Innovationspoäng i BREEAM-SE

Ett av syftena med BREEAM-SE är att främja innovationer inom byggbranschen och dess leveranskedjor. Därför erbjuder BREEAM-SE s.k. innovationspoäng för byggnader som går längre än bästa praxis och som visar prov på innovativt tänkande.

Genom tilldelningen av innovationspoäng kan kunder och projekteringsgrupper förbättra byggnadens miljöprestanda, samtidigt som marknaden för nya innovativa tekniker och byggmetoder främjas.

Hur tilldelas innovationspoäng?
En byggnads samlade poäng kan ökas med maximalt 10 poäng för innovationer. Det finns två sätt på vilka det går att få innovationspoäng i BREEAM-SE.

  • Det första sättet är att uppfylla kriterierna för exemplarisk nivå som definierats för en befintlig BREEAM-SE-indikator.
  • Det andra sättet är att ansöka om en innovationspoäng för en specifik byggnadsteknik, funktion, utformning, metod eller process som projektgruppen anser bör betraktas som innovativ.

Innovationspoäng för godkända innovationer
Ansökan
Om du vill ansöka om innovationspoäng i ett projekt så hämtar du ned ansökningsformulär och informationsblad från SharePointsidan för assessorer och AP:s. Ansökningsformuläret fylls i av projektets BREEAM assessor och skickas sedan tillbaka till SGBC tillsammans med bevisunderlag för innovationen.
Ansökan blir knuten till ett specifikt projekt och en separat ansökan ska sammanställas för varje innovationspoäng som projektet ansöker om. Varje innovationsansökan är individuell och bedöms med hänsyn till den specifika byggnaden och branschläget vid tidpunkten för ansökan.

Vid mottagande av en innovationsansökan tar SGBC fram en offert med kostnad och tidsuppskattning för en teknisk granskning av innovationsansökan.

Bedömningsprocessen
När projektet godkänt anbudet startar den tekniska granskningen av den utsedde granskaren. Bedömningen av huruvida en teknik/process/metod kan anses som innovativ för det aktuella projektet baseras på den information som inlämnas med ansökan. Bl.a. beaktas vilka hållbarhetsvinster som kan redovisas och hur dessa ska mätas. Den tekniska granskningen resulterar i en beslutsrapport med beslut och motivering om innovationsansökan godkänts, vilket skickas till projektet.

För att innovationsansökan ska godkännas krävs också att projekteringsgruppen eller fastighetsägaren har åtagit sig att dela med sig av sina erfarenheter till relevanta intressenter och på så vis bidra till en kompetensutveckling i branschen.

Godkända innovationer
Godkända innovationer för BREEAM-SE publiceras på SGBC:s hemsida, förutsatt att projektet godkänt detta.

Grundprincipen är att innovationer endast godkänns för det projekt som först inkommer med en innovationsansökan för den specifika tekniken eller processen i fråga.

Vid kommande manualuppdateringar ser SGBC och BRE över godkända innovationer för att se om dessa är lämpliga att föra in i en uppdaterad manual, antingen som standardkriterier eller som ett kriterium för exemplarisk nivå.

En lista över godkända innovationer finns här nere.

Hållbarhetshuset - Återbruk av byggelement

2023-09-01
Det är en av Sveriges första byggnader som till 70% består av återbrukat material bland annat betong och stål, vilka är två av de mest resurs- och energiintensiva materialen med lång livslängd kvar vid rivning. Projektet bidrar till forskning till och med minskningen av avfallsmängder, koldioxidutsläpp och förbrukning av jungfruliga resurser. Det övergripande syftet med innovationen är att bygga kunskap om förutsättningar och utvärdera arbetsmetodik för återbruk av framför allt tunga byggelement, vilket är ett viktigt steg för att möjliggöra storskaligt återbruk av byggelement med stor klimatpåverkan och ökad cirkuläritet i branschen. Läs gärna mer här www.aterhus.nu.

Digitala Lösningar

2022-08-17
Effektivare byggprocess med färre fel genom digitala verktyg och en helt digitaliserad process, som medför lägre resursbehov och ekonomiska besparingar.
De digitala lösningarna består av:
• BEAst – ny standard för ritningshuvud
• YoLean – användande av digital visualisering av frågor/svar, tidsplanering och dokumentation av projekteringsprocessen
• Dalux – all information samlade i en miljö kopplade till byggnadsmodellen för orientering och visualisering av utmaningar, samt digital lösning för ronder, provningar och besiktningar.
• A1 – ritningar i PDF: er över varje plan möjliggör digital översiktlighet

Hållbarhetsprogram

2022-04-01
Ett omfattande Hållbarhetsprogram som tar ett helhetsgrepp gällande hållbarhetsfrågor och tydligt inkluderar sociala frågor och åtaganden. Innovationen innebär en metod/processfråga där åtgärder bedöms vara innovativa och helhetsresultatet är betydligt högre än branschstandard. Hållbarhetsprogrammet inkluderar målområdena:
• En tillgänglig, attraktiv och levande stadsdel
• Cirkulär resursanvändning
• Hållbara materialval
• Energieffektiva byggnader
• Grönska och naturliga inslag

Vertikala hydroponiska odlingssystem

2022-01-11
Användning av högteknologisk, vertikal, hydroponiskt odlingssystem i kommersiell kontorsbyggnad för egenförsörjning av grönsaker. Tekniken innebär odling på höjden i vatten och är oberoende av klimat, väder eller region medan vatten, näringstillförseln och svinn från produktionen minimeras. LED-belysning används och odlingen är självförsörjande med avseende på värmetillförsel.