Öppna kurser

Att informera och lära ut om hållbart byggande är viktigt för oss. Våra kurser ska ge relevant och uppdaterad information om de miljöcertifieringssystem vi arbetar med.
På den här sidan hittar du övergripande information om de olika certifieringssystemen och vilka kurser som ingår i vårt utbud. Öppna kurser är till för alla som är intresserade av att lära sig mer, ytterligare information om kurstillfällen och anmälan sker på respektive kurssida om du följer länken. 

Allmän kurs i Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED        

Den allmänna kursen är framtagen för att översiktligt beskriva de fyra mest omtalade och använda certifieringssystemen i Sverige just nu: Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED. Kursen vänder sig till alla inom bygg- och fastighetsbranschen som vill bli mer insatta i ämnet. 

Allmän kurs (A-kurs)
Kursen tar upp vad de olika certifieringssystemen innebär, skillnader, likheter och när de lämpar sig bäst. Vad är möjligt att certifiera, vem kan genomföra certifieringen och hur granskningsprocessen ser ut är några huvudpunkter under kursen. Allmän kurs kan gott ligga som grund till vidare utbildning inom något av de enskilda certifieringssystemen, men det är inget krav för att gå vidare till baskurserna.


Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett helsvenskt certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler. Miljöbyggnad kan tillämpas för nybyggnad, befintlig byggnad och ombyggnad. Fokus ligger på bedömning av områdena energi, inomhusmiljö och material. Det är förhållandevis enkelt, kostnadseffektivt och samtidigt verkningsfullt för att skapa miljömässigt hållbara byggnader.

Baskurs (B-kurs) 
Ger en grundläggande kunskap med fokus på hur certifieringssystemet är uppbyggt och hur man arbetar med det. Indikatorerna inom energi, inomhusmiljö och material gås igenom, med kriterier för betygsättning för var och en av de 15 indikatorerna samt för hela byggnaden. 

Certifieringskurs (C-kurs) 
Är till för dig som vill arbeta som Miljöbyggsamordnare i projekt som certifieras enligt Miljöbyggnad. Utbildningen går bl.a igenom redovisning, beräkningsverktyg och mätmetoder. Fastighetsägare rekommenderas alltid att anlita en certifierad miljöbyggsamordnare, en godkänd certifieringskurs ger alltså ett intyg på att du vet hur certifieringsarbetet leds. 


BREEAM 

BREEAM är ett brittiskt miljöcertifieringssystem som har anpassats till svenska myndighetsregler och byggpraxis, BREEAM-SE. I BREEAM bedöms en fastighet utifrån ett antal indikatorer inom energi, material, inomhusklimat, transporter, föroreningar, avfall, vatten och miljöledning. Beroende på hur många poäng som uppnås betygsätts byggnaden från Passed till Outstanding. 

Baskurs (B-kurs)
Ger en grundläggande kunskap om hur certifieringssystemet är uppbyggt och hur man arbetar med det. Vi går översiktligt igenom de enskilda indikatorerna och bedömningskriterierna för dem. Kursen innehåller också några praktiska övningar.

Accredited professional (AP)
Är till för dig som vill arbeta som AP, en expertrådgivare till projekteringen som arbetar med certifiering utifrån BREEAM-SE:s bedömningskriterier. För att gå utbildningen krävs att du har gått BREEAM-SE baskurs alternativt är utbildad BREEAM-SE Assessor. Kursen avslutas med ett kunskapsprov och mycket god kännedom om manualen krävs för att klara utbildningen. 

Assessor    
För dig som vill arbeta som assessor inom BREEAM-SE, den person som opartiskt granskar bevisningen och bedömer om projektet uppfyller kraven för certifiering. För att bli godkänd svensk assessor krävs den internationella assessorsutbildningen hos BRE innan denna endagskurs som fokuserar på den svenska manualen.  

 


GreenBuilding

GreenBuilding är ett EU-initiativ som lanserades för att snabba på energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn. Certifieringssystemet tillämpas på nya- och befintliga lokalbyggnader och bostäder. Fokus ligger endast på energi och kravet för certifiering är att sänka energianvändningen med 25 % mot BBR:s energikrav, ett aktuellt energiledningssystem för byggnaden och en plan för årlig återrapportering. 

Baskurs (B-kurs) 
Ger en grundläggande kunskap om vad som krävs för att certifiera en byggnad enligt GreenBuilding. Kursen går igenom hur en ansökan formuleras med omfattning och beskrivningen av bl.a. teknik, verksamhet och åtgärder. Energifrågan, nödvändiga åtgärder för att klara certifieringen samt lämpliga beräkningsverktyg för energibesparing och lönsamhet är några fler punkter under kursdagen. En nyhet inom Greenbuilding och aktuellt för kursen är utvecklingen av certifiering av bostäder. 

GreenBuilding återrapportering

I kursen får du lära dig vad som krävs för att lyckas med återrapporteringen, så att certifikaten kan behållas. Bland annat behandlas hantering av mätvärden och krav på spårbarhet.

GreenBuilding


LEED

LEED är det mest kända certifieringssystemet i världen, utvecklat av U.S Green Building Council. Den första versionen kom 1999 och har sedan dess utkommit i olika systemversioner. LEED är anpassat för alla typer av byggnader och bedömningen sker utifrån byggnadens miljöprestanda inom; närmiljö, vatten- och energianvändning, material samt inomhusklimat. 

En certifiering i LEED sköts bäst av personer som är utbildade LEED Green Associates (GA) och LEED Accredited Professionals (AP). Om du vill utbilda dig till detta kan du gå en baskurs hos Sweden Green Building Council för att förstå grunderna i LEED. Certifieringen för LEED GA & AP* görs sedan hos Green Building Certification Inc.

Introduktionskurs 
Ger dig en förståelse för de grundläggande begrepp och områden som är relaterade till LEED. Under en halvdag går vi igenom vilka byggnader som kan certifieras och de miljöaspekterna som berörs inom certifieringssystemet. Praktiska exempel och aktuella projekt och händelser inom LEED är också inslag under kursdagen.


v4 Baskurs (B-kurs) 
Denna kurs ger dig förståelse för den nya versionen LEED v4 som skiljer sig från den föregående, LEED 2009. Nytt är bland annat specifika klassificeringssystem för nya byggnadstyper och bättre onlineverktyg som ger färre hanteringar av blanketter. 

Tips & Trix 
För dig som arbetar med LEED finns den här kursen till hjälp för att ta dig igenom certifieringsprocessen på ett smidigt sätt. Efter kursen kommer du att veta mer om hur du markerar och benämner dokument inför granskning och hur du använder de lösningar som finns tillgängliga för LEED-certifiering av svenska projekt. 


Citylab - hållbar stadsutveckling

Citylab Action är ett program som hjälper både små och stora stadsutvecklingsprojekt att skapa en kvalitativ och effektiv arbetsprocess. Genom att upprätta hållbarhetsprogram, handlings- och uppföljningsplaner samt att främja kunskapsdelning, ger programmet förutsättningar för en engagerande och effektiv process där uppsatta mål för en hållbar stadsutveckling nås.

Denna baskurs är den första kursen som ingår i Citylab Learning.

Läs mer om de tre delarna Citylab Action, Citylab Learning och Citylab Network här.

Citylab Action baskurs (B-kurs) - hållbar stadsutveckling i praktiken
Kursen ger en introduktion till Citylab och innehållet i Citylab Action – Guide för hållbar stadsutveckling. Du får  insyn i hur programmet Citylab Action genomförs och får medverka i övningar för att få en förståelse för guiden och programmet. Kursens blandning av teori och övningar samt genomgång av guidens innehåll ger dig en förståelse för vad som bör beaktas för att utveckla städer hållbart.

    


Hållbar Infrastruktur

Hållbar Infrastruktur (HI) är ett  samarbete för hållbar utveckling i anläggningsbranschen. HI ska vara en branschgemensam part dit man kan vända sig för att få vägledning i vilka verktyg som passar, hur de används i olika projekt samt hur de kan kopplas till politisk kravställning.

Seminarium om hållbarhetsstyrning i anläggningsprojekt
Hållbar Infrastruktur genomför en serie seminarium för att belysa trender och utveckling kring hållbarhetsarbetet inom anläggningsbranschen. Syftet är att öka kunskapen om tillgängliga verktyg för hållbarhetsstyrning och lägga grunden för dialog och erfarenhetsutbyte. Seminarierna riktar sig till organisationer inom anläggningsbranschen som behöver mer kunskap kring hållbarhetsfrågor i projekten.

CEEQUAL Assessor
Det brittiska certifieringsystemet CEEQUAL bedömer och betygsätter hur väl anläggningsprojekt har hanterat hållbarhetsfrågor. Systemet ska uppmuntra beställare, projektörer och utförare till att göra mer än lagkrav inom området. För att göra en certifieringsansökan krävs det att projektet använder sig av en godkänd CEEQUAL Assessor. Utbildningen hålls på engelska av lärare från CEEQUAL och gästas av en svenska assessor som ska bistå med det svenska perspeiktivet om HCA- projektet. 

 


Fördjupning inom Inneklimat och Material

Inneklimatet är viktigt för människans hälsa och välmående och valet av byggnadsmaterial har stor påverkan på resurs- och kemikalieanvändning. Vi har tagit fasta på detta i några fördjupningskurser inom de specifika områdena termisk komfort, dagsljus och materialval där vi även går igenom hur de behandlas i certifieringssystemen Miljöbyggnad, BREEAM och LEED.

Inneklimat i tidigt skede 
Kursen behandlar inneklimatet och hur man hanterar dessa indikatorer från tidigt skede till byggskede, vid olika entreprenadformer. Vi fokuserar på indikatorerna solvärmelast samt termisk komfort sommar och vinter. Fokus ligger på övningar med simuleringsprogram och diskussion med expert inom området. Efter kursen kommer du känna dig mer bekväm med simulering och veta hur fönster och solskydd optimeras med högt certifieringsbetyg på köpet. Kursen har uppehåll under 2016, för intresse och mer info maila till

Inneklimat - avancerad analys och simulering
Med fokus på indikatorerna termisk komfort sommar och vinter finns denna kurs för dem som arbetar med att skapa ett gott inneklimat. Under kursdagen varvas teori med praktiska datorsimuleringar. Kursen riktas främst till VVS-projektörer och energiexperter och kan gärna ses som en fördjupning för de som tidigare gått kursen Inneklimat i tidigt skede. 

Dagsljus i teori och praktik
De flesta miljöcertifieringssystemen innehåller indikatorer med dagsljus, vilket har bidragit till att sätta dagljuset på kartan igen. Dagsljuset måste beräknas i ett tidigt skede, därför har vi utvecklat denna kurs speciellt avsedd för arkitekter. Om arkitekten känner sig trygg med de begrepp som används, hur man räknar samt hur man redovisar i certifieringssyfte har man kommit långt.

Materialval i Miljöbyggnad, BREEAM och LEED
Inom flera av miljöcertifieringssystemen har materialindikatorer en stor påverkan. Det handlar bland annat om resursanvändning, användningen av kemikalier och vikten av hållbara materialval. Kursen tar upp detta med koppling till certifieringssystemen och du får en inblick i vilka verktyg du kan använda dig av. Kursen är till för dig som producerar eller levererar byggvaror eller på annat sätt arbetar med materialfrågor. Du får chans att fördjupa dig inom området hållbara materialval i byggbranschen.