Case study: Lidl 195 Upplands-Bro

Lidl 195 Upplands-Bro är 2471,5 m² och är Sveriges tredje BREEAM Outstanding handelsbyggnad. Solceller på taket, laddstolpar för elbilar samt anläggning av ekozoner på tomten är bara några exempel på det åtagande som certifieringen har inneburit för butiken i Upplands-Bro.

Nyckelfakta

BREEAM-version: 1.0
Skede: Färdig byggnad
BREEAM-betyg: Outstanding
Poäng: 86,01%
Storlek: 2471,5 m²

Den gröna strategin

Lidl Sverige har som ambition att vara branschledande inom miljö och socialt ansvar. För att kunna uppnå denna ambition har butikskedjan ambitiösa mål inom alla aspekter av hållbarhet. Några exempel på deras gröna strategi är certifieringen av energiledningssystemet ISO 50001 samt att 100% av elförbrukningen kommer från förnybara gröna källor. Dessutom har Lidl ett prisbelönt avfallshanteringssystem som tar hänsyn till och minimerar avfall från butikerna hela vägen från centrallagret.

Varför välja BREEAM?

För Lidl, som är en global butikskedja som finns över hela världen och som har en hög internationell profil, var BREEAM det naturliga valet eftersom att det är ett internationellt känt system samt att det täcker alla aspekter av hållbarhet. Det matchar deras ambition att vara branschledare i Sverige inom hållbarhet.

Arbete med indikatorerna

Ledning och styrning: Projektledningen har sett till så att arbetet på byggarbetsplatsen har fortlöpt i ett miljömässigt och socialt hänsynsfullt sätt. Nyckelpersoner på byggarbetsplatsen har arbetat aktivt med att övervaka, följa upp och kommunicera projektets miljömässiga strategier, mål och framsteg genom hela projektet. Förfaranden har införts för att säkerställa en säker, ren och hänsynsfull byggarbetsplats. Dessutom har både fuktsakkunniga, fuktsäkerhetsansvariga och BREEAM SE AP (Ackrediterad Professionell) varit involverade i projektet.

Hälsa och innemiljö: Byggnaden är utformad, konstruerad och inredd för att säkerställa ett gott inomhusklimat för anställda och kunder. Byggnaden har en god termisk komfort, bländningsskydd vid kontor och kassor, låg-emitterande ytskikt, och en god akustisk prestanda. Belysningsstrategin har utformats i enlighet med bästa praxis för visuell prestanda och komfort för att ge bästa ljusmiljö ur ett hälsoperspektiv. Alla fluorescerande och kompakta
lysrörslampor är utrustade med högfrekventa drivdon.

Energi: Omfattande analyser har gjorts av energispecialister för att utveckla den mest effektiva och fördelaktiga strategin för lokal förnyelsebar energiproduktion. Utöver detta har åtgärder vidtagits för att förbättra energieffektiviteten och därigenom minska byggnadens energiförbrukning. Projektet nyttjar en kombination av reversibla värmepumpar med återvinning av livsmedelskylan och solceller på taket, vilket resulterat i 35% minskning av CO₂-utsläpp.

Transport: Inom projektet har man haft ett starkt fokus på att främja alternativa hållbara transportsätt. Fyra stycken laddningsstationer för elbilar har anordnats på parkeringsplatsen som erbjuder lokalt producerad solenergi samt laddningsstationer för elcyklar. Det finns även BREEAM-godkända cykelparkeringsplatser på tomten.

Vatten: Flera vattenbesparande funktioner har implementerats i projektet, såsom vattensparande sanitetsutrustning med magnetventiler för avstängning av vattenförsörjning när ingen person vistas i rummet och vattenmätare för kontinuerlig uppföljning av förbrukning samt läckagedetektering för att minimera risken för vattenskador- Dessutom omges butiken av grönytor och planteringar som endast förlitar sig på nederbörd.

Material: Inom området Material har projektet inte avstått från att arbeta med de mest krävande och administrativa BREEAM indikatorerna Mat 5 och Mat 6, vilket har resulterat i val av byggnadsmaterial med mindre miljöpåverkan. Inköpare har ställt höga krav på sina leverantörer och begärt in dokumentation som bekräftar att byggmaterial är ansvarsfullt anskaffade. Leverantörer som inte har klarat att uppfylla kraven har ersatts till förmån för bättre alternativ men uppmanats att se över sin leverantörskedja ur en ansvarsfull anskaffningssynpunkt inför framtiden.

Avfall: Alla kravställningar för området Avfall i BREEAM SE har efterföljts, undantaget Wst 2 – återvunnet fyllnadsmaterial.

Mark och ekologi: Byggnaden har uppförts på en tomt som tidigare har utnyttjats för kommersiellt bruk under de senaste 50 åren. Marken var av lågt ekologiskt värde före projektets start och åtgärder har vidtagits för att minimera den långsiktiga påverkan på den biologiska mångfalden. Nya ekologiskt värdefulla livsmiljöer, anpassade till det lokala klimatet, har skapats vilket resulterar i en betydande ökning av växtarter.

Föroreningar: Byggnaden har uppförts i ett område med låg risk för översvämning och åtgärder har vidtagits för att säkerställa att maximal avrinning från tomt till det kommunala dagvattennätet inte är större efter att tomten bebyggts än innan. Köldmedier som används i byggnadens tekniska installationssystem och kylförvaringssystem har Ozonreducerande potential (ODP) 0 och Global uppvärmningspotential (GWP) < 5 vilket minskar byggnadens bidrag till klimatförändringar. Anläggningen som installerats för att möta byggnadens värmebehov har låga NOx utsläpp.

Innovation: Följande innovationspoäng har implementerats i projektet:
Man 3 – Byggarbetsplatsens påverkan
Hea 9 – Flyktig organiska föreningar VOC
Tra 3 – Alternativa transportsätt
Wat 2 – Vattenmätare
Wst 1 – Avfallshantering på byggarbetsplatsen

Bortsett från de vinster som arbetet med indikatorerna har gett, vad har uppnåtts genom att använda BREEAM?

1.BREEAM- certifieringen var starten på en långsiktig värdeskapande process för Lidl. Det har bidragit till företagets engagemang och fokus på hållbarhet. Internt har informationskampanjer genomförts för att involvera alla anställda. Detta har skapat ett starkt engagemang inom hela organisationen. Det har resulterat i ett högre fokus på hållbarhet i den dagliga verksamheten samt en ökad känsla av stolthet inom och för organisationen.

2. Externt har BREEAM-certifieringen varit central i kommunikations-, marknadsförings- och jobbannonser. WOW-faktorn är hög. Det faktum att Lidl har byggt både det första och det andra detaljhandelsprojektet i Sverige som når BREEAM Outstanding (Lidl Växjö och Lidl Södertälje) har bidragit till en nyfikenhet kring bolaget bland kunder och arbetssökande samt i media, bland fastighetsbolag och kommuner.

3. Ett av fokusområdena i certifieringsprocessen har varit långsiktig drift och förvaltning. Projektgruppen har arbetat aktivt med BREEAM-relaterade förstudier för att ifrågasätta och testa om val som har gjorts tidigare är de mest gynnsamma.

4. Byggnaden som uppförts i Upplands-Bro är på många sätt mycket lik den första BREEAM Outstanding-butiken i Växjö och detta butikskoncept kommer att kopieras / upprepas på många platser runt om i Sverige inom en snar framtid. Lösningar som utvecklats inom projektet har därför vara väl genomtänkta för att undvika att dåliga val dupliceras. Därigenom har BREEAM-certifieringen skapat förutsättningar för bättre
lösningar vid utbyggnaden av de nya butikerna.

Projektorganisation

  • Fastighetsägare: Lidl Sverige KB
  • BREEAM Assessor och AP: Assessor Elsa Hagdahl COWI AB, AP Torbjörn Larson & Cristian Nae COWI AB
  • Arkitekt: Mikael Cederholm Arkitektgården
  • Konstruktör: Peab
  • Projektledning: Anne-Lill Lindholm, Lidl Sverige KB

Lidl säger:

För att kunna uppnå vår ambition att vara branschledande i Sverige inom miljö och socialt ansvar kommer alla kommande butiker att certifieras. Eftersom vi är både ägare och hyresgäster för våra butiker är det än mer viktigt för oss att skapa en hållbar byggnad ur ett förvaltningsperspektiv. Detta är den tredje BREEAM Outstanding Lidl-butiken i Sverige och fler BREEAM Excellent butiker byggs och projekteras runt om i Sverige.