Användarvillkor

Dessa användarvillkor gäller för BREEAM-SE (med undantag för punkterna 14 – 21) samt GreenBuilding, Miljöbyggnad och Citylab (med undantag för punkterna 31-33). Med Användarvillkor i obestämd eller bestämd form avses vid varje tid gällande villkor enligt denna handling. Det är viktigt att Du läser igenom nedanstående villkor innan Du accepterar dem. Genom Din acceptans ger Du även SGBC tillstånd att behandla de personuppgifter Du lämnar i registreringsformuläret. För systemen GreenBuilding och Miljöbyggnad används begreppet Användaren i Användarvillkoren för fastighetsägaren och/eller innehavaren av användarkontot. För systemet BREEAM-SE används begreppet Användaren i Användarvillkoren för assessorn och/eller fastighetsägaren och/eller innehavaren av användarkontot. För Citylab används begreppet Användaren i Användarvillkoren för juridisk person som är ansvarig för certifieringsansökan och/eller innehavaren av användarkontot. Begreppet uppföljning används i Användarvillkoren för verifiering i Miljöbyggnad och återrapportering i GreenBuilding. Användarvillkoren gäller mellan innehavaren av ett användarkonto samt efter undertecknande av ansökningar och dokument relaterade till certifiering och uppföljning i systemen BREEAM-SE, GreenBuilding, Miljöbyggnad och Citylab, Användaren, å ena sidan och å andra sidan Sweden Green Building Council, SGBC, och/eller Building Green in Sweden AB, BGSAB. I det följande används förkortningen SGBC som beteckning på både SGBC och BGSAB.

Tillämplighet och ändringar av villkor

1. Genom att registrera ett konto och kryssa i rutan “Acceptans” bekräftar innehavare av användarkonto att denne har läst och accepterat Användarvillkoren, samt förbinder sig att följa avtalets villkor. Dessa Användarvillkor gäller från och med det datum kontot skapas på Webbplatsen.
2. Genom att underteckna en certifierings-, verifieringsansökan eller insända en återrapportering bekräftar Användaren att denne har läst och accepterat Användarvillkoren, samt förbinder sig att följa Användarvillkoren. Användarvillkoren gäller från det att användaren accepterat villkoren.
3. SGBC förbehåller sig rätten att när som helst ändra Användarvillkoren. Varje gång villkoren i detta avtal ändras kommer SGBC att informera Användaren via e-postutskick. Ändringarna träder dock i kraft mellan parterna redan vid införandet av villkorsändringen på Webbplatsen. Det åligger Användaren att regelbundet kontrollera på webbplatsen om någon villkorsändring skett.
4. Användaren är även införstådd med att vissa av de tjänster som SGBC erbjuder eller kommer att erbjuda (såsom certifieringar och forum) och som använder samma användarkonto för åtkomst, kan vara förenade med egna villkor utöver de villkor som redovisas i Användarvillkoren. SGBC är skyldig att i förekommande fall upplysa Användaren om de särskilda villkoren i anslutning till de aktuella tjänsterna.

Registrering av användarkonto

5. Anmälan till de av SGBC erbjudna tjänsterna, som är ämnade att användas via ett användarkonto, förutsätter accepterande av Användarvillkoren. Användare måste vidare fylla i ett registreringsformulär. Användare förbinder sig härvid att fylla i korrekta och kompletta uppgifter samt att fortlöpande uppdatera dessa uppgifter.
6. När alla nödvändiga formaliteter för anmälan är avklarade tilldelas Användare ett personligt användarkonto, användarnamn och ett lösenord. Användningen av tjänster via Webbplatsen skall göras efter inloggning på användarkontot. Ingen annan användning av användarkontot är tillåten.
7. Lösenordet är strängt personligt och konfidentiellt. Användaren förbinder sig att inte sprida sitt lösenord till andra. Användaren ansvarar för sådana handlingar som annan än Användaren kan komma att göra via Användarens användarkonto. Skulle Användaren få vetskap om att dennes användarkonto, användarnamn eller lösenord kommit i orätta händer eller har blivit utsatt för missbruk, skall Användaren omedelbart meddela SGBC detta. Felaktig användning av användarkonto kan innebära att kontot dras in med omedelbar verkan och Användaren har därmed inte längre tillträde till Webbplatsen.
8. För Användare som är juridisk person ska av användarnamnet framgå att det är en juridisk person. Inte något hindrar att flera medarbetare hos den juridiska personen använder samma lösenord.

Webbplatsen

9. SGBC uppdaterar webbplatsen emellanåt och kan ändra innehållet när som helst. SGBC kan inte garantera att webbplatsen, eller något innehåll på den, alltid kommer att vara tillgängligt. Användaren ansvarar för att vidta alla åtgärder som behövs för att ha tillgång till webbplatsen. Användaren är ansvarig för att alla personer som besöker SGBC webbplats via Användarens internetanslutning är medvetna om dessa Användarvillkor och andra tillämpliga villkor.

Virus

10. SGBC kan inte garantera att webbplatsen kommer att vara säker eller fri från fel eller virus. Användaren är ansvarig för att konfigurera informationsteknik, datorprogram och plattform för att få tillgång till webbplatsen. Användaren bör använda antivirusprogram.
11. Användaren får inte missbruka webbplatsen genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, eller annat material som är tekniskt skadligt. Användare får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, den server där vår webbplats lagras eller någon server, dator eller databas som är ansluten till SGBC webbplats. Användare får inte utsätta webbplatsen för överbelastningsattacker eller liknande.

Ansvar

12. SGBC ansvarar för skada som SGBC orsakat Användaren genom bristande fackmässighet, åsidosättande av sedvanlig omsorg eller annan vårdslöshet vid dels utförande av tjänst som SGBC tillhandahåller via Webbplatsen och dels vid brist eller fel i uppgifter, underlag etc. på Webbplatsen. Krav på skadestånd ska för att kunna medföra rätt till ersättning framföras skriftligen inom tre månader efter det att sökanden fått skälig anledning att anta att SGBC är ansvarig för skadan, dock senast nio månader efter det att sökanden fått kännedom om skadan. Kravet ska dessutom ha framställts inom tre år från den handling eller underlåtenhet som föranleder kravet. SGBCs sammanlagda skadeståndsskyldigheten vid utförande av en tjänst eller för brist eller fel i uppgifter, underlag, etc är begränsad till 120 prisbasbelopp.
13. SGBC kommer inte att vara ansvariga för någon förlust eller skada orsakad av ett virus, serviceattacker, eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera datorutrustning, datorprogram, uppgifter eller annat material på grund av din användning av vår webbplats eller nedladdning av innehåll på den, eller på någon webbplats som är kopplad till den.
SGBC ansvarar inte för innehållet på länkade webbplatser på vår sida. Sådana länkar bör inte tolkas som att de är rekommenderade av SGBC. SGBC ansvarar inte för någon förlust eller skada som kan uppstå från användning av dem och har vidare ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser.

Granskning och certifiering (GreenBuilding, Miljöbyggnad)

14. Följande punkter 15 – 21 gäller endast GreenBuilding och Miljöbyggnad.
15. SGBC utför granskning av insända handlingar för certifiering och uppföljning av byggnader enligt gällande bedömningskriterier. Vid granskning bedöms redovisat underlag med avseende på riktighet och om funktioner, egenskaper i byggnaden, etc som är relevanta för certifieringen är styrkta.
SGBC förbehåller sig rätten att göra platsbesök eller annan åtgärd om SGBC finner anledning till det.
16. SGBC ansvarar för certifiering gentemot fastighetsägaren (sökanden).
17. Fastighetsägaren kan utse ombud som har rätt att i dennes ställe lämna in underlag för certifiering och uppföljning. Vem eller vilka dessa ombud är, samt att de är behöriga att lämna in underlag ska framgå av handling till SGBC.
18. Sökanden ansvarar för riktigheten av uppgifter som lämnas till SGBC som underlag för registrering, certifiering och uppföljning. Om det, efter att SGBC har beslutat om preliminär eller slutlig certifiering, skulle framkomma att sökanden har lämnat felaktiga uppgifter, bedömningar etc. som skulle ha medfört att certifiering inte lämnats eller lägre betyg erhållits har SGBC rätt att återkalla eller korrigera certifieringen till aktuellt betyg.

Platsbesök

19. Om SGBC finner anledning till att besöka en byggnad för att bedöma att certifieringskraven är eller kan uppfyllas, ska Användaren sörja för att SGBC (och dess granskare) ges säkert och obehindrat tillträde till aktuellt byggnad vid alla rimliga tidpunkter och relevanta delar av lokalerna. Vid dessa platsbesök deltar alltid minst en representant för Användaren. Användaren sörjer för att eventuell erforderlig information, material tillhandahålls vid platsbesöket.

Återkallande av certifikat

20. Certifikat kan återkallas om
– Aktuell uppföljning uteblir
– Uppgifter i certifiering och/eller uppföljning inte överensstämmer med verkligheten
– Uppföljningen visar att byggnaden inte lever upp till aktuella certifieringskrav
Om ett certifikat återkallats får byggnaden inte marknadsföras som certifierad och byggnaden avpubliceras från SGBC Webbplats. Eventuellt diplom och plaketter ska returneras till SGBC. Om diplom och plakett inte returneras utfärdas en varning till aktuell fastighetsägare. Om SGBC bedömer att felaktiga uppgifter lämnats medvetet utfärdas två samtidiga varningar.

Varningar

21. SGBC kan utfärda varningar till sökanden i enighet med ovanstående punkt. Varning medför
– Att eventuella framtida certifieringar ej belönas med diplom/plakett så länge SGBC saknar de felaktigt uppsatta diplom och plaketter.
– Utökade kontroller av eventuellt kommande uppföljningar. Dessa kontroller beläggs med en avgift enligt aktuell prislista.
En varning kvarstår i 3 månader. 3 varningar innebär att man inte har möjlighet att ansökan om certifiering i SGBC system under en tolvmånadersperiod. För medlemmar kan det även innebära att man utesluts ur medlemskapet under två år. Uteslutning av medlem är en styrelsefråga.

Granskning och certifiering (Citylab)

22. Följande punkter 23-29 gäller endast Citylab.
23. SGBC utför granskning av insända handlingar för certifiering av stadsutvecklingsprojekt enligt gällande bedömningskriterier. Vid granskning bedöms redovisat underlag med avseende på riktighet och relevans för certifieringen. I granskningen ingår även att SGBC utför platsbesök.
24. SGBC ansvarar för certifiering gentemot kommun och/eller projektägaren (sökanden).
25. Sökanden kan utse ombud som har rätt att i dennes ställe lämna in underlag för certifiering. Vem eller vilka dessa ombud är, samt att de är behöriga att lämna in underlag ska framgå av handling till SGBC.
26. Sökanden ansvarar för riktigheten av uppgifter som lämnas till SGBC som underlag för registrering och certifiering. Om det, efter att SGBC har beslutat om certifiering, skulle framkomma att sökanden har lämnat felaktiga uppgifter, bedömningar etc. som skulle ha medfört att certifiering inte lämnats har SGBC rätt att återkalla certifikatet.

Platsbesök

27. Vid platsbesök ska Användaren sörja för att SGBC (och dess granskare) ges säkert och obehindrat tillträde till aktuell plats vid alla rimliga tidpunkter och relevanta områden av stadsutvecklingsprojektet. Vid dessa platsbesök deltar alltid minst en representant för Användaren. Användaren sörjer för att eventuell erforderlig information, material tillhandahålls vid platsbesöket.

Återkallande av certifikat

28. Certifikat kan återkallas om
– Uppgifter i certifiering inte överensstämmer med verkligheten
Om ett certifikat återkallats får stadsutvecklingsprojektet inte marknadsföras som certifierat och projektet avpubliceras från SGBC Webbplats. Eventuellt diplom, plakett eller dylikt ska returneras till SGBC. Om diplom och plakett inte returneras utfärdas en varning till sökande Om SGBC bedömer att felaktiga uppgifter lämnats medvetet utfärdas två samtidiga varningar.

Varningar

29. SGBC kan utfärda varningar till sökanden i enighet med ovanstående punkt. Varning medför
– Att eventuella framtida certifieringar ej belönas med diplom/plakett så länge SGBC saknar de felaktigt uppsatta diplom och plaketter.
– Utökade kontroller av eventuellt kommande certifieringar. Dessa kontroller beläggs med en avgift enligt aktuell prislista.
En varning kvarstår i 3 månader. 3 varningar innebär att man inte har möjlighet att ansökan om certifiering i SGBC system under en tolvmånadersperiod. För medlemmar kan det även innebära att man utesluts ur medlemskapet under två år. Uteslutning av medlem är en styrelsefråga.

Marknadsföring och upphovsrättsskyddat material

30. Användaren får inte använda eller marknadsföra sin certifiering på ett vilseledande eller otillåtet sätt.
Regler för hur upphovsrättsskyddat material får användas, lånas ut, säljas eller liknande, ska under alla omständigheter följas. I hänvisning till en certifiering i kommunikationsmedier, såsom dokument, broschyrer, reklam eller liknande ska Användaren följa eventuella anvisningar från SGBC eller i enlighet med aktuellt certifieringssystem.

Granskning och certifiering (BREEAM-SE)

31. Följande punkter 32 och 33 gäller endast BREEAM-SE
32. Assessorn ansvarar för granskning i BREEAM-SE. För certifiering och därmed sammanhängande prövning ansvarar BRE Global Ltd.
33. För BREEAM-SE gäller Användarvillkoren och BREEAM-SE Licence Agreement. Vid eventuellt motstridiga uppgifter mellan Användarvillkoren och BREEAM-SE Licence Agreement gäller BREEAM-SE Licence Agreement före Användarvillkoren.

Skyldighet att informera SBGC om förändringar

34. Användaren ansvarar för att informera SGBC utan dröjsmål om förändringar som påverkar utfärdat certifikat.
Exempel på förändringar, men inte begränsat till, kan inkludera följande:

  • rättsliga, kommersiella, organisatoriska,
  • ägande och ledning (t ex beslutsfattande eller teknisk personal),
  • hyresgästanpassningar, modifieringar av byggnaden,
  • ändringar i administrativa uppgifter, som tex kontaktuppgifter
  • större förändringar av kvalitetsstyrningssystemet
  • Personuppgifter och lämnade uppgifter, sammanställningar, etc

35. Användaren samtycker härmed till att SGBC insamlar och behandlar personuppgifter enligt följande:

  • SGBC registrerar vid avtalets ingående och under avtalets varaktighet personuppgifter från Användaren för att Användaren skall kunna använda de tjänster som SGBC erbjuder och för att SGBC skall kunna uppfylla och administrera ingångna avtal och utföra eventuella skyldigheter enligt lag. Utöver sådana ändamål kan personuppgifter och av användaren lämnade uppgifter och spår via Webbplatsen komma att behandlas för statistik- och marknadsföringsändamål, samt i forsknings- och utvecklingsarbete inom SGBCs verksamhetsområde.
  • För marknadsföringsändamål, i affärs- och produktutvecklingssyfte, samt i forsknings- och utvecklingsarbete inom SGBCs verksamhetsområde kan även kundprofiler komma att skapas genom att SGBC spårar de aktiviteter Användaren utför på och i anslutning till Webbplatsen och kopplar dessa till Användarens Användarkonto. Detta kan ske genom användning av cookies, det vill säga information som lagras i Användarens webbläsare, eller genom annan teknik.
  • SGBC samlar in och tillhandahåller personuppgifter från andra användare än Användaren i syfte att tillhandahålla ett feedbacksystem.
  • SGBC har rätt att för forskning och utvecklingsarbete inom SGBCs verksamhetsområde antingen själv eller låta utomstående använda av Användaren lämnade uppgifter, sammanställningar, etc. Vid publicering av resultat av forskning och utvecklingsarbete kommer uppgifter, sammanställningar, etc som användaren lämnat att vara avidentifierade.

36. Användarens e-postadress och liknande identifierande uppgifter kan komma att lämnas ut till annan användare om SGBC har anledning att anta att så är nödvändigt för att SGBCs tjänster skall kunna fungera enligt avsett syfte. Användaren är medveten om och samtycker härmed till att så får ske.
37. Användaren kan alltid få tillgång till personuppgifter som rör Användaren och som SGBC innehar och begära att de ändras eller stryks eller meddela att de inte längre får användas för direktmarknadsföringsändamål. Om Användaren begär att uppgifter ska tas bort som är nödvändiga för användning av Webbplatsen har dock SGBC rätt att neka Användaren användande av Webbplatsen i framtiden. Vid avslutandet av ett Användarkonto, har SGBC rätt att behålla och arkivera personuppgifter från Användaren under tre år.
Ekonomiska transaktioner
38. Eventuella betaltjänster (för anmälningar till events, tjänster etc.) via SGBC administreras av externa leverantörer av betaltjänster. SGBC behåller inga uppgifter om eventuella kredit- och betalkort och hänvisar i övrigt till leverantörens villkor för hantering av ekonomiska transaktioner.
Uppsägning och modifiering
39. Om SGBC finner anledning att anta att Användaren bryter eller har brutit mot något av dessa villkor har SGBC rätt att, utan förvarning eller skyldighet för SGBC att utan ersättning till Användaren, avsluta Användarens användarkonto, ta bort data och filer som finns däri samt neka Användaren tillgång till alla eller delar av SGBCs tjänster.
40. SGBC förbehåller sig rätten att, utan förvarning eller skyldighet för SGBC att utge ersättning till Användaren, ta bort beskrivningar som innehåller uppenbara felskrivningar.
41. SGBC förbehåller sig rätten att utan förvarning eller skyldighet för SGBC att utge ersättning till Användaren ändra eller dra in tjänsterna på Webbplatsen.

Senast uppdaterad 13 februari 2018