Case study: Lidl 315 Södertälje

Lidl 315 Södertälje är 2048,5 m² och är Sveriges andra BREEAM Outstanding handelsbyggnad. Butiken har stora fönsterväggar som drar nytta av naturligt ljus för att spara på energin, och den energisnåla belysningen styrs av närvarodetektorer. Solcellerna på taket kompenserar delvis för den el som används och går även till laddstationer som finns tillgängliga för besökare med elbil eller elcykel. Ekozonen på tomten ser till att djurliv kan frodas trots nybygget.

Valet att eftersträva en certifiering på nivå Outstanding har varit ett viktigt incitament som har gjort det möjligt för alla Lidl anställda i beslutsfattande positioner att kräva högkvalitativa lösningar från projekteringsgruppen, leverantörer och konsulter, i alla led i processen. Den nya butiken Lidl Södertälje är på många sätt mycket likt Lidl Växjö, som vann BREEAM Award Retail New Construction 2017.

Nyckelfakta

BREEAM-version: 1.0
Skede: Färdig byggnad
BREEAM-betyg: Outstanding
Poäng: 86,01%
Storlek: 2048,5 m²

Den gröna strategin

Lidl Sverige har som ambition att vara branschledande inom miljö och socialt ansvar. För att kunna uppnå denna ambition har Lidl ambitiösa mål inom alla aspekter av hållbarhet. Strävan efter att certifiera butikerna enligt energiledningssystemet ISO 50001 är ett bevis på deras hållbarhetsambitioner. Att 100% av elförbrukningen kommer från förnybara gröna källor är ytterligare ett steg in i den gröna riktningen. Dessutom har Lidl ett prisbelönt avfallshanteringssystem som tar hänsyn till och minimerar avfall från butikerna hela vägen till centrallagret.

Varför välja BREEAM?

För Lidl, som är en global butikskedja som finns över hela världen och som har en hög internationell profil, var BREEAM det naturliga valet eftersom att det är ett internationellt känt system samt att det täcker alla aspekter av hållbarhet. Det matchar deras ambition att vara branschledare i Sverige inom hållbarhet.

Arbete med indikatorerna

Ledning och styrning: Inom projektet har man bedrivit arbetet på byggarbetsplatsen på ett miljömässigt och socialt hänsynsfullt sätt. Nyckelpersoner på byggarbetsplatsen har arbetat aktivt med att övervaka, följa upp och kommunicera projektets miljömässiga strategier, mål och framsteg genom hela projektet. Förfaranden har införts för att säkerställa en säker, ren och hänsynsfull byggarbetsplats. Dessutom har både fuktsakkunniga, fuktsäkerhetsansvariga och BREEAM SE AP (Ackrediterad Professionell) varit involverade i projektet.

Hälsa och innemiljö: Byggnaden är utformad, konstruerad och inredd för att säkerställa tillfredsställande bländningsskydd, låg-emitterande ytskikt, optimal termisk komfort och en god akustisk prestanda. Belysningsstrategin har utformats i enlighet med bästa praxis för visuell prestanda och komfort för att ge bästa ljusmiljö ur ett hälsoperspektiv. Alla fluorescerande och kompakta lysrörslampor är utrustade med högfrekventa drivdon.

Energi: Utöver de åtgärder som vidtagits för att förbättra energieffektiviteten och därigenom minska byggnadens energiförbrukning har omfattande analyser gjorts av energispecialister för att utveckla den mest effektiva och fördelaktiga strategin för lokal energiproduktion från förnybara källor. En
kombination av reversibla värmepumpar med återvinning av livsmedelskylan och solceller på taket har implementerats, vilket resulterat i 36% minskning av CO₂-utsläpp.

Transport: Inom projektet har man haft ett starkt fokus på att främja alternativa hållbara transportsätt. Två laddningsstationer för elbilar har upprättats på parkeringsplatsen samt laddstationer för elcyklar anslutna till cykelparkeringen. På tomten finns även BREEAM-godkända cykelparkeringsplatser. I anslutning till byggnadens entré finns även en reseinformationspunkt. Den relativt låga andelen poäng som uppfylls inom transportområdet beror på att butiken ligger i ett område som saknar tät kollektivtrafik.

Vatten: Flera vattenbesparande funktioner har implementerats i projektet. Vattenbesparande sanitetsutrustning med magnetventiler för avstängning av vattenförsörjning när ingen person vistas i rummet. Vattenmätare för kontinuerlig uppföljning av förbrukning. Läckagedetektering för att minimera risken för vattenskador. Grönytor och planteringar som endast förlitar sig på nederbörd.

Material: Inom området Material har projektet inte avstått från att arbeta med de mest krävande, administrativa BREEAM indikatorerna Mat 5 och Mat 6.Inköpsavdelningen har ställt höga krav på sina leverantörer och begärt in dokumentation som bekräftar att byggmaterial är ansvarsfullt anskaffade. Leverantörer som inte har klarat att uppfylla kraven har ersatts till förmån för bättre alternativ men uppmanats att se över sin leverantörskedja ur en ansvarsfull anskaffningssynpunkt inför framtiden.

Avfall: Alla kravställningar för området Avfall i BREEAM SE har efterföljts, undantaget Wst 2 – återvunnet fyllnadsmaterial.

Mark och ekologi: Byggnaden har uppförts på en tomt som tidigare har utvecklats för kommersiellt bruk. Marken var av lågt ekologiskt värde före utvecklingen och åtgärder har vidtagits för att minimera den långsiktiga påverkan på den biologiska mångfalden. Nya ekologiskt värdefulla livsmiljöer, anpassade till det lokala klimatet, har skapats vilket resulterar i en betydande ökning av växtarter.

Föroreningar: Köldmedier som används i byggnadens tekniska installationssystem och kylförvaringssystem har Ozonreducerande potential (ODP) 0 och Global uppvärmningspotential (GWP) <5 vilket minskar byggnadens bidrag till klimatförändringar. Anläggningen som installerats för att möta byggnadens
värmebehov har låga NOx utsläpp. Byggnaden har uppförts i ett område med låg risk för översvämning. Åtgärder har vidtagits har vidtagits för att säkerställa att maximal avrinning från tomt till det kommunala dagvattennätet inte är större efter att tomten bebyggts än innan.

Innovation: Följande innovationspoäng har implementerats i projektet:
Man 3 – Byggarbetsplatsens påverkan
Hea 9 – Flyktig organiska föreningar VOC
Tra 3 – Alternativa transportsätt
Wat 2 – Vattenmätare
Wst 1 – Avfallshantering på byggarbetsplatsen

Bortsett från de vinster som arbetet med indikatorerna har gett, vad har uppnåtts genom att använda BREEAM?

1.    BREEAM- certifieringen var starten på en långsiktig värdeskapande process för Lidl. Det har bidragit till företagets engagemang och fokus på hållbarhet. Internt har informationskampanjer genomförts för att involvera alla anställda. Detta har skapat ett starkt engagemang inom hela organisationen. Det har resulterat i ett högre fokus på hållbarhet i den dagliga verksamheten samt en ökad känsla av stolthet inom och för organisationen.

2.    Externt har BREEAM-certifieringen varit central i kommunikations-, marknadsförings- och jobbannonser. WOW-faktorn är hög. Det faktum att Lidl har byggt både de första och det andra detaljhandelsprojektet i Sverige som når BREEAM Outstanding (Lidl Växjö och Lidl Södertälje) har bidragit till en nyfikenhet kring bolaget bland kunder och arbetssökande samt i media, bland fastighetsbolag och kommuner.

3.    Ett av fokusområdena i certifieringsprocessen har varit långsiktig drift och förvaltning. Projektgruppen har arbetat aktivt med BREEAM-relaterade förstudier för att ifrågasätta och testa om val som har gjorts tidigare är de mest gynnsamma.

4.    Byggnaden som uppförts i Södertälje är på många sätt mycket lik den första BREEAM Outstanding-butiken i Växjö och detta butikskoncept kommer att kopieras/upprepas på många platser runt om i Sverige inom en snar framtid. Lösningar som utvecklas inom projektet kan därför vara kloka och gjorda med eftertanke för att undvika att dåliga val dupliceras. Därigenom har BREEAM- certifieringen skapat förutsättningar för bättre lösningar.

Projektorganisation

  • Fastighetsägare: Lidl Sverige KB
  • BREEAM Assessor och AP: Assessor Elsa Hagdahl COWI AB, AP Torbjörn Larson & Cristian Nae COWI AB
  • Arkitekt: Mikael Cederholm Arkitektgården
  • Konstruktör: Peab
  • Projektledning: Anne-Lill Lindholm, Lidl Sverige KB

Lidl säger:

Gensvaret inom hela företaget har varit enormt: Numera talar alla på Lidl om BREEAM och hållbarhet. När vi började arbeta med BREEAM ville vi plantera ett frö inom Lidl. Det resulterade istället i en grön rörelse i företaget

–    Johan Augustsson, fastighetschef på Lidl Sweden