Case study: Jönköping DC2 Unit 2 BTS Extension

Jönköping DC2 Unit 2 Extension är en tillbyggnad av Powers centrallager för hemelektronik i Skillingaryd strax utanför Jönköping. Tillbyggnaden omfattar cirka 28 000 m2 lageryta, kontorsytor samt konferens- och matsalsutrymmen. Projektet syftar till att möta den ökade efterfrågan och skapa mer effektiva processer inom Powers verksamhet. Byggherren har även strävat efter att implementera hållbara lösningar. En BREEAM-certifiering har använts som ett verktyg för att uppnå detta mål.

Utvalda miljöåtgärder

Management: Byggherren har utvecklat checklistor för BREEAM-anpassat förvaltningsstöd inklusive datainsamling av energi- och vattenförbrukning. Entreprenören har också anpassat sin verksamhet för att ta hänsyn till omgivningen, arbetsmiljön och miljöeffekterna under produktionsfasen samt loggat energi- och vattenförbrukningen.

Hälsa och välmående: Byggnaden är projekterad för god termisk komfort. Den har även lämplig styrning av zonindelad belysning, bländningsskydd och uppfyller ljudklass B för stadigvarande arbetsplatser.

Energi: Den genomförda energiberäkningen visar en minskad energiprestanda på ca 25% jämfört mot BBR-krav och i byggnaden finns undermätning av alla energigenererande system. Byggnadens tak är förberett för montage av solceller.

Material: Projektet fokuserade på hälsosamma och miljövänliga material med EPD:er för att deklarera klimatpåverkan. Hållbara och robusta material valdes för att minimera behovet av utbyte under driftsfasen.

Avfall: Projektet har skapat en avfallshantering med tydligt märkta kärl och separerade fraktioner. Återbruk av befintligt material, inklusive återanvändning av väggpaneler från en tidigare del, har minimerat avfallsmängden. Byggnaden är utformad för flexibilitet och möjlighet för framtida expansion. Den är också anpassad för flera hyresgäster eller konvertering till lager/logistikverksamhet. Tekniska installationer och ytor är utformade med anpassningsbarhet i åtanke.

Ekologi: En inventering gjordes före projektets start och resulterade i skapandet av sandiga torrängar och stenrösen med återanvänt material. En trädgård etablerades och invasiva arter togs bort. Dagvatten leds till en infiltrationsdamm och insektshotell har placerats på platsen.

Projektorganisation

  • Fastighetsägare: Prologis Sweden Management AB
  • Assessorföretag: Raksystems
  • Entreprenör: YLAB AB
  • Fastighetsutvecklare/exploatör: Prologis Sweden IV AB
  • Projektledare: YLAB AB
  • Arkitekt: Pantektor och YLAB AB
  • Hyresgäster: Power International Logistics AB

Innovation: Följande innovationspoäng har implementerats i projektet:
Man 05 – Förvaltningsstöd
Tra 03a – Alternativa transportsätt
Mat 01 – Byggnadens klimatpåverkan
Wst 01 – Hantering av byggavfall
Wst 02 – Återvunnen ballast

Citat från YLAB, huvudentreprenör: ”Med en BREEAM-certifiering fångas hållbarhetsfrågorna upp i ett tidigare skede vilket är gynnsamt både ur ett tidsperspektiv men även ekonomiskt”.