Stabilare och billigare drift med en BREEAM-certifiering

Swedavias övergripande hållbarhetsarbete är ambitiöst, och detta kräver ett omfattande ramverk och ett tydligt tillvägagångssätt. Swedavia har i flera fall valt att arbeta med BREEAM.

På Swedavia arbetar man strukturerat med de tre hållbarhetsdimensionerna social utveckling, ekonomi och miljöhänsyn med kunden i fokus. En av Swedavias målsättningar är till exempel att inför år 2020 helt ha eliminerat den egna verksamhetens utsläpp av fossil koldioxid.

Lägre driftskostnader med BREEAM

BREEAM-certifierade byggnader kan bidra till att stärka varumärken och minska framtida risker, men certifieringen innebär också höja miljöprestanda samt andra fördelar ur ett driftsperspektiv.

– Med en miljöcertifiering kan vi säkerställa byggnader med lägre driftkostnad, bra inomhusklimat, lägre risk för framtida miljöskuld och högre attraktionsvärde hos hyresgäster och köpare, säger Lena Wennberg, miljöchef på Swedavia.

BREEAM hjälper inte bara till att sänka driftkostnader, utan kan också säkerställa att byggnader och dess installationer fungerar på rätt sätt och att brukaren vet hur byggnaden fungerar och sköts.

År 2014 certifierades Göteborg Landvetter Airport som den första flygplatsterminal i världen enligt BREEAM In-Use och systemet har hjälpt till att säkerställa en rad hållbara lösningar som gynnar både Swedavia och miljön.

– I samband med att vi certifierade Göteborg Landvetter Airport fick vi jobba mycket med att plocka fram dokumentation som bevisade det vi sa och det har givit oss bra koll på våra installationer och vi jobbar strukturerat med att till exempel byta ut ventilationsaggregat för att få bättre luft, säger Elisabeth Svedberg, avdelningschef Infrastruktur på Göteborg Landvetter Airport.

I driftskedet på Göteborg Landvetter Airport arbetar man nu mycket med olika behovsstyrda styrsystem som temperaturgivare, närvarogivare, ljusreläer, koldioxidgivare, dimmerfunktioner, varvtalsstyrda pumpar och fläktar. Värmesystem ska i största möjliga utsträckning vara vattenburna och anslutna till fjärrvärmenätet, och elvärme ska endast förekomma i undantagsfall och för mindre lokaler.

Systemet blir en checklista

Miljöcertifieringen ger, i och med sin tredjepartsgranskning, såväl tydliga mål, som mätbarhet och en kvalitetsstämpel. BREEAM har en hög trovärdighet, vilket förenklar kommunikationen gentemot hyresgäster och kunder om miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda.

– Genom att välja att arbeta med miljöcertifieringar i samband med nyproduktion och större ombyggnationer säkerställer vi att miljö- och energikrav omhändertas i projektet och rätt miljöåtgärder prioriteras, säger Lena Wennberg.

På Swedavia ser man att kraven som BREEAM ställer i sin tur hjälper till att ställa krav på byggnader. Detta gör att företaget kan nå sina miljömål och bevara biologisk mångfald och minska sin vattenanvändning.

Lärdomar tas med i kommande projekt

I BREEAM-systemet görs en granskning av byggnaden där områden som bland annat vatten, luftkvalitet, buller, belysning, brandskydd, avfall och energi dokumenteras.

Efter arbetet med BREEAM har Swedavia till exempel gjort om ventilation, brandskydd och belysning i stora delar av sina kontorsutrymmen i terminalen. Man har också bytt ut traditionell belysning mot LED-belysning.

På Stockholm Arlanda Airport bygger Swedavia ett nytt driftområde som ska certifieras enligt BREEAM och för byggnad 89 i driftområdet är ambitionen att nå betyget Very good.