Certifiering av planeringsprocess för genomförande av stadsutvecklingsprojekt

I Citylab finns möjlighet att certifiera ett stadsutvecklingsprojekts planeringsprocess. Hållbarhetsprogrammet som tas fram är ett strategiskt styrdokument som ger medverkande offentliga och privata aktörer en gemensam grund och styrning för hållbar utveckling av ett område.

I hållbarhetsprogrammet ska ett projekt precisera nulägesanalys, vision, projektmål, strategier, övergripande åtgärder och processtyrningen för hållbarhetsarbetet. Citylab Manual 4.0 omfattar indikatorer som tar sikte på att centrala hållbarhetsaspekter beaktats i hållbarhetsprogrammet, samt att hållbarhetsarbetets processtyrning planeras, följs och utvärderas.

Manual 4. 0 Certifiering av planeringsprocess för genomförande av stadsutvecklingsprojekt finner här.

Certifieringsprocessen - så går du till väga

1. Projektet registreras

Ett stadsutvecklingsprojekt som ska certifiera i Citylab börjar med att registerna sig. Det gör projekten online i verktyget Building Green Online (BGO).

2. Precertifiering 1

Precertifiering 1 genomförs tidigt i processen för att säkerställa en hållbar grund i projektet, där en översiktlig
nulägesbekrivning genomförs. Här arbetar projektet främst med projektplanering och processtyrning.

3. Precertifiering 2

Precertifiering 2 genomförs när det för projektet finns en tydlig bild av nuläget. I detta skede ska det finnas ett
framarbetat förslag för utvecklingen av området. Detta kan ske i samband med samråd för en detaljplan eller
vid annat viktigt summerande steg i processen.

4. Slutcertifiering

Slutcertifiering genomförs när det finns en slutgiltig version för områdets utveckling. Det kan vara när detaljplanen
antas eller programmet för detaljplan godkänns.