Case study: Gränby köpstad 6

Byggnaden är en del av Gränby Centrum, ett stort köpcentrum som ägs och utvecklas av Atrium Ljungberg som är ett av Sveriges största fastighetsbolag, i staden Gränby i Uppsalaregionen. Byggnaden är 940 m2 och består av tre nya restauranger, som bidrar till att skapa ett enhetligt och attraktivt detaljhandelsområde som kommer att bli en del av ett större område med bland annat bostäder.

Nyckelfakta BREEAM
BREEAM-version: BREEAM-SE v 1.0 Handel
Skede: Slutgiltig certifiering (Post Construction)
BREEAM-betyg: Very Good
Poäng: 55.9 %

Grön strategi

Atrium Ljungberg är en långsiktig ägare som fokuserar på hållbar stadsutveckling och hållbart resursutnyttjande. Företaget har certifierat alla sina större nybyggnader enligt BREEAM sedan 2011.

– Certifieringen innebär att vi kan säkerställa att flera miljöaspekter beaktas, alltifrån energi och material till ekologi och hälsa. Våra hyresgäster kan känna sig stolta och trygga med den hållbarhetsprestanda som byggnaden har, säger Emma Henriksson, Hållbarhetsansvarig på Atrium Ljungberg.

Utmärkande miljöåtgärder

Främjande av hållbart resande – förhandlingar mellan fastighetsägaren och kommunen har resulterat i en busslinje och cykelbanor till köpcentrumet för att främja alternativ till bilresande. En resplan togs även fram för att identifiera fler sätt att främja mer hållbara färdsätt.

Uppmuntrande av hållbara vanor för hyresgäster – genom delmätning av energi och vatten, individuell avfallsstatistik och individuell fakturering.

Markanvändning och ekologi – Denna fråga hanterades för hela köpcentret. Till exempel finns en ljudvall mellan området och motorvägen där det har planterats blommor för att främja insektshabitat. Övriga planteringar på området har valts ut med syfte att öka det ekologiska värdet, och byggnaden har även ett grönt tak.

Hälsa och välbefinnande – förbättras genom utmärkt dagsljus, högkvalitativ artificiell belysning och låga radonnivåer.

Energi – byggnaden är ansluten till Uppsalas fjärrvärmenät. Värme tillförs genom ventilationen kombinerat med rums- och dörrenheter. Kyla tillförs via kylaggregat i en lokal kylanläggning för hela köpcentret. Ventilationen är till 100 % uteluft med värmeåtervinning.

Avfall – köpcentret har utmärkta avfallsanordningar för att främja återvinning. Under byggskedet, återvanns 85 % av byggavfallet.

Vatten – kranar och toaletter med låg vattenförbrukning har installerats.

Projektorganisation:

Vilka fördelar medför en BREEAM certifiering? 

Atrium Ljungberg säger:

“Att certifiera fastigheterna innebär att vi kan säkerställa att flera miljöaspekter beaktas. BREEAM hanterar flera olika aspekter såsom energi- och vattenförbrukning, hälsa, transport, material, avfall, markanvändning, emissioner, ekologi och styrning. BREEAM är en internationell certifiering och innebär att en tredje part granskar processen och slutresultatet.”