Som medlem är ni med och stöttar ett gott initiativ och tillsammans driver vi på utvecklingen mot ett hållbart byggande. Sweden Green Building Council utvecklar och tillhandahåller verktyg i form av certifieringssystem som hjälper er att nå era uppsatta hållbarhetsmål.

2. Bli en del av vårt stora nätverk
Som medlem blir du del av ett nätverk med över 300 företag och organisationer som utbyter kunskap och erfarenheter. Vi skapar mötesplatser för samverkan genom studiebesök, medlemsmöten, expertnätverk, regionala nätverk, seminarier och konferenser. Många av aktiviteterna är endast tillgängliga för våra medlemmar. På öppna arrangemang får våra medlemmar rabatt på deltagaravgiften.

3. Höj kompetensen bland dina medarbetare genom vårt kursutbud
Vi håller kurser relaterade till de certifieringssystem och verksamhetsområden vi arbetar med. Som medlem får du rabatt både på öppna kurser och kurser på plats hos dig. Är du certifierad expert inom något av våra certifieringssystem så marknadsför vi dig på vår hemsida.

4. Påverka beslutsfattare och samhällsbyggandet nationellt och internationellt
Våra medlemmar är viktiga och starka aktörer inom samhällsbyggande i Sverige. Tillsammans är vi en tung opinionsbildare som arbetar för att vår bebyggelse ska bli mer hållbar. Vi har upparbetade kontakter med beslutsfattare och myndigheter inom hållbart byggande i Sverige. Vi arbetar även på EU-nivå och internationellt genom vårt nätverk World Green Building Council, som samlar över 100 organisationer världen över.

5. Utveckla och påverka Sweden Green Building Council och våra system
Det är medlemmarna som styr vad Sweden Green Building Council ska göra. Som medlem kan ni engagera er i vår styrelse, råd och arbetsgrupper. Det är medlemmarna som påverkar innehållet när vi utvecklar nya certifieringssystem och verktyg. Våra medlemmar driver tillsammans med oss flera stora utvecklingsprojekt där vi tar fram nya gemensamma verktyg och certifieringssystem som är till hjälp i arbetet med att göra bebyggelsen mer hållbar.

6. Synliggör ditt ambitiösa hållbarhetsarbete genom oss
Genom att dela goda exempel på hållbara lösningar lär vi oss av varandra och du som medlem får marknadsföra dig. Sweden Green Building Council använder goda exempel från medlemsföretag i vår kommunikation och på våra konferensen och aktiviteter. Som medlem får du också använda vår logotyp i din marknadsföring och på så sätt visa att ni aktivt tar ställning och jobbar för ett hållbart byggande.

7. Ta del av våra generösa medlemsrabatter
Vi ger alltid generösa rabatter till våra medlemmar på kurser, certifieringar och konferenser. På exempelvis en endagskurs sparar du som medlem över 2000 kronor och på en certifiering av en nybyggt kontorshus enligt Miljöbyggnad sparar du över 20 000 kronor.


Tillsammans är vi bäst på hållbart samhällsbyggande 

Sweden Green Building Councils medlemmar är företag och organisationer från den svenska samhällsbyggarsektorn som är engagerade i att utveckla och driva arbetet för en hållbar byggd miljö. Våra medlemmar har målet att ligga i framkant och har hållbarhet som en självklar del av sina verksamheter.

Ansökan om medlemskap

Hämta hem och läs våra stadgar. Som medlem skriver ni under på att ni står bakom våra värderingar och stadgar. Samtliga nya medlemmar måste godkänna dessa: Stadgar för Sweden Green Building Council

För att ansöka om medlemskap, hämta: Blankett för ansökan om medlemskap i SGBC

Blanketten skrivs ut och skickas per post till:

Sweden Green Building Council
Långholmsgatan 34
117 33 Stockholm

Bedömning av medlemsansökningar

Vid ansökan om medlemskap utvärderar vi den sökande organisationens miljö- och hållbarhetsarbete och på vilket sätt verksamheten bidrar till en hållbar byggd miljö. Om informationen vi hittar inte räcker till kan vi komma att be organisationens kontaktperson att skicka kompletterande uppgifter och referenser.

Företag och organisationer som är yngre än tre år och ansöker om medlemskap ombeds komplettera sin ansökan med referenser. Referenserna kan bestå i dokumentation från uppdrag, utlåtande från tidigare samarbetspartners, projekt eller liknande som styrker att organisationens verksamhet främjar en hållbar utveckling, samt visar ambition och drivkraft i arbetet för en hållbar byggd miljö.

Medlemsavgift

Sweden Green Building Council har olika avgiftsnivåer som baseras på företagets omsättning. Medlemmar som tillkommer från och med 1 juli betalar hälften av sin avgift för resterande kalenderår. Medlemmar som tillkommer från och med den 1 oktober betalar en fjärdedel av sin avgift för resterande kalenderår

Årsavgiften betalas per kalenderår och baseras på omsättning.

• För företag med omsättning mellan 0 och 4 999 999 kronor per år är avgiften 5 000 kronor.
• För företag med omsättning mellan 5 000 000 och 9 999 999 kronor per år är avgiften 10 000 kronor. 
• För företag med omsättning mellan 10 000 000 och 29 999 999 kronor per år är avgiften 20 000 kronor.
• För företag med omsättning mellan 30 000 000 och 49 999 999 kronor per år är avgiften 30 000 kronor.
• För företag med omsättning mellan 50 000 000 och 299 999 999 kronor per år är avgiften 50 000 kronor.
• För företag med omsättning mellan 300 000 000 och 499 999 999 kronor per år är avgiften 60 000 kronor.
• För företag med omsättning på 500 000 000 kronor och däröver per år är avgiften 70 000 kronor.
• För högskolor är avgiften 0 kr.
• Kommuner (ej kommunala bolag), regioner och landsting med under 100 000 invånare betalar 25 000 kr/år
• Kommuner (ej kommunala bolag), regioner och landsting med över 100 000 invånare betalar 50 000 kr/år.

Organisationer som får en betydande del av sina intäkter från forskningsrelaterad verksamhet har rätt till en 50% medlemsrabatt.

3 % av avgiften är medlemsavgift i Sweden Green Building Council och 97 % av avgiften är serviceavgift till vårt helägda servicebolag Building Green in Sweden AB.

Högskolor och universitet kan vara medlemmar i Sweden Green Building Council utan kostnad.

Utträde ur föreningen

Av olika skäl kanske ert företag eller er organisation vill lämna föreningen. Detta regleras i föreningens stadgar. Medlemskap i Sweden Green Building Council avser helt verksamhetsår (januari till december) och förnyas automatiskt vid årsskiftet. Medlem kan således enbart utträda ur föreningen vid verksamhetsårets slut. Detta förutsätter dock att en skriftlig uppsägning inkommit till föreningen tre månader före utgången av verksamhetsåret.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller har frågor kring medlemskapet.

Medlemmar