Det här är nya Miljöbyggnad 3.0

Efter två år av intensivt arbete är manualen för Miljöbyggnad 3.0 nu klar. Över 200 experter har deltagit i processen och två remisser har genomförts, den senare med över 1000 svar. Läs mer om remisserna här. Den nya versionen presenteras i anslutning till Sweden Green Building Councils stämma och kan laddas ned under Manualer och verktyg för Miljöbyggnad på certifieringssidorna.

Miljöbyggnad har genomgått en fullständig renovering.

Läs mer: Snart öppnar projektregistreringen i Miljöbyggnad 3.0

– Alla kriterier har ändrats i den nya versionen. De har antingen uppdaterats för att stämma överens med regeländringar och nya data eller skärpts för att hålla takt med den snabba utvecklingen i miljöbyggandet. Den nya versionen är ett kvitto på den utvecklingen, säger Åsa Wahlström. Hon är adjungerad professor i installationsteknik och har tillsammans med universitetslektorn Catarina Warfvinge, som också är Miljöbyggnadschef på Sweden Green Building Council, lett arbetet med Miljöbyggnad 3.0.

Miljöbyggnad är en certifiering som kvalitetssäkras. Det sker genom kontroll av dokumentationen före byggande och genom en uppföljande kontroll när byggnaden varit i drift i två år.
– I Miljöbyggnad 3.0 skärper vi detta ytterligare. För att behålla certifieringen ska man i 3.0 vart femte år rapportera in dataunderlaget för granskning och visa att byggnaden bibehållit sin miljöprestanda, säger Åsa Wahlström.

Andra viktiga förändringar sker på energiområdet.
– Vi har sett hur ny solenergiteknik och nytänkande stadsutveckling, där man exempelvis tillvaratar överskottsvärme från lokala verksamheter, möjliggör en lokal energiproduktion på ett helt annat sätt än tidigare. Det kan få stora konsekvenser för fastighetsbranschen. Fastighetsägare och boende kan mer direkt ta miljöansvar och vi får en snabbare tillväxt av den förnybara energin. Därför vill Miljöbyggnad se fler lokala system för förnybar energi i fastigheten eller i området.
För den högsta nivån Guld krävs att ny förnybar energi tillförs genom lokal energiproduktion för användning i byggnaden eller genom att överskottsvärme tas till vara. För befintliga byggnader är kravet för Guld att också hyresgästerna köper ursprungsmärkt el.
– På så sätt ökar efterfrågan och det påverkar energisystemet.

En helt ny indikator införs för materialval i byggnadsstommen utifrån en livscykelanalys baserad på etablerade produktdata.
– Allteftersom nya byggnader fått bättre klimatvärden har fokus alltmer riktats på byggprocessen och de klimatvinster som finns att göra där. Att optimera mängden material eller välja material som producerats eller transporterats med lägre klimatpåverkan ger nu genomslag i Indikator 15.

På materialsidan sker flera andra viktiga förändringar. Fler byggvaror måste dokumenteras och fler byggvaror omfattas av certifieringen. Antalet farliga ämnen som inte får användas eller måste minska i omfattning har blivit fler och gräns på emissionsvärdena frånbyggvaror som brukare exponeras för har införts.

För dagsljus fanns ett förslag på att om rum för flexibelt arbete i lokalbyggnader är kritiskt skulle andel utblicksarea bedömas. Detta orsakade många kritiska remissvar, vilket har beaktats och kravet har strukits.

Miljöbyggnad syftar ytterst till att säkerställa att Sverige når miljömålen och på så sätt bidrar till FN:s globala mål. Ambitionen är därför att certifieringen ska få ett brett genomslag i fastighetsstocken. Därför premieras alltid bästa tillgängliga teknik.
– Bästa sättet att göra det är att ställa funktionskrav. Annars riskerar man att skapa olyckliga låsningar vid en viss teknik. Därför är det bra att vi nu kan skifta över kraven från tekniska lösningar till funktionskrav för ventilation, liksom i alla andra indikatorer.

För Åsa Wahlström och Catarina Warfvinge innebär släppet av den nya versionen slutet på två år av intensivt arbete och samarbete.
– Det har varit fantastiskt att delta i alla diskussioner och kritiska granskningar. Vilka är de viktigaste och mest relevanta kriterierna? Och det räcker inte med att de ska leda till hållbarhet, de måste också vara användbara, säger projektledaren Åsa Wahlström.

Catarina Warfvinge håller med.
– Det har varit roligt men också utmanande att arbeta med ett projekt som betyder så mycket för så många. Det stora engagemanget bland medlemmar, experter och alla som deltagit är något jag bär med mig.