Vinnare Sweden Green Building Awards 2022

Så löd juryns motiveringar för 2022-års vinnare

Om juryarbetet

Att ta fram finalisterna och vinnarna är ett gediget arbete vilket genomförs av de olika certifieringssystemens operativa råd.
I råden sitter representanter för Sweden Green Building Councils medlemsföretag.
Årets person inom hållbart byggande tas fram av Sweden Green Building Councils marknadsforum.

Årets person inom hållbart samhällsbyggande

Johan Knaust

Motivering: Årets vinnare är en person som vågar ta i de stora frågorna kring utsläpp och bostadsbyggande och är en aktiv röst i debatten för en mer hållbar fastighetssektor.

Den här personen har ett stort engagemang för hållbarhet som har genererat ett av samhällsbyggnadsbranchens mest ambitiösa klimatmål: Hela företagets värdekedja ska vara klimatpositiv senast år 2027.

Årets person har startat en verksamhet som sedan dag ett har siktat på att vara “Det gröna fastighetsbolaget” samt prioriterat klimatsmarta materialval och miljöeffektiva lösningar.

När bolaget grundades 2013 ifrågasattes inriktningen av många. Men idag har han visat att det går att bygga ett fastighetsbolag som är långsiktigt och hållbart – men samtidigt snabbväxande och lönsamt.

Under 2021 inledde K2A den största insatsen inom miljöcertifiering och klimatriskinventering som gjorts i Sverige – bland annat är man på god väg att certifiera hela det befintliga fastighetsbeståndet med Miljöbyggnad iDrift.

Årets BREEAM-byggnad

Stora Bergstomten – ICA EHL

Motivering: Det vinnande teamet har haft stort fokus på att minska klimatpåverkan från byggmaterial och arbetat med cirkularitet genom exempelvis återbruk och minskat resursuttag. Projektet har ökat den biologiska mångfalden i ett område med låg biodiversitet. Man har också fokuserat på att möjliggöra hållbara transporter, klimatanpassning och tillvaratagande av energi.

Projektet har satt hela organisationen på prov under såväl projektering som produktionsfas och målsättningen med BREEAM-certifieringen har kommit att färga hela processen.

Under projektets gång har betyget lyfts från BREEAM Excellent till BREEAM Outstanding, vilket har fordrat ett samarbete utöver det vanliga och gör projektet unikt för byggnadstypen och ett föredöme för branschen.

Årets LEED-byggnad/projekt

Kronåsen 1:1, Celsius

Motivering: Byggnaden ligger i en av Sveriges främsta innovationsmiljöer som är en arena för företag inom teknik och vetenskap. Fastighetsägarna har under många år arbetat aktivt för att utveckla området som en kunskapshub och det vinnande projektet är en del i det arbetet. Hyresgästerna hade en kravbild om gröna hyresavtal samt höga tekniska krav. Då byggnaden huserar avancerade laboratorier har det varit en stor utmaning att få funktion och hållbarhet att gå hand i hand.

Trots alla utmaningar är byggnaden färdigcertifierad med LEED V4 Platinum – den högsta nivån inom certifieringssystemet LEED. De höga poängen är delvis ett resultat av nytänkande lösningar såsom återvinning av regnvatten, laststyrning och en hög grad digitalisering av byggprocessen.

Årets LEED O+M-projekt

The Rotterdam District

Motivering: Denna byggnad huserar ett flertal olika typer av hyresgäster och består av moderna, energisnåla, smarta och flexibla kontorsytor. Byggnaden ligger i hjärtat av hamnkvarteren och är en viktig del av dess förädling. Det är en inspirerande arbets- och mötesplats där byggnaden skapats för att människan enkelt ska kunna anpassa den efter behov. Service, hälsa och välmående samt smart teknik har varit centralt i syfte att öka samspel mellan hyresgästerna. Genom denna byggnad bidrar fastighetsägaren till att skapa platser anpassade efter människans vilja att leva mer hållbart och behov av att mötas i vardagen.

Årets Miljöbyggnad

Stensängsskolan

Motivering: Ett föredömligt och spännande projekt som haft många utmaningar och gjort stora ansträngningar för att nå sin certifiering. Projektet visar på möjligheten att uppgradera i det befintliga beståndet och man har arbetat med ett tydligt fokus på cirkularitet och återbruk. I projektet har man på ett kreativt och innovativt sätt arbetat med kulturella ekosystemtjänster och dessutom avsevärt minskat energibehovet. Projektet visar exemplariskt hur ombyggnadsprojekt med miljöbyggnadscertifiering kan utföras.

Årets Miljöbyggnad iDrift

Wallenstams huvudkontor – Kungsportsavenyen 2

Motivering: Den vinnande byggnaden är ett gott exempel på att en byggnad kan vara hållbar över tid. Trots sin höga ålder har byggnaden klarat av att erhålla betyget guld i Miljöbyggnad iDrift med hjälp av investeringar i exempelvis återbruksstationer och gröna väggar. Förvaltningen visar på ett fint sätt hur arbetet med certifieringen bidragit till bättre kunskap och förståelse för byggnaden. finansiering och en stärkt driftsprestanda, men också som en viktig del i att möta hyresgästernas efterfrågan på hållbarhet.

Årets NollCO2-projekt

Villazero

Motivering: Det vinnande projektet är på många plan ett innovativt och modigt projekt som redan initialt tagit ut svängarna gällande vad man vill uppnå, från att fokusera på jämställdhet till stor byggteknisk innovation. Projektet står också modell för ett helt koncept för småhus som är koldioxidneutrala enligt NollCO2-systemet.

På ett transparent och inkluderande sätt har man bidragit till utveckling inom hållbart byggande i branschen och arbetat aktivt med att sprida kunskap. Teamet har vågat testa innovativa lösningar såsom trägrund, organisk isolering och takkonstruktion i trä med byggnadsintegrerade solceller och därmed utmanat traditionellt byggande. Man har haft ett helhetstänk och stort fokus på jämställdhet.

Årets utmärkelse inom hållbar infrastruktur

Lund-Arlöv, Fyra spår

Motivering: Genom att arbeta systematiskt mot högt satta hållbarhetsmål har man i projektet maximerat sin positiva påverkan och minimerat sin negativa påverkan på miljö och samhälle. Man har haft fokus på proaktivitet, innovation och samverkan och arbetat för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Redan i upphandlingen har beställaren stimulerat kreativitet och innovation och därutöver gett incitament till att förbättra projektets hållbarhet gällande framför allt klimatpåverkan, biologisk mångfald och cirkularitet. Det har resulterat i en stor reduktion av klimatpåverkan genom bland annat materialval och återanvändning av material och massor. Under processens gång har man fortsatt arbeta med att stärka och bevara biologisk mångfald. Projektet visar på många innovativa lösningar och metoder.