Ställa en fråga i Miljöbyggnad

Vi får in många frågor till Miljöbyggnad, där vi har begränsad möjlighet att svara på andra frågor än de som är relaterade till registrerade projekt och ansökningar eller tolkningar.

Medlemmar av Sweden Green Building Council (SGBC) samt registrerade projekt har alltid prioritet i turordningen. Därefter besvaras övriga frågor. Vi har som ambition att hålla svarstiderna mellan tre dagar och sex veckor beroende på frågans karaktär och komplexitet.

Svar till många generella frågor går att finna på vår hemsida, till exempel bland manualer och verktyg. Vi får många frågor från studenter som vi inte alltid hinner svara på. Vi hänvisar därför gärna till de personer som är utbildade och certifierade samordnare i Miljöbyggnad: Lista med certifierade personer.

För svar på de vanligaste frågorna vi får gällande certifieringsprocessen i Miljöbyggnad, går det bra att läsa mer på denna sida.

Hur ställs en fråga och hur hanteras den?

  • Frågor ska ställas i vårt Frågeformulär. Frågor som ställs direkt i mejl kan komma att skickas tillbaka för att bli formulerade i formuläret. Detta är för att vi ska kunna hålla koll på frågorna och knyta dem till respektive projekt.
  • Frågor som gäller t.ex. metodval vid ombyggnad, beräkningar för indikatorer, rumsval m.m. besvaras av granskare via Förhandsbesked. Detta sker löpande. Läs mer om Förhandsbesked lite längre ned på den här sidan.
  • Frågor debiteras enligt gällande prislista såvida inte kansliet meddelar annat. Kansliet förbehåller sig rätten av att avgöra vilka frågor som ska debiteras.
  • Administrativa frågor besvaras inom tre dagar.
  • Beroende på frågans komplexitet kommer den besvaras av antingen kansliet, vår konsultgrupp eller Miljöbyggnads tekniska råd. Detta avgör också svarstiden som kan variera mellan tre dagar och sex veckor.
  • Frågor som gäller pågående granskning har kansliet mycket liten möjlighet att besvara då granskningen sker av tredjepart. Vid synpunkter på granskningen vidarebefordras dessa till berörd part för kännedom. Vi hänvisar också till Building Green Online’s (BGO) kommentarsfält, där är det möjligt att kommunicera eventuella oklarheter till granskaren.

Frågor till registrerade projekt

Till registrerade projekt har man möjligheten att ställa tre projektfrågor. Ytterligare frågor debiteras enligt aktuell prislista. Ladda ner och fyll i formuläret Frågeformulär för Miljöbyggnad 171101 (Word) och skicka det till

Projektfrågor kan ställas fram tills att projektet börjar granskas. Från den 10 september 2015 är det möjligt att ställa projektfrågor även under granskningsprocessen. Detta gäller för Miljöbyggnad Extratid.

Mer information finns att läsa under Certifieringsprocessen för Miljöbyggnad.

Förhandsbesked

För att få svar på om till exempel en beräkning verkar vara rätt eller att rätt rum har valts ut för bedömning kan man ansöka om förhandsbesked från våra granskare. Den granskade och godkända lösningen följer med ansökan i processen och är giltig om inget ändras i projektet eller i ansökan som påverkar förhandsbeskedet. Formulär för att ansöka om förhandsbesked finns bland Manualer och verktyg. Kostnaden för ett förhandsbesked framgår av aktuell prislista.

Övriga frågor kring ansökningar som inte gäller tolkning av manualerna

Miljöbyggnad är ett tredjepartssystem vilket betyder att kontroll av tekniska lösningar och beräkningar sker av en för projektet oberoende granskare. Ta gärna kontakt med en som är utbildad i Miljöbyggnad för att få mer hjälp med lösningar som kan uppfylla betygskriterierna, se Lista med certifierade personer.

Telefonkontakt med SGBC om certifiering

Ring gärna vår certifieringssupport om ni har generella frågor om miljöcertifiering och ansökningsprocessen, se Kontakta oss.