Rapporter och publikationer

Inför uppstarten av Hållbar Infrastruktur genomfördes ett antal utvecklingsprojekt. Dessa och andra rapporter med anknytning till Hållbar Infrastruktur kan du läsa mer om här.

2011
FIA: Hållbar produktion – En introduktion till hållbarhetsarbete för anläggningsbranschen

Arbetsgruppen för Hållbar Produktion inom Fia Sverige – Förnyelse i anläggningsbranschen tog 2011 fram dokumentet FIA: Hållbar produktion – En introduktion till hållbarhetsarbete för anläggningsbranschen. Syftet med dokumentet var att skapa förutsättningar för att branschen i allmänhet, och FIA:s medlemmar i synnerhet, ska ha en uppfattning om vad de kan göra, när och varför för en ökad hållbarhet i anläggningsbranschen.
Dokumentet gör inte anspråk på att vara hel¬täckande och innehåller inga färdiga lösningar. Syftet är att ge branschens aktörer ett bättre grepp om vad hållbarhet innebär och skapa en grund för dem att stå på i sitt eget hållbarhetsarbete.
Arbetsgruppen har sett som sin uppgift att:

  • Utifrån en nulägesbeskrivning ge idéer och förslag till fortsatt arbete
  • Få igång processen och skapa drivkrafter som för utvecklingen framåt
  • Ta fram konkreta och praktiskt tillämpbara exempel
  • Visa på affärsnyttan och det mervärde som kan skapas
  • Skapa förutsättningar för att informera om och sprida denna kunskap
    Läs hela rapporten här.

2012
SBUF 12698 Hållbar Utveckling i anläggningsbranschen

Projektets syfte är att lägga grunden för ett branschsamarbete kring hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt samt ge ökad kunskap om hållbarhetscertifieringssystemet CEEQUAL.
För att identifiera tänkbara certifieringssystem som kan användas inom anläggningsprojekt har en omvärldsanalys genomförts. Utifrån resultat från omvärldsanalysen har fyra alternativ för hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt identifierats:
(1) CEEQUAL International fortsätter att användas på samma sätt som i dagsläget.
(2) Ett nytt svenskt system skapas, det vill säga utveckling av ett unikt svenskt system.
(3) Ett CEEQUAL-SE skapas, det vill säga anpassa CEEQUAL International till svenska förhållanden och skapa en specifik svenskanpassad manual.
(4) Ett alternativt certifieringssystem anpassas– det vill säga anpassning av något av de system som identifierats i omvärldsanalysen.

Projektgruppen rekommenderar att en arbetsgrupp bestående av representanter fån branschen bildas. Arbetsgruppen föreslås ha namnet HCA – som en förkortning av HållbarhetsCertifiering av Anläggningsprojekt.

CEEQUAL International är det system som används i Sverige idag för infrastruktur och anläggningsprojekt. CEEQUAL International är fullt utvecklat, kan direkt appliceras på svenska projekt och har ett brett användningsområde. Med denna bakgrund anser projektgruppen att det certifieringssystem HCA bör fokusera på i dagsläget är CEEQUAL International, men i framtiden bör även andra på marknaden existerande system bli aktuella att på liknande sätt utredas för möjlig användning i Sverige.

Av de förslag som framkom vid intervjustudien anser projektgruppen att Sweden Green Building Council är den organisation som bäst lever upp till branschens förväntningar och önskemål avseende hantering av hållbarhetscertifiering och föreslås därför vara den organisation som administrerar HCA.

Generellt sett så arbetar svenska anläggningsprojekt med många av frågorna i CEEQUAL, dock så erhålls inte poäng på de frågorna som explicit frågar efter att man gjort mer än lagkrav. CEEQUAL kan även ses som ett verktyg för ökad hållbarhet i hela kedjan, då systemet involverar alla delarna i ett projekt, från planering till drift och underhåll, i bedömningen. Det är dock viktigt att samtliga aktörer är engagerade i att driva hållbarhetsarbetet i projektet för att planera och genomföra projektet enligt principerna för hållbar utveckling och CEEQUAL.

Slutredovisningen utgörs av rapporten “Hållbar utveckling i anläggningsbranschen, del 1 Hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt (38 sidor med bilagor) och del 2 Förstudie av CEEQUAL International och CEEQUAL Term Contracts” (27 sidor), Stefan Uppenberg, WSP.  Läs första rapporten här.Läs första rapporten här.  Läs andra rapporten här.

2013
SBUF 12873 Uppstart av HCA – HållbarhetsCertifiering av Anläggningsprojekt
Projektet Uppstart av HCA är en fortsättning av utvecklingsprojektet “Hållbar utveckling i anläggningsbranschen” som pågick under 2012 och 2013. Resultatet av det projektet var en rekommendation från projektgruppen att en arbetsgrupp bestående av representanter fån branschen bildas och att arbetsgruppens uppdrag bör vara att arbeta för en ökad hållbarhet i den svenska anläggningsbranschen samt främja hållbarhetsklassning av anläggningsprojekt.
Avsikten med projektet Uppstart av HCA är att förverkliga detta branschsamarbete inom ramen för en befintlig organisation, Sweden Grenn Building Council (SGBC). Utifrån intervjuer i det föregående projektet framgick att branschen anser att SGBC är den organisation som är bäst lämpad att förvalta HCA eftersom det är en neutral, icke vinstdrivande organisation som har lång erfarenhet av motsvarande arbete för byggnader och stadsdelar.
Projektet Uppstart av HCA syftar till att i projektform, lägga grunden till:

  • En plattform för erfarenhetsutbyte av hållbart anläggande och hållbarhetscertifiering
  • Främjande av hållbarhetscertifiering av svenska anläggningsprojekt
  • En organisationsform för HCA som möjliggör och uppmuntrar till delaktighet och långsiktighet

Projektet syftar även till att skapa en svensk CEEQUAL-manual, dvs att ta fram en svensk översättning av CEEQUALs manual för internationella projekt, version 5.1. Detta som en del av syftet “främjande av hållbarhetscertifiering av svenska anläggningsprojekt”.
Läs hela rapporten här.