Om projektet Hållbar infrastruktur

Vårt uppdrag är att arbeta för ökad hållbarhetsprestanda i svenska anläggningsprojekt. Detta görs genom erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning samt genom att underlätta användningen av certifieringssystem och andra verktyg för hållbarhetsstyrning av anläggningsprojekt. Hållbar Infrastruktur arbetar med hållbarhet ur ett livscykelperspektiv – vid planering, byggande, drift, underhåll och avveckling av anläggningsprojekt.

Vi ser som vår mission att främjar hållbara anläggningsprojekt genom samverkan, utbildning och stöd vid användning och utveckling av verktyg för hållbarhetsstyrning.
Den verksamhet som bedrivs inom Hållbar infrastruktur kan delas in i tre delar:

Verktyg för hållbarhetsstyrning
Vi strävar efter att underlätta användningen av verktyg för hållbarhetsstyrning av anläggningsprojekt. Exempel på verktyg är CEEQUAL, klimatkalkyl och miljödeklarationer.

Kunskap och dialog
Vi arbetar för en kunskapsspridning inom branschen kring hållbarhetstyrning av anläggningsprojekt genom en aktiv dialog och anordnandet av seminarium och nätverksträffar.

Utvecklingsprojekt
Hållbar infrastruktur strävar efter att fungera som fascilitator för utvecklingsprojekt som främjar hållbara anläggningsprojekt och att samordna efterfrågade utvecklingsbehov.

Vad menar vi med infrastruktur/anläggningsprojekt och med hållbar utveckling i anläggningsbranschen?

Med infrastruktur/anläggningsprojekt avses:
■ Planering, byggande, drift, underhåll och avveckling av infrastruktur för gods- och persontransporter
■ Anordningar för idrott, kommunikation, kraftförsörjning, VA och hantering av vattenflöden
■ Markarbeten för utformning av offentliga platser och dylikt

Med hållbar utveckling i anläggningsbranschen avses:
■ Att arbeta mot ekologisk hållbarhet genom att i val av utformning, arbetsmetoder och material verka för minimal påverkan på naturen och dess produktionsförmåga såväl som på människans hälsa.
■ Att ta ansvar för social hållbarhet både externt, genom att dels sätta användaren i fokus, dels ta hänsyn till mänskliga rättigheter och social rättvisa i exempelvis sitt materialval, och internt, genom att aktivt arbeta för jämlikhet och god arbetsmiljö på sina arbetsplatser.
■ Att främja ekonomisk hållbarhet genom att använda rätt resurser i rätt omfattning vid rätt tidpunkt, samt söka finansieringslösningar som medför långsiktig lönsamhet i ett vidare perspektiv än det enskilda projektets.

Tillsammans utgör vi Hållbar infrastruktur!