Case study: Lidl 131 Växjö

Lidl Sverige har utvecklat ett nytt butikskoncept med ett starkt miljöfokus. Butiken i Växjö har fungerat som ett pilotprojekt och representerar det nya konceptet som har fokus på en förhöjd kundupplevelse och helt moderniserade personalutrymmen. Bland hållbara lösningar inkluderar ingår ekozoner, solceller, samt laddstolpar för gratis laddning av kunders elbilar och elcyklar. Byggnaden är klimatsäkrad genom hållbara dräneringssystem och dagvattenmagasin.

Då Lidl Sverige har ambitionen att vara branschledande inom miljö och socialt ansvar kommer alla kommande butiker att certifieras i Sverige. Eftersom att de är både ägare och hyresgäster för deras butiker, är det extra viktigt för dem att skapa en hållbar byggnad ur ett förvaltningsperspektiv.

Nyckelfakta

BREEAM-version: BREEAM-SE 1.0

Skede: Färdig byggnad

BREEAM-betyg: Outstanding

Poäng: 87,01%

Storlek: 2470 m2

Den gröna strategin

Lidl Sverige har som ambition att vara branschledande inom miljö och socialt ansvar. För att kunna uppnå denna ambition har Lidl ambitiösa mål inom alla aspekter av hållbarhet. Tack vare deras prisbelönta avfallshanteringssystem tar de hänsyn till och minimerar avfall från butikerna hela vägen till centrallagret. De strävar också efter att certifiera deras butiker enligt energiledningssystemet ISO 50001, samt att 100% av deras elförbrukning ska komma från förnyelsebara gröna källor.

Varför välja BREEAM?

För Lidl, som är en global butikskedja som finns över hela världen och som har en hög internationell profil, var BREEAM det naturliga valet eftersom att det är ett internationellt känt system samt att det täcker alla aspekter av hållbarhet. Det matchar deras ambition att vara branschledare i Sverige inom hållbarhet.

Arbete med indikatorerna

Ledning och styrning: Inom projektet har man bedrivit arbetet på byggarbetsplatsen på ett miljömässigt och socialt hänsynsfullt sätt. Nyckelpersoner på byggarbetsplatsen har arbetat aktivt med att övervaka, följa upp och kommunicera projektets miljömässiga strategier, mål och framsteg genom hela projektet. Förfaranden har införts för att säkerställa en säker, ren och hänsynsfull byggarbetsplats. Dessutom har både fuktsakkunniga, fuktsäkerhetsansvariga och BREEAM SE Accreditet Proffesionals varit involverade i projektet.

Hälsa och innemiljö: Byggnaden är utformad, konstruerad och inredd för att säkerställa en optimal termisk komfort, god akustisk prestanda och låga emitterande ytskikt. Belysningsstrategin har utformats i enlighet med bästa praxis för visuell prestanda och komfort för att ge bästa möjliga ljusmiljö ur ett hälsoperspektiv. Alla fluorescerande och kompakta lysrörslampor är utrustade med högfrekventa drivdon.

Energi: Utöver de åtgärder som vidtagits för att förbättra energieffektiviteten och därigenom minska byggnadens energiförbrukning, har omfattande analyser gjorts av energispecialister för att utveckla den mest effektiva och fördelaktiga strategin för lokal energiproduktion från förnybara källor. En kombination av reversibla värmepumpar med återvinning av livsmedelskylan och solceller på taket har implementerats, vilket resulterat i 33% minskning av CO₂-utsläpp.

Transport: Inom projektet har man haft ett starkt fokus på att främja alternativa hållbara transportsätt. Det har installerats fyra stycken elektriska snabbladdningsstationer för elbilar på parkeringsplatsen som erbjuder lokalt producerad solenergi. Tre stycken laddstationer för elcyklar har installerats i anslutning till cykelparkeringen, och på tomten finns BREEAM – godkända cykelparkeringsplatser. Dessutom har det anordnats en reseinformationspunkt i anslutning till byggnadens entré.

Den relativt låga procentuella andelen poäng som uppfyllts inom transportområdet beror på att butiken ligger i ett område som saknar tät kollektivtrafik.

Vatten: Dessa vattenbesparande funktioner har implementerats i projektet:
– Vattenbesparande sanitetsutrustning med magnetventiler för avstängning av vattenförsörjning när ingen person vistas i rummet.
– Vattenmätare för kontinuerlig uppföljning av förbrukning
– Läckagedetektering för att minimera risken för vattenskador
– Grönytor och planteringar som endast förlitar sig på nederbörd.

Material: Inom området Material har projektet inte avstått från att arbeta med de mest krävande, administrativa BREEAM indikatorerna Mat 5 och Mat 6. Inköpsavdelningen har ställt höga krav på sina leverantörer och begärt in dokumentation som bekräftar att byggmaterial är ansvarsfullt anskaffade. Leverantörer som inte har klarat att uppfylla kraven har ersatts till förmån för bättre alternativ men uppmanats att se över sin leverantörskedja ur en ansvarsfull anskaffningssynpunkt inför framtiden.

Avfall: Alla kravställningar för området Avfall i BREEAM SE har efterföljts undantaget Wst 2 – Återvunnet fyllnadsmaterial

Mark och ekologi: Byggnaden har uppförts på en tomt som tidigare har utvecklats för kommersiellt bruk. Marken var av lågt ekologiskt värde före utvecklingen och åtgärder har vidtagits för att minimera den långsiktiga påverkan på den biologiska mångfalden. Nya ekologiskt värdefulla livsmiljöer, anpassade till det lokala klimatet, har skapats vilket resulterar i en betydande ökning av växtarter.

Föroreningar: Köldmedier som används i byggnadens tekniska installationssystem och kylförvaringssystem har Ozonreducerande ämne 0 och Global uppvärmningspotential < 5 vilket minskar byggnadens bidrag till klimatförändringar. Anläggningen som installerats för att möta byggnadens värmebehov har låga NOx utsläpp. Byggnaden har uppförts i ett område med låg risk för översvämning. Åtgärder har vidtagits har vidtagits för att säkerställa att maximal avrinning från tomt till det kommunala dagvattennätet inte är större efter att tomten bebyggts än innan.

Innovation: Följande innovationspoäng har implementerats i projektet:
Man 3 – Byggarbetsplatsens påverkan
Hea 9 – Flyktiga organiska föreningar VOC
Tra 3 – Alternativa transportsätt
Wat 2 – Vattenmätare
Wst 1 – Avfallshantering på byggarbetsplatsen

Bortsett från de vinster som arbetet med indikatorerna har gett, vad har uppnåtts genom att använda BREEAM?

1.    BREEAM- certifieringen var starten på en långsiktig värdeskapande process för Lidl. Det har bidragit till företagets engagemang och fokus på hållbarhet. Internt har informationskampanjer genomförts för att involvera alla anställda. Detta har skapat ett starkt engagemang inom hela organisationen. Det har resulterat i ett högre fokus på hållbarhet i den dagliga verksamheten samt en ökad känsla av stolthet inom och för organisationen.

2.    Externt har BREEAM-certifieringen varit central i kommunikations-, marknadsförings- och jobbannonser. WOW-faktorn är hög. Det oväntade faktumet att Lidls första BREEAM-certifiering är det första detaljhandelsprojektet i Sverige som når BREEAM Outstanding har bidragit till en nyfikenhet kring bolagets kunder och arbetssökande samt i media, bland fastighetsbolag och kommuner.

3.    Ett av fokusområdena i certifieringsprocessen har varit långsiktig drift och förvaltning. Projektgruppen har arbetat aktivt med BREEAM-relaterade förstudier för att ifrågasätta och testa om val som har gjorts tidigare är de mest gynnsamma.

4.    Byggnaden som uppförts i Växjö kommer att kopieras / upprepas på många platser runt om i Sverige inom en snar framtid. Lösningar som utvecklats inom projektet måste därför vara kloka och gjorda med eftertanke för att undvika att dåliga val dupliceras. Därigenom har BREEAM-certifieringen skapat förutsättningar för bättre lösningar vid utbyggnaden av de nya butikerna.

5.    BREEAM-certifieringen har också bidragit till ett mycket bra förhållande med Växjö kommun. Deras engagemang och intresse har gynnat båda parter. Lokaliseringen av Sveriges första detaljhandelsbyggnad som uppnått betyg Outstanding i Växjö har bidragit till stadens hållbarhetsprofil med påståendet att vara Europas grönaste stad. Kommunen kommer att arrangera nationella och internationella studiebesök till Lidl-butiken som ett utmärkt exempel på hållbart byggande.

 

Projektorganisation

  • Fastighetsägare: Lidl Sverige AB
  • BREEAM Assessor och AP:Assessor Elsa Hagdahl COWI AB
  • AP Torbjörn Larson & Cristian Nae COWI AB
  • Arkitekt: Mikael Cederholm Arkitektgården
  • Konstruktör: Peab
  • Projektledning: Anne-Lill Lindholm, Lidl Sverige KB. Fredrik Persson, Lidl Sverige KB.

Lidl säger:

Lidl Sverige strävar efter att vara branschledande inom hållbarhet. Vi ville vara en föregångare och driva marknaden i en hållbar riktning genom att bygga en butik för framtiden. BREEAM hjälpte oss att se nya möjligheter och finna bättre lösningar, säger Johan Augustsson, fastighetschef Lidl Sverige

– Johan Augustsson, fastighetschef Lidl Sverige