Case study: ICA:s e-handelslager i Arendal

Byggnaden ligger i Arendal, Göteborg, och har utvecklats i nära samarbete mellan NCC och ICA för ICA:s satsning på e-handel. Detta har varit en ny verksamhet inom ICA som ställer andra krav på funktioner än deras traditionella matvarulager. Byggnaden är en kombination av lager och butik. Utmaningen består i att hantera de ökade flödena mellan olika temperaturzoner som uppstår när matkassarna ska packas. Byggnadens placering i staden skapar mycket goda förutsättningar för att få ett effektivt varuflöde både till byggnaden och sedan ut till slutkund. Detta är viktigt både ur ett hållbarhetsperspektiv, men också ur ett ekonomiskt perspektiv.

Utvalda miljöåtgärder

Ledning och styrning:  Till följd av byggnadens omfattande storlek har en så kallad mock-up (mindre version av byggnaden) använts i ett tidigt skede för att testa lufttätheten och identifiera förbättringsområden. En fullskalig lufttäthetsprovning genomfördes senare för att säkerställa att byggnaden var lufttät, vilket är avgörande för energianvändningen.

Hälsa och välmående: Byggnaden är inredd med lågt emitterande ytskikt för att minska påverkan på de som verkar i byggnaden. Installationer för optimal termisk komfort med lämplig styrning, som också är anpassad zonsmässigt, har implementerats i byggnaden.

Energi: Byggnaden använder energisystemet för att återvinna och fördela värme från kyl- och frysrum till andra delar av byggnaden och vid behov används en borrhålsanläggning som värmepump. Dessutom har frys- och kylrummen optimerats för att minska energiförbrukningen, bland annat genom att placera dem intill varandra och minska väggytorna. Resultatet blir då en energiprestanda som är ca 60% lägre än kraven enligt BBR.

Material: Projektet har genomfört livscykelanalyser för att bedöma klimatpåverkan i alla skeden och identifiera de mest betydande materialvolymerna samt energianvändning. Genom att kräva och använda EPD:er från leverantörer har man fått en djupare förståelse för byggnadens klimatpåverkan. Den totala klimatpåverkan för projektet är 262 kg CO2e/m2 BTA, vilket är lågt för denna typ av byggnad.

Avfall: Återbruk och återvinning har tillämpats genom att bland annat använda återbrukat krossmaterial från närliggande täkt invid byggarbetsplatsen. Av total andel ballast är 43% återvunnen. Detta bidrar till minskad användning av jungfruligt material. God avfallshantering har tillrättalagts för att möjliggöra sortering av avfall kopplat till verksamheten.

Ekologi: Fastighetsområdet var placerat på näringsfattig granitoid berggrund och hade låg biodiversitet. Projektet implementerade åtgärder för att öka den biologiska mångfalden genom att plantera träd, anlägga grönytor med ängsblommor och placera ut fågelholkar enligt rekommendationer från en ekolog.

Projektorganisation

  • Fastighetsägare: Fastica Arendal AB (ICA Fastigheter AB)
  • Assessorföretag: NCC Sverige AB
  • Entreprenör: NCC Building Sweden
  • Fastighetsutvecklare/exploatör: NCC Property Development AB
  • Arkitekt: Inobi
  • Konstruktör: NCC Teknik och hållbarhet
  • Hyresgäster: ICA Sverige AB

 

Innovation: Följande innovationspoäng har implementerats i projektet:
Man 05 – Förvaltningsstöd
Ene 04 – Utformning för låga koldioxidutsläpp
Tra 03a – Alternativa transportsätt
Mat 01 – Byggnadens klimatpåverkan
Wst 05 – Klimatanpassning

Citat från Johanna Hult Rentsch, avdelningschef, NCC Property Development Väst: Vår ambition är att utveckla och erbjuda attraktiva och hållbara projekt i samverkan med våra kunder. Att Stora Bergstomten som första logistikbyggnad nu erhåller BREEAM nivå Outstanding är ett strålande exempel på ett framgångsrikt samarbete i hållbarhetsfrågorna mellan ICA och NCC.”