Sunra

Projektet SUNRA är finansierat av ERA-NET ROAD, vilket är ett konsortium av 15 länders “National road administrators”, varav Trafikverket är en.
SUNRA är ett gemensamt ramverk för hållbarhetsarbete vid vägmyndigheter i Europa. SUNRA syftar till att definiera begreppet hållbar utveckling och beskriva och mäta hållbarhet hos projekt. SUNRA innehåller inga obligatoriska ämnesområden, inga indikatorer och ingen poängsättning utan utgör ett ramverk för hållbarhet som kan fyllas efter ambitionsnivå, organisation och typ av projekt.

Verktyget består av 32 valbara ämnesområden, för varje område finns:

 • frågor för att välja aspekter
 • förhållanden att beakta när mål ska anges
 • förslag till mått (indikatorer) för varje aspekt
 • resultaten av uppföljning av aspekterna

Ett urval av ämnesområden är:

 • Luftkvalitet
 • Landskap och ekosystemfunktion
 • Markförorening
 • Jämställdhet och social balans
 • Samråd/brukarmedverkan
 • Begränsad klimatpåverkan
 • Kulturarv
 • Buller och vibrationer
 • Avfall
 • Vattenkvalitet
 • Säkerhet och trygghet
 • Främjande av miljöanpassade transporter

Under 2015 pågick ett anpassningsarbete av SUNRA till svenska förhållanden, arbetet benämns SUNRASE och drivs av VTI.