Sege Park

Planförslaget som varit ute på samråd för Sege Park i Malmö möjliggör cirka 700 bostäder i såväl befintliga som nya byggnader. Utöver bostäder möjliggörs skola, förskola, vård och centrum-verksamheter.

Området har höga kultur- och naturvärden med den stora uppvuxna parken och den äldre bebyggelsen. Planområdet förtätas framför allt i den södra delen för att bevara så mycket som möjligt av den gamla sjukhusparken. Parken utvecklas och blir en stadsdelspark med plats för både lek och rekreation. Områdets exploatering förväntas kunna sättas igång under 2020, fullt utbyggd ca. 2030.