Tekniska rådets tolkningar och förtydliganden

På denna sida finns svar från Miljöbyggnads tekniska råds tolkningar och förtydliganden avseende hur de tekniska manualerna ska tolkas. De tolkningar och förtydliganden som publiceras här gäller tillsammans med manualer, förhandsbesked och projektspecifika svar vid certifiering.

Medlemmarna i tekniska rådet är representanter för fastighetsägare och sakkunniga.
De anlitas utifrån sin sakkunskap och erfarenhet inom branschen och specifikt inom Miljöbyggnad. I rådet ingår:

 • Carolina Larsson, SGBC
 • Magnus Härdling, SISAB
 • Maria Nordberg, Polygon
 • Ola Larsson, WSP
 • Rickard Nygren, White Arkitekter
 • Rikard Sjöqvist, Midroc
 • Sofie Lindgren, Bjerking
 • Tim Schnoor, Skanska

För Miljöbyggnad 4.0

Certifiering (uppdaterat 2024-04-30)

2024-04-30 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 4.x, oavsett registreringsdatum)
Följande stycke stryks från manualen:

För att nå betygsnivå Guld i Miljöbyggnad ska EU:s taxonomi för hållbara finanser uppfyllas.

 

2023-11-14
Följande stycke i manualen utgår (sid 7-8) :
Ombyggnad

Byggnad som genomgår ombyggnation ska uppfylla kraven enligt BBR 1:2242 påtaglig förnyelse det vill säga en omfattande ombyggnation som kan likställas nyproduktion. Bedömning sker utifrån Manual nybyggnad. För indikator 5 sker bedömning utifrån förhandsbesked. Indikatorerna Klimatpåverkan och Ekosystemtjänster utgår vid ombyggnad. 8

För ombyggnationer ska förhandsbesked användas för att säkerställa att indikatorer kan uppnås. Syftet är att sökanden i ett tidigt skede ska få rätt förutsättningar att utforma sin ansökan. Formulär med instruktioner finns på SGBC:s hemsida. Indikatorer som bedöms utifrån Manual nybyggnad certifieras preliminärt och verifieras enligt Manual nybyggnad

Med anledning av:
Som ombyggnad beskrivs i manualen idag, ska projektet genomgå påtaglig förnyelse och likställas nyproduktion. Det innebär att flera projekt inte omfattas av skrivningen. Inte heller finns det förhandsbesked för indikator 5 som nämns i manualen. Därför är det idag inte möjligt att certifiera enligt ombyggnad och vi arbetar med att ta fram ett nytt arbetssätt för ombyggnader. Arbetet förväntas vara färdigt under Q2 2024.

 

 

 

Allmänna frågor för Miljöbyggnad 4.0

Kriterier för uppfyllnad av EU- taxonomin (uppd. 2024-06-04)

Här publiceras förtydligande för de tekniska granskningskriterier som återfinns i kapitel 15 i manualen.

2024-06-04 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 4.x, oavsett registreringsdatum)
Flerbostadshus omfattas också av Taxonomikriterium A1-7.1-DNSH 3, Tappvatten krav på högsta flöde. Enbart småhus är undantagna
Texten (gäller ej bostadsenheter) stryks.

1. Värmeeffektbehov

2. Solvärmelast (uppdaterat 2023-06-29)

230629
Följande stycke (sid 17 ) uppdateras där överstruken text utgår och understruken kompletterande text läggs till:

Om detta ej uppfylls behöver godkänd dagsljusberäkning enligt BBR redovisas för det aktuella rummet för rum där LT-värde understiger 0,6. I väntan på framtida byggregler utförs dagsljusberäkning enligt instruktioner och tillämpningar i MB3.2 med lägst betyg Brons.

3. Energianvändning (uppdaterat 2023-06-29)

230629
Överstruken text för betygsnivån Guld (sid 20) utgår:

> 5 procent av fastighetsenergin är lokalt genererad, förnybar och flödande

Ersätts med

> 5 procent av Byggnadens energianvändning (Ebea) är lokalt genererad, förnybar och flödande

230629
Ordet “fastighet” stryks ur rubriken “Ny förnybar flödande lokalt genererad fastighetsenergi” (sid. 22)

2023-06-29
Ordet “fastighet” stryks ur följande text under “Redovisning” och För Guld  (sid. 22)

Preliminär certifiering

 • Tillförd energi från lokalt producerad, förnybar och flödande fastighetsenergi.
 • Handling som styrker att förnybar flödande lokalt producerade fastighetsenergin är ny i samband med uppförande av byggnad.

Verifiering

 • Förnybar, flödande, lokalt producerad fastighetsenergi verifieras med energidata.

Ersätts med

Preliminär certifiering

 • Tillförd energi från lokalt producerad, förnybar och flödande energi.
 • Handling som styrker att förnybar flödande lokalt producerade energi är ny i samband med uppförande av byggnad.

Verifiering

 • Förnybar, flödande, lokalt producerad energi verifieras med energidata.

4. Klimatpåverkan (uppdaterat 2024-05-14)

240514 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 4.x, oavsett registreringsdatum)
Projekt behöver för att styrka GULD redovisa en klimatberäkning enligt Boverkets föreskrifter. Gränsvärdena i manualen gäller för resultatet av klimatberäkningar utförda enligt Boverkets föreskrift. För GULD behöver även en full LCA där A1-A5, B1-B7, C1-C4 ingår, samt livslängder och byggdelar i enlighet med Level(s). Gäller samtliga byggnader oavsett storlek.

5. Fukt (uppdaterat 2023-06-29)

230629
Texten ”Av byggherren utsedd” utgår från betygskriterierna. Ersätts med:

Betyg Silver:
Projektering: Utsedd Fuktsakkunnig deltar aktivt i projektet.

Produktion: Utsedd Fuktsakkunnig har en granskande och övervakande roll.

Betyg Guld:
Projektering: Utsedd Diplomerad Fuktsakkunnig deltar aktivt i projektet.

Produktion: Utsedd Diplomerad Fuktsakkunnig har en granskande och övervakande roll.

230629
Överstruken text från stycket under “Instruktioner/Kompetens och Ansvar” för Silver och Guld utgår (sid 25):

Fuktsakkunnig har goda kunskaper om fukt med minst fem års dokumenterad erfarenhet av fuktsäkerhetsarbete och grundläggande kunskaper om byggnadsteknik, byggnadsfysik och byggprocessen. Kompetens- och erfarenhetsbehov avgörs i projektet utifrån komplexitet.

6. Ljud (uppdaterat 2024-04-30)

240430 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 4.x, oavsett registreringsdatum)
Följande gäller för betygsnivå Silver eller Guld gällande utökade krav:

• Identifiera hur många rum som omfattas av utökade krav.
• I 50 procent (för Silver) respektive i 80 procent (för Guld) av dessa indentifierade rum, appliceras utökade krav. Om något av de rum som har valts ut omfattas av utökade krav för flera parametrar, ska samtliga parametrar uppfyllas.

I ljudbeskrivningen ska det framgå hur många rum som omfattas av utökade krav enligt standarden och vilka rum som är valda att omfattas av utökade krav för projektet.

Om utökade krav inte finns för en eller fler parametrar i ett projekt ska det kommenteras i ljudbeskrivningen, men inget ytterligare görs för den eller de parametrarna

240430 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 4.x, oavsett registreringsdatum)
Då SS 25268:2023 inte anger några utökade krav för undervisningslokaler gäller följande:
För personalutrymmen och liknande utrymmen som inte brukas av barn eller elever ska utökade krav hämtas från tabellvärden för kontorslokaler, hotell och restauranger, avsnitt 5.6 i standarden. I 50 procent (för Silver) respektive i 80 procent (för Guld) av rummen som omfattas av utökade krav, uppfylls de utökade kraven.

230629
Överstruket stycke under Instruktion (sid. 32) utgår:
Val av parameter görs utifrån vilka som bedöms få störst påverkan från brukare på betygsnivå Silver

230629
Följande ska ingå under Redovisning för preliminär certifiering
– Ljudbeskrivning upprättad av projektets ljudsakkunnig.

230629
Parameter rumsakustik förekommer endast i SS 25268:2022. Därför har följande under rubriken Instruktion förtydligats:

Instruktion

I Miljöbyggnad bedöms ljudmiljön med följande akustiska parametrar:

 • ljudtrycksnivå inomhus från installationer
 • luftljudsisolering/ljudnivåskillnad
 • stegljudsnivå
 • ljudtrycksnivå inomhus från yttre ljudkällor
 • (Rumsakustik gäller enbart SS 25268:2022)

7. Termiskt klimat vinter

8. Termiskt klimat sommar

9. Utfasning av farliga ämnen (uppdaterat 2023-06-29)

230629
Följande har förtydligats angående betygsnivån GULD och A1-7.1-DNSH 5.

A1-7.1-DNSH 5
Byggnadselement och byggmaterial som används i samband med byggarbetet som kan komma i kontakt med byggnadsanvändarna;

– släpper ut mindre än 0,06 mg /m3 formaldehyd.

– släpper ut mindre än 0,001 mg av carcinogena flyktiga organiska föreningar i kategori 1A och 1B per m³.

Uppfyller Tillägg C

Från byggvaror (även kemiska produkter) som brukaren exponeras för inomhus:

– överskrids inte LCI:s emissions värden.

10. Klimatrisker (uppdaterat 2024-04-30)

240430 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.x, oavsett registreringsdatum)
Följande gäller för betygsnivå Silver:
I manualen framgår det att en adaptionsplan ska upprättas för de projekt som behöver klimatanpassningsåtgärder. Det innebär att för att styrka betyget Silver krävs att projekt tar fram en adaptionsplan i enlighet med instruktioner i teknisk manual. Implementering av adaptionsplan kravställs först för betyget Guld.

11. Ekosystemtjänster (uppdaterat 2024-04-30)

240430 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 4.x, oavsett registreringsdatum)
Följande del av stycke i manualen stryks (sid 49) :
Landskapsarkitekt, biolog, ekolog, landskapsingenjör eller annan person med kunskap om gestaltning, ekologiska och sociala värden samt lokalklimat tar fram en utformning av utemiljön där stödjande, reglerande och kulturella ekosystemtjänster inkluderas.

Ersätts med:
Landskapsarkitekt, biolog, ekolog, landskapsingenjör eller motsvarande person, med kunskap om gestaltning, ekologiska och sociala värden samt lokalklimat tar fram en utformning av utemiljön där stödjande, reglerande och kulturella ekosystemtjänster inkluderas.

240430 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 4.x, oavsett registreringsdatum)
Följande stryks från manualen under Redovisning preliminär certifiering (s.51)
Landskapsarkitektens cv

Ersätts med:
Landskapsarkitekt, biolog, ekolog, landskapsingenjör eller motsvarande persons cv

240430 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 4.x, oavsett registreringsdatum)
(Följande gäller vid återrapportering:
Med grön besiktningsman avses en besiktningsman för utemiljö, dvs. en person med växtkompentens. Syftet med besiktningen är att de gröna kvalitéerna som projektet bevarat och utvecklat ska bestå efter att byggnaden har tagits i drift.

 

12. Flexibilitet och demonterbarhet

13 Cirkulära materialflöden

14. Avfallshantering (uppd. 2024-06-04)

240604 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 4.x, oavsett registreringsdatum)
Krav på återrapportering stryks från manualen med anledning av att indikatorn syftar till hantering av avfall från byggarbetsplatsen vid uppförandet av byggnaden.

240604 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 4.x, oavsett registreringsdatum)
Följande stryks under Instruktion och “Avfallshanteringsplan” samt Redovisning och “Preliminär certifiering”: Avfallshantering enligt PBL

Och förtydligas:
Med avfallshanteringsplan menas den beskrivning av hur avfallet ska tas om hand som tas upp i den kontrollplan som ska upprättas enligt PBL.


240514
(Gäller samtliga registreringar gjorda under 4.x, oavsett registreringsdatum)
Vid beräkning av gränsvärden är det accepterat att vikta utifrån byggnadernas totala BTA.

15. Loggbok med byggvaror

16. Sanering av farliga ämnen

För Miljöbyggnad 3.2

Certifiering (uppdaterat 2023-11-14)

2023-11-14 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Byggnader som ska genomföra sin första återrapportering under 2024 kommer att få sin deadline framflyttad ett år. De första återrapporteringarna kommer därför att ske först 2025. Anledningen är den funktionalitet saknas i nuvarande plattform (BGO) och kommer att utvecklas.

Certifieringarna påverkas inte, utan giltighetstiden för projektens giltighetstid förlängs.

2023-11-14
Övergångsperioden förlängs för manualversion MB3.2 för ombyggnad och nyproduktion till och med 30 juni 2024. Möjlighet att registrera enligt manualversion befintlig byggnad utgår 2023-12-31

Allmänna frågor för Miljöbyggnad 3.2

1. Värmeeffektbehov

2. Solvärmelast

3. Energianvändning

4. Andel förnybar energi (uppd. 2022-04-28)

210428 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.2, oavsett registreringsdatum)

Följande stycke utgår:
> 5% av använd energi är kategori 1 och används i byggnaden.

Stycket ersätts med:
> 5% av använd energi är lokalt genererad enligt kategori 1 och används i byggnaden.

5. Ljud (uppdaterat 2024-04-30)

240430 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.x, oavsett registreringsdatum)
Förtydligande:
I manual 3.x är det möjligt att använda sig av kriterier och metodik enligt manualversion 4.0 förutsatt att det är i enlighet med föreskriven standard i aktuellt bygglov.

6. Radon

7. Ventilation (uppd. 2023-02-10)

230210 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.x, oavsett registreringsdatum)
Förtydligande:
Det förekommer ofta frågor till Miljöbyggnad gällande ”kolfilterfläktar” för betyg SILVER i bostäder. Återcirkulerande köksfläkt med kolfilter utgör inte ventilation och bedöms därmed inte i indikatorn, oavsett registreringsdatum och manualversion nybyggnad.
Mer information finns på Boverkets hemsida, se länk. Köksventilation – PBL kunskapsbanken – Boverket

8. Fuktsäkerhet

9. Termiskt klimat vinter (uppd. 2024-04-30)

240430
Tidigare förtydligande från 230927 stryks och ersätts med följande:
För manualversionerna MB3.1 och MB3.2 är det möjligt för indikatorn Termiskt klimat vinter, om uppgifter för verksamheten och brukarna är okända, att använda en relativ luftfuktighet (RF) upp till 30 procent.

 

230927
Förtydligande:
För manualversion MB3.1 och MB3.2 är det möjligt för indikatorn Termisk klimat vinter, om uppgifter för verksamheten och brukarna är okända, att använda sig av i de instruktioner som anges i manualversion MB4.0.

10. Termiskt klimat sommar

11. Dagsljus

12. Legionella

13. Loggbok med byggvaror

14. Utfasning av farliga ämnen (uppdat. 2023-06-29)

230629
Mot bakgrund av att EDS databasen inte längre uppdateras är det accepterat att utgå från ChemSecs SIN-lista vid bedömning av hormonstörande ämnen för projekt registrerade i MB3.x

15. Byggskedets klimatpåverkan (uppd. 2024-05-14)

240514 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.x, oavsett registreringsdatum)
Det är möjligt att i ansökningar gjorda i MB3.x att istället använda sig av kriterier och metodik från manual MB4.0 indikator 4 Klimatpåverkan.

230210 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.2, oavsett registreringsdatum)
Förtydligande:
Ordet “inbyggda” stryks från texten i kriterierutan för betyg BRONS
Byggnadens inbyggda klimatpåverkan från livscykelfaserna A1-A5 redovisas i enlighet med Boverkets föreskrift.

230210 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.2, oavsett registreringsdatum)
Följande text stryks i kriterierutan för betyg SILVER:

Minst 50 % av klimatpåverkan för produktion av byggvarorna baseras på produktspecifika EPD:er.

Ersätts med:
Minst 50 % av klimatpåverkan för produktion av byggvarorna (A1-A3) baseras på produktspecifika EPD:er.

230210 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.2, oavsett registreringsdatum)
Under redovisning och verifiering uppdateras punkt 2 med följande tillägg:
För Silver redovisas transportavstånd om de är kända annars med hjälp av generiska värden.


220620
 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.2, oavsett registreringsdatum)
Förtydligande:
Följande stycke utgår (betyg SILVER):
Klimatpåverkan från transporter beräknas med generiska uppgifter för transportsätt och faktiska transportsträckor.

16. Sanering av farliga ämnen

För Miljöbyggnad 3.1

Certifiering (uppdaterat 2023-11-14)

2023-11-14 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Byggnader som ska genomföra sin första återrapportering under 2024 kommer att få sin deadline framflyttad ett år. De första återrapporteringarna kommer därför att ske först 2025. Anledningen är den funktionalitet saknas i nuvarande plattform (BGO) och kommer att utvecklas.

Certifieringarna påverkas inte, utan giltighetstiden för projektens giltighetstid förlängs.

Allmänna frågor för Miljöbyggnad 3.1 (uppd. 2021-03-19)

210319 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.1, oavsett registreringsdatum)
Följande stycke i metodiken utgår:
Med byggnad avses vad som vanligen uppfattas som en byggnad. I vissa fall kan gränsdragning vara svår att göra. Flera byggnader kan accepteras som en byggnad (och därmed en registrering). Förutsättningarna är då att byggnaderna har gemensam energideklaration, är sammanbyggda, har enhetliga byggnadstekniska förutsättningar, har gemensamt inomhusklimat och gemensamma tekniska försörjningssystem. Med gemensamt inomhusklimat menas att det ska finnas invändiga öppningar och passager mellan byggnaderna. Byggnader som delar garage anses inte ha ett gemensamt inomhusklimat.
Stycket ersätts med:
Med byggnad avses vad som vanligen uppfattas som en byggnad.

I undantagsfall kan det som uppfattas som flera byggnader beviljas i en registrering. Förutsättningarna för det är att delarna:

 • Har en (1) energideklaration
 • Är sammanbyggda
 • Har enhetliga byggnadstekniska förutsättningar
 • Har gemensamt tekniskt försörjningssystem
 • Har gemensamt inomhusklimat. Med gemensamt inomhusklimat menas att det ska finnas invändiga öppningar och passager mellan byggnaderna.
 • Byggnader som delar exempelvis garage har inte gemensamt inomhusklimat.

1. Värmeeffektbehov (uppd. 2021-09-09)

210909
Följande i manualen för nybyggnad utgår:
Upprättande av effektsignatur enligt ”Manual befintlig byggnad”.

Om bedömning baseras på beräkning redovisas:

 • U-värden för ytterväggar, tak, fönster, källarytterväggar och grund med exempelvis relationshandlingar, foto, följesedlar, orderbekräftelse eller besiktningsutlåtande.
 • Värmeåtervinningstyp och luftflöden visas exempelvis med injusteringsprotokoll, OVK-protokoll eller relationshandlingar.
 • Beskrivning av åtgärder under byggskedet för att uppnå lufttätheten. Mätning av lufttätheten är ej nödvändig.
 • Köldbryggor, notera efter platsbesök eller enligt relationshandlingarna om det tillkommit större genomföring eller liknande som kan påverka storleken på köldbryggor.

Och ersätts med:
Nybyggnad:

Byggnadens värmeeffektbehov vid DVUT verifieras med uppmätt effektsignatur baserad på verifierade mätvärden under uppvärmningssäsong. Verksamhet och inomhustemperatur ska vara normala.

Effektsignaturen ska omfatta mätpunkter under en längre tid (minst 2 månader). Antal mätpunkter ska motiveras, och även tidsintervall om annat än timvärden används. Alternativt accepteras effektsignatur upprättad med minst åtta olika mätvärden. Det ska skilja minst 1,5°C i medelutetemperatur mellan punkterna och varje punkt ska omfatta minst en vecka.

Effektsignaturen bestämmer värmeeffektbehovet med ett av följande alternativ:

 • Effektsignaturens riktningskoefficient under uppvärmningssäsong multipliceras med skillnaden mellan DVUT och inomhustemperatur. Korrigering för varmvattenberedning och internvärme erfordras ej.
 • Värmeeffektbehovet läses av vid DVUT i effektsignaturen. Värmeeffektbehovet ska korrigeras för varmvattenberedning och internt genererad värme som bidrar till uppvärmningen. Påslag för internvärme ska minst uppgå till 5 W/m²,Atemp. Lägre påslag än 5 W/m²,Atemp accepteras om det kan styrkas med kvalitetssäkrad data kopplad till mätplan.

2. Solvärmelast

3. Energianvändning (uppd. 2021-10-13)

211013
Följande i manualen för nybyggnad utgår:
Internt genererat värmeöverskott på högst 50 kWh/m2 Atemp får tillgodoräknas.

211013
Följande i manualen för nybyggnad utgår:
Lokaler med låg eller hög innetemperatur
För byggnader med annan innetemperatur än 21°C ska beräkning göras med innetemperaturen 21°C för att bestämma indikatorbetyg. Två energiberäkningar ska redovisas:
• En för innetemperaturen 21°C. Resultatet används för att avgöra indikatorbetyg.
• En för avsedd användning. Resultatet används för att jämföra uppmätt energianvändning med beräknad vid verifiering.

210430
Förtydligande: Verifiering av byggnadens energianvändning sker med giltig energideklaration baserad på uppmätta värden. Till energideklarationen ska bifogas en sammanställning av uppmätta mätvärden* uppdelade i huvudkategorier enligt mätplanen för tidsperioden som energideklarationen avser.

* Ej normalårskorrigerade

4. Andel förnybar energi (uppd. 2021-11-12)

211112
Följande i manualen för nybyggnad utgår:
Till lokalt genererad och i byggnaden använd ny förnybar flödande energi räknas ny solenergi från solfångare och solceller, vind- och vattenenergi och nytt tillvaratagande av spillvärme i närheten, till exempel i det bostadsområde eller stadsdel som byggnaden tillhör

Och ersätts med:
Definitioner och gränsdragning enligt BBR, beräkning enligt BEN.

211112
Följande utgår:
För lokaler ingår även verksamhetsenergi i bedömning medan hushållsel i bostäder är frivilligt att bedöma.

Och ersätts med:
Verksamhetsel och hushållsel är frivilligt att bedöma.

5. Ljud (uppd. 2021-11-12)

240430 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.x, oavsett registreringsdatum)
Förtydligande:
I manual 3.x är det möjligt att använda sig av kriterier och metodik enligt manualversion 4.0 förutsatt att det är i enlighet med föreskriven standard i aktuellt bygglov.

211112
Följande i manualen utgår:
Brons
Med stängda fönster hörs trafikljud svagt även när det är andra ljud i rummet.
När det är tyst i rummet hörs trafikljud men rösten behöver inte höjas vid normalt samtal (stängda fönster).
När det är tyst i rummet hörs installationsljud tydligt.
I lokaler märks när ventilationen stängs av på kvällen.

Silver
Brons +
Med stängda fönster hörs trafikljud enbart när det i övrigt är tyst i rummet.
När det är tyst i rummet hörs installationsljud mycket svagt.
Svagt ljud hörs vid normal samtalston från angränsande rum men innehållet går inte att uppfatta.
Svagt ljud hörs ovanför rummet vid flytt av möbler och från personer med hårda klackar.
I lokaler märks knappt att ventilationen stängs av på kvällen.

Och ersätts med:
Brons
Oberoende av andra ljud i rummet får yttre ljudkällor endast höras svagt och rösten behöver inte höjas vid normal samtalston (med stängda fönster).
Installationsljud hörs endast då det är tyst i rummet.

Och ersätts med:
Silver
Betyg Brons uppfylls.
Yttre ljudkällor hörs enbart när det i övrigt är tyst i rummet (med stängda fönster).
Ljud från angränsande rum hörs endast då det är tyst i rummet. Innehåll i samtal går ej att uppfatta.
Stegljud och liknande från andra våningsplan hörs endast då det är tyst i rummet.
I lokaler märks knappt när installationer stängs av.

6. Radon (uppd. 2021-11-12)

211112
Följande i manualen för nybyggnad utgår:
Radonhalten i markluften bestäms genom markradonmätning. Mätningar som gjorts nära byggplatsen accepteras om det godkänns av en radonsakkunnig. Kompetens och erfarenhet hos radonsakkunnig avgörs i projektet. Eftersom markradonhalten kan variera även inom ett litet område bör metoden användas med försiktighet.

Och ersätts med:
Markradonhalten bestäms vanligen via markradonundersökning.

7. Ventilation (uppd. 2023-02-10)

230210 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.x, oavsett registreringsdatum)
Förtydligande:
Det förekommer ofta frågor till Miljöbyggnad gällande ”kolfilterfläktar” för betyg SILVER i bostäder. Återcirkulerande köksfläkt med kolfilter utgör inte ventilation och bedöms därmed inte i indikatorn, oavsett registreringsdatum och manualversion nybyggnad.
Mer information finns på Boverkets hemsida, se länk. Köksventilation – PBL kunskapsbanken – Boverket

8. Fuktsäkerhet (uppdaterat 2024-04-30)

240430
Förtydligande:
För manualversionerna MB3.1 och MB3.2 är det möjligt för indikatorn Fukt, om uppgifter för verksamheten och brukarna är okända, att använda en relativ luftfuktighet (RF) upp till 30 procent.

211217
Följande i manualen för nybyggnad utgår:
Vattentätheten på platta tak, takterrasser, gårdsbjälklag och liknande byggnadsdelar provas enligt AMA Hus YSC.1132 eller motsvarande.

Och ersätts med:
Vattentätheten på platta tak, takterrasser, gårdsbjälklag och liknande byggnadsdelar ska alltid provas, oavsett om taket förses med överbyggnad eller ej. Metodik för täthetsprovning enligt AMA Hus 21, YHB.2132 eller motsvarande.

9. Termiskt klimat vinter (uppd. 2024-04-30)

240430
Tidigare förtydligande från 230927 stryks och ersätts med följande:
Förtydligande:
För manualversionerna MB3.1 och MB3.2 är det möjligt för indikatorn Termiskt klimat vinter, om uppgifter för verksamheten och brukarna är okända, att använda en relativ luftfuktighet (RF) upp till 30 procent.

 

230927
Förtydligande:
För manualversion MB3.1 och MB3.2 är det möjligt för indikatorn Termisk klimat vinter, om uppgifter för verksamheten och brukarna är okända, att använda sig av i de instruktioner som anges i manualversion MB4.0.

10. Termiskt klimat sommar

11. Dagsljus

12. Legionella

13. Loggbok med byggvaror (uppd. 2021-02-11)

210211 
Förtydligande: I en byggnad med tredimensionell fastighetsbildning (3D-fastigheter) kan till exempel schakt eller installationer som försörjer fastigheten, fysiskt ledas genom en annan fastighet. Material och produkter registreras då i den loggbok som tillhör 3D-fastigheten som betjänas, under förutsättning att det finns ett avtal, till exempel servitut.

201112
Fråga:
Hur hanteras material som återanvänds i en nyproducerad byggnad?

Svar: Återbrukade material eller byggvaror som används i en nyproducerad byggnad bedöms på samma sätt som om det fanns i en befintlig byggnad. Materialen ska uppfylla bedömningskriterierna för befintlig byggnad, indikator 16 Sanering av farliga ämnen, samt uppnå betyg Guld för indikator 16.

200508
Under förvaltningsskedet ska loggboken hållas uppdaterad med de byggvaror som fastighetsägaren har rådighet över. Ändringar som beställs eller utförs av bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst och sker inom bostadslägenhet behöver ej inkluderas i loggbok.

200414
För en bostadsrättsförening bestående av flera byggnader kan en gemensam loggbok accepteras. Det ska då framgå i loggboken i vilken byggnad en produkt är placerad. Det ska vara möjligt att vid framtida behov kunna separera loggboken på respektive byggnad.

14. Utfasning av farliga ämnen (uppd. 2023-06-29)

2023-06-29
Förtydligande: Mot bakgrund av att EDS databasen inte längre uppdateras är det accepterat att utgå från ChemSecs SIN-lista vid bedömning av hormonstörande ämnen för projekt registrerade i MB3.x

210909
Följande förtydligande från 210310 utgår:
Förtydligande: De haltgränser som hänvisas till i manual 3.1 är desamma som i manual 3.0. I övrigt hänvisas till Kemikalieinspektionen.

Förtydligandet ersätts med:
Utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen enligt KEMI:s PRIO-kriterier får ej förekomma i omfattning över haltgränser enligt CLP-förordningen.

210611 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.1, oavsett registreringsdatum)
Följande stycke i bedömningskriterierna utgår:
Emissionskriteriet avser invändiga tak-, golv- och väggytor.

210310 
Förtydligande: De haltgränser som hänvisas till i manual 3.1 är desamma som i manual 3.0. I övrigt hänvisas till Kemikalieinspektionen.

210211 
Förtydligande: I en byggnad med tredimensionell fastighetsbildning (3D-fastigheter) kan till exempel schakt eller installationer som försörjer fastigheten, fysiskt ledas genom en annan fastighet. Material och produkter registreras då i den loggbok som tillhör 3D-fastigheten som betjänas, under förutsättning att det finns ett avtal, till exempel servitut.

201112
Fråga:
Hur hanteras material som återanvänds i en nyproducerad byggnad?

Svar: Återbrukade material eller byggvaror som används i en nyproducerad byggnad bedöms på samma sätt som om det fanns i en befintlig byggnad. Materialen ska uppfylla bedömningskriterierna för befintlig byggnad, indikator 16 Sanering av farliga ämnen, samt uppnå betyg Guld för indikator 16.

200508
Under förvaltningsskedet ska loggboken hållas uppdaterad med de byggvaror som fastighetsägaren har rådighet över. Ändringar som beställs eller utförs av bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst och sker inom bostadslägenhet behöver ej inkluderas i loggbok.

200414
För en bostadsrättsförening bestående av flera byggnader kan en gemensam loggbok accepteras. Det ska då framgå i loggboken i vilken byggnad en produkt är placerad. Det ska vara möjligt att vid framtida behov kunna separera loggboken på respektive byggnad.

15. Stommen och grundens klimatpåverkan (uppd. 2024-05-14)

240514 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.x, oavsett registreringsdatum)
Det är möjligt att i ansökningar gjorda i MB3.x att istället använda sig av kriterier och metodik från manual MB4.0 indikator 4 Klimatpåverkan.

201210 
Förtydligande: Standard EN 15804:2 avseende steg A1-C4 är inte anpassad för återbruk av material. Fram tills att standardiserade metoder finns för hur återbrukade material ska hanteras gäller: När ett återbrukat material har demonterats påbörjas en ny livscykel och tidigare klimatavtryck belastar inte beräkningen.

16. Sanering av farliga ämnen (uppd. 2021-06-11)

210611
Förtydligande: Verifikat från tidigare genomförd Miljöbyggnadscertifiering avseende inventeringar, upprättande av loggböcker och verifikat från genomförda saneringar, kan återanvändas om dokumentationen uppdaterats med tillkommande förändringar som kan påverka betygskriterierna fram till ansökan om ny certifiering.

För Miljöbyggnad 3.0

Certifiering (uppdaterat 2024-11-14)

2023-11-14 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Byggnader som ska genomföra sin första återrapportering under 2024 kommer att få sin deadline framflyttad ett år. De första återrapporteringarna kommer därför att ske först 2025. Anledningen är den funktionalitet saknas i nuvarande plattform (BGO) och kommer att utvecklas.

Certifieringarna påverkas inte, utan giltighetstiden för projektens giltighetstid förlängs.

 

191018 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Generellt förtydligande: För de indikatorer där förvaltningsrutiner erfordras ska de visas i preliminärt skede eller vid verifiering.

191001 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Följande stycke i bedömningskriterierna utgår:
Redovisning för certifiering av idrifttagen nyproducerad byggnad
Ansökan om certifiering av nyproducerad byggnad som inte har varit i drift i fem år baseras på redovisning enligt ”Verifiering i färdig byggnad” och redovisning enligt Manualen för befintlig byggnad.

Allmänna frågor för Miljöbyggnad 3.0 (uppd. 2019-07-04)

190704 (Gäller samtliga registreringar gjorda efter aktuellt datum)
Fråga:
Hur aggregeras indikatorbetyg när fler än ett våningsplan har bedömts?

Svar: Indikatorbetyget aggregeras utifrån samtliga bedömda rum i alla bedömda våningsplan. Indikatorbetyget kan höjas ett steg från det lägsta rumsbetyget om minst hälften av bedömd rumsarea har ett högre betyg.

1. Värmeeffektbehov (uppd. 2019-10-01)

191001 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Följande stycke i bedömningskriterierna utgår:
Redovisning för certifiering av idrifttagen nyproducerad byggnad
Ansökan om certifiering av nyproducerad byggnad som inte har varit i drift i fem år baseras på redovisning enligt ”Verifiering i färdig byggnad” och redovisning enligt Manualen för befintlig byggnad.

171130 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Rättelse i manulen för nyproducerade byggnader: På sid 7 längst ner ska ordet “drifttid” strykas, dvs medelventilationsflödet ska beräknas för en typisk vintervecka.

 

2. Solvärmelast (uppd. 2019-10-01)

191001 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Följande stycke i bedömningskriterierna utgår:
Redovisning för certifiering av idrifttagen nyproducerad byggnad
Ansökan om certifiering av nyproducerad byggnad som inte har varit i drift i fem år baseras på redovisning enligt ”Verifiering i färdig byggnad” och redovisning enligt Manualen för befintlig byggnad.

181213 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Förtydligande: I bostäder ska utvändiga och mellanliggande solskydd som beräkningar baseras på, vara monterade vid idrifttagandedatum.

3. Energianvändning (uppd. 2019-12-17)

191217 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Förtydligande: Det är valfritt att redovisa hushållsel vid verifiering. Energiposter i bostäder som i enlighet med BBR är fastighetsenergi, ska redovisas.

Beräknade värden för varmvattencirkulation accepteras.

191001 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Följande stycke i bedömningskriterierna utgår:
Redovisning för certifiering av idrifttagen nyproducerad byggnad
Ansökan om certifiering av nyproducerad byggnad som inte har varit i drift i fem år baseras på redovisning enligt ”Verifiering i färdig byggnad” och redovisning enligt Manualen för befintlig byggnad.

190312 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
För lokalbyggnader med hög eller låg innetemperatur ska beräkning göras med innetemperaturen 21°C för att bestämma indikatorbetyg. Lokalbyggnader med hög innetemperatur hanteras likt instruktioner i manualen för lokalbyggnader med låg innetemperatur.

190312 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Följande stycke i bedömningskriterierna utgår: Värmeöverskott från en process i byggnaden som återvinns och tillförs byggnadens uppvärmningssystem hanteras som till byggnaden levererad energi, dvs ingår i byggnadens energianvändning.

181213 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Fråga: Enligt manualen ska det vara möjligt att separera byggnadens uppmätta energianvändning på ett antal energiposter. Enligt BBR behöver inte energi för värmning av ventilationsluft kunna mätas separat. Är det nödvändigt i Miljöbyggnad?
Svar: För småhus är det inte nödvändigt. För övriga byggnader ska energi för värmning av ventilationsluft kunna mätas separat för betyg Silver och Guld.

181213 (Gäller samtliga registreringar gjorda efter aktuellt datum)
Fråga: Vilket qmedel ska användas i Miljöbyggnad för att beräkna luftflödestillägget på BBR:s energikrav?
Svar: Det qmedel som används i energiberäkningen omräknat till specifika uteluftsflödet under uppvärmningssäsongen, (exklusive förhöjda luftflöden för luftburen värme eller kyla) ska användas. Beräkning av luftflödestillägget ska redovisas och motiveras.
Tillägg: Beräkningsverktyg BBR lokalbyggnader är inte längre tillgängligt på SGBC:s hemsida eftersom det i och med detta förtydligande inte längre finns behov av verktyget.

181009 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Fråga: Vi har bostäder med elektrisk golvvärme i våtrum om komplement till uppvärmningssystemet. Elanvändningen för golvvärmen ingår i uppvärmningen men är inkopplad på hushållselen. Det gör att det blir svårt att verifiera energianvändningen eftersom mätdata saknas. Accepteras ett schablonpåslag på 5 kWh/m2, år i verifieringsskedet istället för uppmätta värden?
Svar: Ja, tillsvidare accepteras det under förutsättning att golvvärmen är termostatstyrd.

180515 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
I MB3 ska den version av BBR som fastställts i bygglovsskedet användas. Normalisering ska ske enligt BBR (BEN) och det är denna energiprestanda som ska jämföras med betygskriterierna.

Vid verifieringen ska den faktiska uppmätta varmvattenanvändningen redovisas som information vid verifieringen.

4. Andel förnybar energi (uppd. 2020-01-16)

200116 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
SGBC’s beräkningsverktyg för indikator 4 har uppdaterats med länk till uppgifter om fjärrvärme.

191001 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Följande stycke i bedömningskriterierna utgår:
Redovisning för certifiering av idrifttagen nyproducerad byggnad
Ansökan om certifiering av nyproducerad byggnad som inte har varit i drift i fem år baseras på redovisning enligt ”Verifiering i färdig byggnad” och redovisning enligt Manualen för befintlig byggnad.

5. Ljud (uppd. 2019-10-01)

191001 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Följande stycke i bedömningskriterierna utgår:
Redovisning för certifiering av idrifttagen nyproducerad byggnad
Ansökan om certifiering av nyproducerad byggnad som inte har varit i drift i fem år baseras på redovisning enligt ”Verifiering i färdig byggnad” och redovisning enligt Manualen för befintlig byggnad.

6. Radon (uppd. 2019-11-27)

191127 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Fråga: Hur visar man att krav på högsta gammastrålningsnivå i byggmaterial ställts?
Svar: Det visas genom att det i projekthandling är kravställt att strålning från bergmassor, färdig betong samt prefabricerad betong ska kunna redovisas av leverantören.

191001 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Följande stycke i bedömningskriterierna utgår:
Redovisning för certifiering av idrifttagen nyproducerad byggnad
Ansökan om certifiering av nyproducerad byggnad som inte har varit i drift i fem år baseras på redovisning enligt ”Verifiering i färdig byggnad” och redovisning enligt Manualen för befintlig byggnad.

180124 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Tryckfelsnisse har varit framme i manualen för nyproduktion. På sidan 32, tredje raden i texten saknas “till exempel”. Rätt lydelse är … “rörgenomföringar ska tätas. Radonsäkert utförande innebär till exempel att … “

7. Ventilation (uppd. 2023-04-12)

230412 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Följande förtydligande från 181001 utgår:
181001 (Gäller samtliga registreringar gjorda efter aktuellt datum)
I manualen hänvisas till SS 433 05 01, för provning av osuppfångningsförmåga. Standarden har utgått och ersatts med SS-EN 13141-3:2017, vilket således även gäller i Miljöbyggnad.

Miljöbyggnad hänvisar inte längre till någon standard. Val av standard åligger projektet.

230210 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.x, oavsett registreringsdatum)
Förtydligande:
Det förekommer ofta frågor till Miljöbyggnad gällande ”kolfilterfläktar” för betyg SILVER i bostäder. Återcirkulerande köksfläkt med kolfilter utgör inte ventilation och bedöms därmed inte i indikatorn, oavsett registreringsdatum och manualversion nybyggnad.
Mer information finns på Boverkets hemsida, se länk. Köksventilation – PBL kunskapsbanken – Boverket

191001 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Följande stycke i bedömningskriterierna utgår:
Redovisning för certifiering av idrifttagen nyproducerad byggnad
Ansökan om certifiering av nyproducerad byggnad som inte har varit i drift i fem år baseras på redovisning enligt ”Verifiering i färdig byggnad” och redovisning enligt Manualen för befintlig byggnad.

190528 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Följande stycke i bedömningskriterierna utgår: 
För att verifiera funktionen används till exempel  OVK, injusteringsprotokoll för luftflöden, relationshandlingar och utlåtande från ventilationskunnig.
Stycket ersätts med:
För att verifiera funktionen används giltig OVK utan noteringar om allvarliga fel och brister, injusteringsprotokoll för luftflöden samt relationshandlingar.

190312 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
För betyg Silver erfordras ej beräkningar eller mätningar i byggnader där människor utgör den största föroreningskällan om uteluftsflödet är minst 7 l/s, person + 0,35 l/s och m², golvarea vid normal takhöjd (ca tre meter) och normal aktivitetsnivå.

181001 (Gäller samtliga registreringar gjorda efter aktuellt datum)
I manualen hänvisas till SS 433 05 01, för provning av osuppfångningsförmåga. Standarden har utgått och ersatts med SS-EN 13141-3:2017, vilket således även gäller i Miljöbyggnad.

181001 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Fråga: 
Vi har ett äldreboende med ambitionen Silver på indikator 7 Ventilation. Boende serveras mat i gemensamt utrymme. I boenderummen finns uppvärmningsplatta och diskho och vi undrar om det då betraktas som rum för matlagning med tillhörande ventilationskriterier i Miljöbyggnad?
Svar: Nej, det betraktas inte som rum för matlagning om boende serveras mat i annat rum.

 

8. Fukt (uppd. 2019-10-01)

191001 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Följande stycke i bedömningskriterierna utgår:
Redovisning för certifiering av idrifttagen nyproducerad byggnad
Ansökan om certifiering av nyproducerad byggnad som inte har varit i drift i fem år baseras på redovisning enligt ”Verifiering i färdig byggnad” och redovisning enligt Manualen för befintlig byggnad.

190124 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Fråga: För betyg Silver och Guld står att krav i branschregler för våtrum och rörinstallationer ska följas. Hur visar man att de har följts?
Svar: Genom att anlita företag som är auktoriserade enligt respektive organisation. I verifieringen görs det med exempelvis GVK-intyg eller Säker vatten-intyg.

190124 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Förtydligande: 
För fuktmätning i betong gäller : För Brons ska provning av fukttillstånd utföras enligt BBR. För Silver och Guld ska fuktmätning i betong utföras av RBK-auktoriserad fuktkontrollant enligt RBK.

9. Termiskt klimat vinter (uppd. 2019-10-01)

191001 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Följande stycke i bedömningskriterierna utgår:
Redovisning för certifiering av idrifttagen nyproducerad byggnad
Ansökan om certifiering av nyproducerad byggnad som inte har varit i drift i fem år baseras på redovisning enligt ”Verifiering i färdig byggnad” och redovisning enligt Manualen för befintlig byggnad.

10. Termiskt klimat sommar (uppd. 2019-11-27)

191127 (Gäller samtliga registreringar gjorda efter aktuellt datum)
Förtydligande: Förutsättningarna för simulering ska redovisas, motiveras samt vara realistiska bland annat med avseende på nyttjande, säkerhet, hälsa och buller.

191001 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Följande stycke i bedömningskriterierna utgår:
Redovisning för certifiering av idrifttagen nyproducerad byggnad
Ansökan om certifiering av nyproducerad byggnad som inte har varit i drift i fem år baseras på redovisning enligt ”Verifiering i färdig byggnad” och redovisning enligt Manualen för befintlig byggnad.

181213 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Förtydligande: I bostäder ska utvändiga och mellanliggande solskydd som beräkningar baseras på, vara monterade vid idrifttagandedatum.

181213 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Förtydligande: Simulering ska ske för lokaler som saknar komfortkyla och har internlast över 20W/m2 .
Förklaring: Syftet med simulering är att efterlikna verkligheten och indata ska spegla detta. Utifrån simuleringsresultatet kan det termiska klimatet för sommar lösas på mest lämpliga sätt för den aktuella byggnaden, t.ex. med vädring, passiva eller aktiva solskydd, val av glas och storlek på fönster m.m.
Anvisningar för indata kan komma att förtydligas framöver.

 

 

11. Dagsljus (uppd. 2019-10-01)

191001 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Följande stycke i bedömningskriterierna utgår:
Redovisning för certifiering av idrifttagen nyproducerad byggnad
Ansökan om certifiering av nyproducerad byggnad som inte har varit i drift i fem år baseras på redovisning enligt ”Verifiering i färdig byggnad” och redovisning enligt Manualen för befintlig byggnad.

190704 (Gäller samtliga registreringar gjorda efter aktuellt datum)
Fråga: För vilka utrymmen kan betygskriterierna för arbetsplatser i handelslokaler tillämpas? Det vill säga utblicksarea och/eller pausrum beroende på betygsnivå.

Svar: Kriterierna kan tillämpas för arbetsplatser i försäljningsutrymmen och för tillhörande ytor som bara används tillfälligt. Övriga rum bedöms enligt “Lokalbyggnader”.

12. Legionella (uppd. 2019-10-01)

191001 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Följande stycke i bedömningskriterierna utgår:
Redovisning för certifiering av idrifttagen nyproducerad byggnad
Ansökan om certifiering av nyproducerad byggnad som inte har varit i drift i fem år baseras på redovisning enligt ”Verifiering i färdig byggnad” och redovisning enligt Manualen för befintlig byggnad.

181213 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Fråga: För Silver och Guld: Vad menas med VVC-krets och var på kretsen ska mätning ske?
Svar: Med VVC-krets avses VVC-slinga/slingor med cirkulationspump och växlare. Riskvärdering kan visa att det behöver finnas flera mätpunkter. Det går bra att använda analoga termometrar.

190124 (Gäller samtliga registreringar gjorda efter aktuellt datum)
Förtydligande: För betyg Silver och Guld ska branschregler Säker vatten följas.

 

13. Loggbok med byggvaror (uppd. 2021-02-11)

210211 
Förtydligande: I en byggnad med tredimensionell fastighetsbildning (3D-fastigheter) kan till exempel schakt eller installationer som försörjer fastigheten, fysiskt ledas genom en annan fastighet. Material och produkter registreras då i den loggbok som tillhör 3D-fastigheten som betjänas, under förutsättning att det finns ett avtal, till exempel servitut.

200508 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Under förvaltningsskedet ska loggboken hållas uppdaterad med de byggvaror som fastighetsägaren har rådighet över. Ändringar som beställs eller utförs av bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst och sker inom bostadslägenhet behöver ej inkluderas i loggbok.

200323 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
För en bostadsrättsförening bestående av flera byggnader kan en gemensam loggbok accepteras. Det ska då framgå i loggboken i vilken byggnad en produkt är placerad. Det ska vara möjligt att vid framtida behov kunna separera loggboken på respektive byggnad.

191001 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Följande stycke i bedömningskriterierna utgår:
Redovisning för certifiering av idrifttagen nyproducerad byggnad
Ansökan om certifiering av nyproducerad byggnad som inte har varit i drift i fem år baseras på redovisning enligt ”Verifiering i färdig byggnad” och redovisning enligt Manualen för befintlig byggnad.

190704 (Gäller samtliga registreringar gjorda efter aktuellt datum)
Förtydligande:
Redovisningskraven vid preliminär certifiering ska omfatta rutiner för hur det säkerställs att loggboken blir komplett och korrekt.

I verifieringen ska det framgå att rutiner som redovisats vid preliminär certifiering har följts.

190312 (Gäller samtliga registreringar gjorda efter aktuellt datum)
Följande text i bedömningskriterierna utgår: Byggvaror som inte uppfyller betygskriterier och som trots detta används ska sammanställas i en avvikelserapport. Den ska beskriva varför byggvaran används, var i byggnaden den återfinns och i vilken ungefärlig mängd, vilka åtgärder som gjorts för att få fram information om byggvaran. Hantering av avvikelser ska ske både under projektering och byggskede.
Stycket ersätts med: För Silver och Guld accepteras ett fåtal avvikelser avseende eBVD2015. Det ska framgå att alternativa produkter undersökts och/eller förfrågningar om eBVD2015 gjorts. Mängd och placering ska anges.

180925 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Förtydligandet från 180423 behöver kompletteras. Kandidatämnen behöver inte redovisas varken för Brons, Silver eller Guld.

180423 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Kravet på redovisning av kandidatämnen tas bort i indikator 13 Loggbok, dvs. texten “…och eventuellt innehåll av ämnen upptagna på kandidatförteckningen” under Silver och Guld stryks.

180423 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Förtydligande om att syftet med loggboken är att fastighetsägaren ska veta vilka ämnen som finns i byggnaden för att kunna spåra eventuella farliga ämnen i framtiden.
Innehållet i byggvarorna ska därför finnas redovisade i loggboken. Halter ska också redovisas men kan anges i intervaller enligt eBVD2015.

180423
Redovisning av innehållet i en byggvara ska följa anvisningarna enligt avsnitt 3 i eBVD2015 (inte nödvändigtvis med en eBVD2015). Fram till 181231 accepteras dock att innehållet redovisas enligt riktlinjerna i BVD3.

14. Utfasning av farliga ämnen (uppd. 2023-06-29)

230629
Förtydligande: Mot bakgrund av att EDS databasen inte längre uppdateras är det accepterat att utgå från ChemSecs SIN-lista vid bedömning av hormonstörande ämnen för projekt registrerade i MB3.x

210211 
Förtydligande: I en byggnad med tredimensionell fastighetsbildning (3D-fastigheter) kan till exempel schakt eller installationer som försörjer fastigheten, fysiskt ledas genom en annan fastighet. Material och produkter registreras då i den loggbok som tillhör 3D-fastigheten som betjänas, under förutsättning att det finns ett avtal, till exempel servitut.

200508 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Under förvaltningsskedet ska loggboken hållas uppdaterad med de byggvaror som fastighetsägaren har rådighet över. Ändringar som beställs eller utförs av bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst och sker inom bostadslägenhet behöver ej inkluderas i loggbok.

200323 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
För en bostadsrättsförening bestående av flera byggnader kan en gemensam loggbok accepteras. Det ska då framgå i loggboken i vilken byggnad en produkt är placerad. Det ska vara möjligt att vid framtida behov kunna separera loggboken på respektive byggnad.

191018 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Fråga: Hur kan man visa att emissioner från byggvaror ej överstiger EU-LCI-värden?
Svar: Genom att mäta emissioner enligt standarden EN16516. Äldre mätningar som motsvarar EN16516 accepteras. Mätresultatet ska understiga nivå för betygskriterier för Guld.

191001 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Följande stycke i bedömningskriterierna utgår:
Redovisning för certifiering av idrifttagen nyproducerad byggnad
Ansökan om certifiering av nyproducerad byggnad som inte har varit i drift i fem år baseras på redovisning enligt ”Verifiering i färdig byggnad” och redovisning enligt Manualen för befintlig byggnad.

190528 (Gäller samtliga registreringar gjorda efter aktuellt datum)
Följande text i bedömningskriterierna utgår:
 Byggvaror som inte uppfyller betygskriterier och som trots detta används ska sammanställas i en avvikelserapport. Den ska beskriva varför byggvaran används, var i byggnaden den återfinns och i vilken ungefärlig mängd, vilka åtgärder som gjorts för att få fram information om byggvaran. Hantering av avvikelser ska ske både under projektering och byggskede.
Stycket ersätts med:
Ett fåtal (mindre omfattning) avvikelser accepteras. Det ska framgå att alternativa produkter undersökts. Avvikelser ska motiveras och dokumenteras. Det gäller både bygg- och förvaltningsskedet.

190312 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Följande stycke i bedömningskriterierna korrigeras:

Emissionskriteriet avser invändiga tak-, golv- och väggytor. Se vidare EU-LCI Values: https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/eu-lci/values_en  Intyg accepteras.

 

171204 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Rättelse till tabell 14.2:

Haltgräns för H317 (“kan orsaka allergisk hudreaktion”) ska vara 1% och alltså inte 0,2%.
H413 (“kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer”) ska vara 25% och alltså inte 2,5%.

171130 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Rättelse, “Brons” är struket under “Silver”:

15. Stommens och grundens klimatpåverkan (uppd. 2024-05-14)

240514 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.x, oavsett registreringsdatum)
Det är möjligt att i ansökningar gjorda i MB3.x att istället använda sig av kriterier och metodik från manual MB4.0 indikator 4 Klimatpåverkan.

201210
Förtydligande: Standard EN 15804:2 avseende steg A1-C4 är inte anpassad för återbruk av material. Fram tills att standardiserade metoder finns för hur återbrukade material ska hanteras gäller: När ett återbrukat material har demonterats påbörjas en ny livscykel och tidigare klimatavtryck belastar inte beräkningen.

191001 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Följande stycke i bedömningskriterierna utgår:
Redovisning för certifiering av idrifttagen nyproducerad byggnad
Ansökan om certifiering av nyproducerad byggnad som inte har varit i drift i fem år baseras på redovisning enligt ”Verifiering i färdig byggnad” och redovisning enligt Manualen för befintlig byggnad.

190704 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Förtydligande: 
Från och med årsskiftet 2019/20 kommer SGBC:s verktyg för beräkning av klimatpåverkan inte längre att tillhandahållas. Istället hänvisas till www.ivl.se och IVL:s verktyg, BM1.0, eller likvärdiga program.


190704 
(Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Förtydligande: 
Utöver en registrerad EPD hos någon programoperatör (EPD Norge, EPD International m.m.) så accepteras även en likvärdig miljödeklaration från en leverantör enligt nedan

1. En miljödeklaration som är en variant av en produkt som redan har en registrerad EPD. Tillverkaren ska då redovisa skillnaden (modul A1-A3) mellan varianten och den registrerade EPD:n. Detta ska sammanställas och redovisas för miljödeklarationen.
2. En miljödeklaration beräknad av leverantören baserad på flera registrerade EPD:er som utgör underlaget för en produkt. Dessa registrerade EPD:er samt transporter till fabriken och den egna processens klimatpåverkan ska då utgöra minst 90% av den totala klimatpåverkan (modul A1-3). Beräkning för miljödeklarationen ska redovisas.

190312 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Följande text i bedömningskriterierna utgår: Alternativet  till  produktspecifika  uppgifterna  från  EPD:er  är  att  använda så kallade generiska uppgifter, det vill säga uppgifter som är generell för en hel produkt- eller ett material, till exempel konstruktionsstål, betong, stenull.

180507 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 3.0, oavsett registreringsdatum)
Förtydligande av byggvaror som ska inkluderas i beräkning av klimatpåverkan
 • Till stommen hör bärande väggar, pelare, balkar och bjälklag.
 • Reglar i lätta utfackningsväggar inkluderas inte i begreppet stomme.
 • Material i stommen ned till dräneringsskiktet ska redovisas, dvs pålar eller annan nödvändig lokal grundförstärkning ingår inte.

 

16. Sanering av farliga ämnen

Frågor och Tekniska rådets svar till Miljöbyggnad 2.2

Frågor och svar till “Miljöklassad byggnad” 1.0 och 2.0 är inarbetade i Miljöbyggnad 2.1. Tekniska rådets svar till Miljöbyggnad 2.1 finns i ett nedladdningsbart dokument.

Miljöbyggnad 2.2

Certifiering (uppd. 2020-04-08)

200408
Tidigare förtydligande om användarvillkor daterat 161024 utgår. Användarvillkor framgår i ansökningsavtalet som signeras i samband med ansökan om certifiering.

180417
Förtydligande av fråga från 170825 gällande ytterligare uppskov verifieringstid
För att få ytterligare uppskov så ska fastighetsägarens handlings- och tidsplan skickas in till certifieringssupporten innan verifieringen påbörjas i BGO.

180124
Registrering i MB2.3 fram till 2018-04-01
Vi öppnar för registrering i MB2.3 fram till 2018-04-01. Det sker genom att ni kontaktar certifieringssupporten. Eftersom hanteringen medför extrakostnader tar vi ut dubbel registreringsavgift.

Notera att omregistrering från MB2.2 till MB2.3 är kostnadsfritt och sker av sökande själv i BGO. Meddela oss gärna via mail.

180116
Dagljuskraven i MB3 kan användas i MB2.2
Det går bra att använda dagsljuskraven för MB3 i MB2.2. Hela indikator 12 Dagsljus i MB2.2 byts då ut mot hela indikator 11 Dagsljus från MB3 – dock inte kravet på förvaltningsrutiner och återrapportering.

Det krävs ingen ny registrering, men sökande behöver kontakta certifieringssupporten. Det måste även framgå tydligt i redovisningen för indikatorn att ansökan ska granskas enligt 2.3.

170825
Är det möjligt att förlänga verifieringstiden utöver de 2 år som gäller för en preliminärt certifierad byggnad?
Verifieringstiden kan förlängas med ytterligare högst 1 år, genom att meddela certifieringssupporten.
För längre förlängning än 1 år krävs att fastighetsägaren formulerar en handlings- och tidsplan som godkänns av certifieringsspecialist eller Miljöbyggnads Tekniska råd.

Handlings- och tidplanen ska beskriva nuläget, vilka åtgärder som ska genomföras, vad som förväntas uppnås och när. Oftast är det för indikatorerna 1 Energianvändning, 6 Radon eller 7 Ventilationsstandard som det kan behövas mer tid för. För indikator 1 Energianvändning behövs en specificering av aktuell energistatus eller varför energistatistik saknas och en trolig förklaring till eventuellt för hög energianvändning.

170222
Förtydligande till “160408 Samcertifiering”
Med “samcertifiering” i Miljöbyggnad menas att flera byggnader ingår i en (1) registrering och certifiering. För att detta ska accepteras måste de ingående byggnaderna uppfylla samma krav som Boverket ställer på byggnader, som vill ha en gemensam energideklaration. Kraven är att byggnaderna ska vara sammanbyggda, ha enhetliga byggnadstekniska förutsättningar, gemensamt inomhusklimat och gemensamt tekniskt försörjningssystem.

Med gemensamt inomhusklimat menar Boverket att det ska finnas invändiga öppningar och passager mellan byggnaderna. Byggnader som delar garage anses inte ha ett ”gemensamt inomhusklimat” och de kan därför inte energideklareras tillsammans. Därmed kan de heller inte registreras och certifieras tillsammans i Miljöbyggnad.

Om inte alla fyra kraven för ”samcertifiering” är uppfyllda finns möjlighet att ansöka om ”Granskningsrabatt för flera lika byggnader” , se nedan “160408 Granskningsrabatt” för flera lika byggnader”.

 

161124
Inför övergången till Miljöbyggnad 3.0 undrar många om det går bra att projekt registrerade i 2.1 och 2.2 åberopar kriterier för 3.0. Kommer det att vara möjligt?
Inom samma version (2.0, 2.1, 2.2) går det bra åberopa nyare bedömningskriterier än dem man registrerat under. Det är möjligt eftersom betygsgränserna är samma för alla uppdateringar inom en version. Det är endast mindre detaljer och förtydliganden som skiljer uppdateringarna åt.

I nuläget är det tyvärr inte möjligt att använda samma generella saxningsprincip mellan 3.0 och 2.2. Förslaget på betygskriterierna är annorlunda i MB3 och om dessa används i 2.2-byggnader skulle inte byggnaderna inom 2.2 bli jämförbara, och det skulle sannolikt också uppfattas som orättvist. Så snart MB3 är spikat och övergångsregler är beslutade kommer vi att gå ut med detaljerade instruktioner. Planen är att manualerna ska vara framme för beslut i maj 2017, när övergångsreglerna publiceras är inte bestämt.

160621
Förhandsbesked med revidering
För ansökan om förhandsbesked finns nu möjlighet att välja att inkludera en revidering. Det innebär att granskaren vid behov kan lämna en kommentar och att sökanden därefter kan justera sin redovisning. Förhandsbeskedet granskas därefter en sista gång och slutligt besked ges. Se aktuella avgifter i “Avgifter i Miljöbyggnad” på SGBC hemsida.”

160408
Användarvillkor ska signeras av firmatecknare
För att en ansökan ska kunna hanteras av SGBC ska dokumentet Ansökningsvillkor signeras och bifogas ansökan. Aktuell version laddas ned från SGBC:s hemsida. För att dokumentet ska vara giltigt ska det signeras av firmatecknare för fastighetsägaren. Om fastighetsägaren är en kommun ska det styrkas att personen som signerar har befogenhet att agera firmatecknare. Ombud för fastighetsägaren ska anges, vanligtvis är det Miljöbyggnadssamordnaren. Ansökan kan tyvärr inte tas vidare till granskning förrän detta är gjort enligt instruktioner, utan då skickas den tillbaka till sökande för revidering.

160408
Utökad granskning
Med start under 2016 kommer ca 20% av byggnaderna som ansöker om certifiering eller verifiering att granskas närmare, s.k. utökad granskning. Det kan t.ex. bestå i ett platsbesök då uppgifter i ansökan jämförs med byggnaden. Detta sker inom den ordinarie granskningsprocessen och medför inga extra avgifter.

För de ansökningar där platsbesök ska göras kontaktar SGBC fastighetsägare med information kring besöket. En granskare kontaktar också fastighetsägaren för att boka datum. På besöksdagen behöver fastighetsägaren göra det möjligt för granskaren att kunna röra sig i hela byggnaden, exempelvis genom att någon från fastigheten har möjlighet att följa granskaren runt. Syftet med granskarens besök är att se att det som angivits i ansökan överensstämmer med byggnaden, t.ex. gällande fönstertyp, areor för golv och fönster, ventilationssystem, solskydd, solceller, solfångare mm. Efter besöket fortsätter granskningsprocessen som vanligt. Granskaren kommer vid behov att återkoppla med sökande i nästkommande revideringsomgång via BGO, SGBC:s digitala certifieringsverktyg.

160408
Samcertifiering 

I vissa fall har det tidigare varit accepterat att registrera och certifiera flera byggnader tillsammans i samma ansökan, om de har hängt samman via invändig kommunikation. Tyvärr har det visat sig att det ofta skapat problem i verifieringsskedet. Det kommer även i fortsättningen att gå att certifiera flera byggnader i en ansökan, men SGBC kommer att säkerställa att byggnaderna även har gemensam energideklaration och samma ägare. Detta för att undvika att problem uppstår vid verifieringen. Byggnaderna registreras, bedöms och redovisas tillsammans som en byggnad i samma ansökan. Det går inte att bedöma byggnaderna för sig och aggregera ihop betyget.

Om projektet fått projektspecifikt svar på att certifiera flera byggnader i samma ansökan, så gäller det oavsett datum.

160408
Granskningsrabatt för flera lika byggnader 

För att underlätta certifiering av byggnader som är lika kan de granskas tillsammans och därmed få rabatt på granskningsavgiften. Byggnader som anses lika har ofta samma A-temp, planlösning, vvs-system, material och orientering mot väderstrecken. Granskningsrabatt tillämpas vanligen för småhusområden eller flerbostadshus. Byggnaderna registreras var för sig, men inte alla ansökningar behöver granskas för de indikatorer där förutsättningarna är lika. Byggnadernas förutsättningar kan alltså vara lika för en indikator men olika för en annan. När certifiering godkänts kopierar SGBC redovisning och kommentarer till de ansökningar som inte granskats. Verifiering sker separat för varje byggnad och varje byggnad får en plakett.

För att säkerställa att SGBC godkänner att byggnaderna är lika och kan få granskningsrabatt, ska sökanden visa att byggnaderna är lika genom att skicka in ett förhandsbesked. Om byggnaderna får godkänt utgår ingen avgift för förhandsbeskedet. Granskningsavgiften rabatteras beroende på hur många ansökningar/byggnader det gäller samt hur många indikatorer som kan granskas gemensamt. En exakt avgift ges i samband med godkännande av förhandsbesked.

Allmänna frågor för Miljöbyggnad 2.2 (upp. 2016-12-05)

161205
Fråga: Vid val av rum för bedömning av rumsindikatorerna i en bostad, hur hanterar man då andra rum än kök, vardagsrum och sovrum?
Svar: I BBR används begreppet “rum där man vistas mer än tillfälligt”. I Mijöbyggnad betraktas alla rum i en bostad förutom hall, wc och förråd, som rum där man vistas mer än tillfälligt d.v.s. vistelserum. Det innebär att oavsett benämning på rum (t.ex. lekrum, bibliotek, gästrum), så är rummen vistelserum och ska tas med i val av rum för bedömning.

160926
Fråga:
 I metodmanualen finns följande formulering: “En tillbyggnad kan certifieras under förutsättning att den tydligt uppfattas som en tillbyggnad av dem som besöker och vistas i byggnaden, så att inte certifieringen kan missuppfattas till att omfatta hela byggnaden.” Måste en tillbyggnad avvika exteriört från den befintliga byggnaden, för att kunna certifierias separat?
Svar: Tanken med formuleringen i manualen är inte att begränsa möjligheten att certifiera en tillbyggnad som av arkitektoniska eller andra gestaltningsprinciper anpassas till den befintliga byggnaden. Att en tillbyggnad tydligt uppfattas som certifierad av besökande och brukare handlar om andra saker och kan t.ex. framgå av plakettens placering. Dvs även en tillbyggnad som är arkitektoniskt lik den befintliga byggnaden kan certifieras separat.

151210
Fråga: För befintlig byggnad finns några indikatorer (t.ex. 1, 2, 3, 4) som inte har koppling till myndighetskrav. Behöver man redovisa bakgrunden till betyget även om man söker betyget KLASSAD på indikatorn?
Svar: Ja, redovisning ska bifogas ändå eftersom det är en förklaring till varför betyget inte blev godkänt, d.v.s. KLASSAD. Detta är viktig information i den fortsatta förvaltningen eftersom det bidrar till en helhetsbild av byggnadens aktuella miljöstatus.

151210
Fråga: Går det att certifiera en del av ett byggnadskomplex?
Svar: För att kunna certifiera en del av en byggnad ska det tydligt framgå i fasad och även inuti byggnaden, att den certifierade delen är en “egen del”, så att inte certifieringen missuppfattas till att omfatta hela byggnaden. Att t.ex. certifiera något eller några plan i en större byggnad eller delar av ett stort sammansatt byggnadskomplex, brukar generellt inte godkännas. Ställ gärna en fråga eller skicka in ett förhandsbesked om ni är osäkra.

151210
Fråga: Går det att certifiera en gymnastikhall?
Svar: Med gymnastikhall avses här en byggnad med gymnastiksal, kompletterande utrymmen (t.ex. omklädningsrum, reception, redskapsrum) och sekundära ytor (t.ex. kommunikationsytor, teknikrum). Med gymnastiksal avses sal med hög takhöjd där idrott utövas. För att kunna bedöma indikatorerna 3, 10, 11 och 12 i gymnastikhallen ska det i byggnaden antingen finnas vistelserum för stadigvarande arbete eller vistelserum (rum där man vistas mer än 30 min under en dag). Normalt är själva gymnastiksalen ett vistelserum eller vistelserum för stadigvarande arbete. Tänk på att vistelserum för stadigvarande arbete ska prioriteras framför andra vistelserum vid val av rum för bedömning. Ta hjälp av byggherren eller brukarna för att ta reda på vilka rum som definieras som vistelserum och eventuellt stadigvarande arbetsplatser. Glöm inte att notera detta i ansökan som ”motiv till val av rum”. Det går bra att för indikator 3, 10, 11 och 12 använda tolkningen av manualen för ”Nyproducerade lokalbyggnader med hall”. Det kan underlätta t.ex. när gymnastiksalen har begränsat med dagsljus.

150203
Fråga: Det gäller alla rumsindikatorerna: Vi har problem i en byggnad att komma upp i att bedöma 20% av ett våningsplans Atemp. Större delen av våningen upptas av lokaler som varken är vistelserum eller arbetsplatser. Hur ska vi resonera?
Svar: I de 20 procenten som bedöms ska endast arbetsplatser och andra vistelserum ingå. Dvs i dessa fall accepteras att inte 20 procent av våningens Atemp bedöms.

150202
Fråga och svar:
Boverket har nu publicerat information om att man kategoriserar i princip alla typer av äldreboende som bostäder. Miljöbyggnad tillämpar nu också samma princip.

150202
Fråga och svar:
SGBC får in ansökningar för certifiering av nyproduktion där byggnaden har tekniska lösningar eller utformningar som strider mot Boverkets Byggregler (i anslutning till Miljöbyggnads indikatorer). Trots detta har man beviljats bygglov.
Vår hållning är att byggnader som ska certifieras ska uppfylla krav eller rekommendationer från myndigheter (oftast Boverket, Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten) vad gäller Miljöbyggnads indikatorer.
Vi ber alla att i tidigt skede vid nyproduktion själva kontrollera att BBR-kraven att t ex tekniska egenskapskrav på t ex dagsljus, termiskt klimat, luftkvalitet är uppfyllda. Alternativt kan ni använda vår tjänst att få en indikator förgranskad.

Verifiering (uppd. 2017-01-17)

170117
Fråga: Vid verifiering av indikator 9 Fuktsäkerhet med enkät, så blir ibland svaren för fråga 7 och 8 avgörande för betygsresultatet och därmed hela verifieringsresultatet. Finns det något sätt att undvika att dessa frågor påverkar verifieringsresultatet?
Svar: För enkätfrågor till indikator 9 accepteras att endast svaren på fråga 4 används som betygsgrundande. Enkätfrågorna 7 och 8 betraktas numera i Miljöbyggnad som bakgrundsfrågor som kan användas av fastighetsägaren för tolkningen av enkätresultatet.

1. Energianvändning (uppd. 2018-10-09)

181009
Fråga: Vi har bostäder med elektrisk golvvärme i våtrum om komplement till uppvärmningssystemet. Elanvändningen för golvvärmen ingår i uppvärmningen men är inkopplad på hushållselen. Det gör att det blir svårt att verifiera energianvändningen eftersom mätdata saknas. Accepteras ett schablonpåslag på 5 kWh/m2, år i verifieringsskedet istället för uppmätta värden?
Svar: Ja, tillsvidare accepteras det under förutsättning att golvvärmen är termostatstyrd.

180605
Fråga: För projekt registrerade i MB2.2 och 2.3 jämförs energianvändningen mot BBR21 eller tidigare. Kan man istället använda den BBR-version som gäller för projektets bygglov och jämföra mot betygskriterierna? För BBR24 eller senare, ska tappvarmvatten då normaliseras enligt BEN i verifieringen?
Svar: Man kan välja att använda den BBR-version som gäller för projektets bygglov, alternativt BBR21. Vid verifiering kan tappvarmvatten normaliseras enligt BEN.


171004
Fråga: Vi verifierar en preliminärcertifierad nyproducerad byggnad. Ska vi korrigera den uppmätta energin enligt BEN?
Svar: I MB2 ska den uppmätta energianvändningen för varmvatten inte korrigeras med avseende på normalt brukarbeteende enligt BEN. Normalkorrigering av uppmätt energianvändning ska istället ske enligt avsnitt 9.2 för bostäder och 9.3 för lokaler i BBR23 eller tidigare, notera att underlag i så fall ska redovisas.

Om verifiering sker med energideklaration där varmvattnet är normaliserat enligt BEN, ska underlaget för energideklarationen redovisas och det är den faktiskt uppmätta energin för varmvattenanvändning som ligger till grund för betyget i MB2.
Verifiering sker alltså enligt MB2:s anvisningar utan korrigering enligt BEN.

2017-10-04
Fråga:
Vi certifierar en befintlig byggnad i MB2. Ska vi korrigera den uppmätta energin enligt BEN?
Svar: I MB2 ska den uppmätta energianvändningen för varmvattentappning inte korrigeras enligt BEN.
Om sökt betyg baseras på energideklaration där varmvattnet är normaliserat enligt BEN, ska underlaget för energideklarationen redovisas och det är den faktiskt uppmätta energin för varmvattenanvändning som ligger till grund för betyget i MB2.
MB2:s anvisningar gäller alltså utan korrigering enligt BEN.

170830 Förtydligandet utgår. Se förtydligande från 2018-06-05.
Fråga: Vilken BBR gäller för nyproducerade byggnader i betygskraven för indikator 1, Energianvändning?
Svar: Den BBR som gällde när byggnaden registrerades ska användas, men det är också accepterat att använda BBR21.

160916
Fråga: 
Vilken BBR ska befintliga byggnader bedömas efter?
Svar: BBR21 kan användas oavsett vilken BBR-version som gäller just nu.

151210
Fråga: För befintlig byggnad finns några indikatorer (t.ex. 1, 2, 3, 4) som inte har koppling till myndighetskrav. Behöver man redovisa bakgrunden till betyget även om man söker betyget KLASSAD på indikatorn?
Svar: Ja, redovisning ska bifogas ändå eftersom det är en förklaring till varför betyget inte blev godkänt, d.v.s. KLASSAD. Detta är viktig information i den fortsatta förvaltningen eftersom det bidrar till en helhetsbild av byggnadens aktuella miljöstatus.

151130
Fråga:
Skärpningen av energikraven har skärpts så kraftigt att det blir svårt att uppfylla kriterierna för SILVER och GULD vid nyproduktion. Vad gäller?
Svar: Tillsvidare accepteras i Miljöbyggnad att betygen för SILVER och GULD baseras på energikravnivåerna i BBR21. I utvecklingsarbetet med MB3 kommer en omfattande analys att genomföras av vilka energikrav som är rimliga att ställa för höga betyg. Miljöbyggnad 2.2 avvaktar dessa resultat som förväntas vara klara sen vår 2016 och som kan träda ikraft tidigast hösten 2016 för MB2.2.

141120
Fråga: 
På sidan 7 i manualen för nyproduktion står “Som normalhög internlast accepteras 50 kWh/m2,Atemp”. Gäller det alla byggnader?
Svar: Nej den informationen gäller endast för handelsbyggnader och lokalbyggnader med hall enligt betygskriterierna.

2. Värmeeffektbehov (uppd. 2017-09-05)

170905
Fråga: För manual 2.0 och 2.2 får effektsignatur användas. Går det bra att använda sig av effektsignatur vid verifiering även för manual 2.1?
Svar: Ja, det är mycket enklare att verifiera genom att utnyttja uppmätta värden och skapa en effektsignatur. Metoden är accepterad oavsett manualversion.

151210
Fråga: För befintlig byggnad finns några indikatorer (t.ex. 1, 2, 3, 4) som inte har koppling till myndighetskrav. Behöver man redovisa bakgrunden till betyget även om man söker betyget KLASSAD på indikatorn?
Svar: Ja, redovisning ska bifogas ändå eftersom det är en förklaring till varför betyget inte blev godkänt, d.v.s. KLASSAD. Detta är viktig information i den fortsatta förvaltningen eftersom det bidrar till en helhetsbild av byggnadens aktuella miljöstatus.

150407
Fråga:
I BBR22 har ytterligare en klimatzon införts för energihushållning. Kommer det att skapas en motsvarande fjärde klimatzon för indikator 2, Värmeeffekt i Miljöbyggnad?
Svar: Nej, inte inom version 2.2.

3. Solvärmelast (2015-12-10)

151210
Fråga: För befintlig byggnad finns några indikatorer (t.ex. 1, 2, 3, 4) som inte har koppling till myndighetskrav. Behöver man redovisa bakgrunden till betyget även om man söker betyget KLASSAD på indikatorn?
Svar: Ja, redovisning ska bifogas ändå eftersom det är en förklaring till varför betyget inte blev godkänt, d.v.s. KLASSAD. Detta är viktig information i den fortsatta förvaltningen eftersom det bidrar till en helhetsbild av byggnadens aktuella miljöstatus.

150202
Fråga: I bostadshus behöver inte alla typer av solskydd finnas på plats vid idrifttagning. Vilka solskydd anses vara enkla att montera och vad gäller för andra typer?
Svar: Invändig persienn/invändig gardin/rullgardin kan monteras av boende. Ingen beskrivning behövs för monteringen, men de boende ska informeras om vilken typ av solskydd som behövs för att uppfylla aktuellt betyg.
För mellanliggande persienn/duk krävs information om vilken typ av solskydd som behövs och hänvisning till fackman. – Utvändiga solskydd, t ex markiser, pergola och gardiner ska vara på plats vid idrifttagning.

150202
Fråga: I bostäder finns det undantag och anvisningar för vilka solskydd som behöver finnas på plats när byggnaden tas i drift. Gäller samma regler för lokalbyggnader?
Svar: Nej, i lokalbyggnader ska de solskydd som är nödvändiga för att uppfylla ett visst betyg på indikator 3 finnas på plats när byggnaden tas i bruk.

141120
Fråga: Enligt manualerna för nyproduktion och befintlig byggnad ska inte rum med fönster mot norr bedömas. Är detta riktigt?
Svar: Om det endast finns ett fönster så stämmer det. Men om det finns två fönster i ett rum och något av dessa vetter mot norr (90-270 grader) så ska inte dess solbidrag inkluderas.

4. Energislag (uppd. 2017-02-06)

170206
Fråga: Det finns många versioner av beräkningsverktyget till indikator 4. Vilken version ska man välja?
Svar: Anledningen till att det finns flera versioner av verktyget beror på att det uppdateras i takt med att Svensk Fjärrvärme publicerar ny statistik eller då enskilda energibolag kompletterar sina uppgifter.
Vid den preliminära certifieringen väljs antingen den versionen som gällde när projektet registrerades eller en som publicerats senare. Vid verifieringen kontrolleras inte energimängder utan endast att eventuellt åberopad ursprungsmärkt energi används, se vidare ”Instruktioner och egenkontroll för verifiering”. Det är möjligt att höja indikatorbetyget vid verifiering, i så fall ska gällande version av beräkningsverktyget användas och uppmätta energimängder enligt indikator 1

161221
Fråga:
Är det accepterat att använda det beräkningsverktyg för indikator 4 som gällde när projektet registrerades?
Svar: 
Ja, det går bra. Eftersom beräkningsverktyget uppdateras kontinuerligt då ny statistik inkommer, kan det annars vara svårt att förutse vilket betyg projektet kan uppnå.

151210
Fråga: För befintlig byggnad finns några indikatorer (t.ex. 1, 2, 3, 4) som inte har koppling till myndighetskrav. Behöver man redovisa bakgrunden till betyget även om man söker betyget KLASSAD på indikatorn?
Svar: Ja, redovisning ska bifogas ändå eftersom det är en förklaring till varför betyget inte blev godkänt, d.v.s. KLASSAD. Detta är viktig information i den fortsatta förvaltningen eftersom det bidrar till en helhetsbild av byggnadens aktuella miljöstatus.

150203
Fråga: Det gäller intyg på att hyresgäster använder “grön” el. Är det verkligen nödvändigt att begära in bevis på detta för varje hyresgäst.
Svar: Vi måste få information från varje hyresgäst om att miljömärkt el används eftersom det är en så viktig miljöindikator. Det går dock att förenkla arbetet genom att be hyresgästerna skanna eller fotografera fakturan/räkningen och sända över till miljöbyggnadssamordnaren, d.v.s det är inte nödvändigt att skicka in avtal. Eventuellt känslig information kan redigeras bort.

150202
Fråga: Enligt manualen 2.2 ska nordisk elmix ersättas med nordisk residualelmix 2015, gäller detta?
Svar: Det är frivilligt att använda nordisk residualelmix i alla fall fram till 150630.

5. Ljudmiljö (uppd. 2018-04-25)

180425
Förtydligande
Ersätt meningen “Minst ett vistelserum ska bedömas eller 20 % av försäljningsytan i handelsbyggnader och för varje parameter och ca 20 % av arean för övriga vistelserum där anställda vistas mer än tillfälligt till exempel i pausrum, kontorsrum, lager och beredning.” med “Minst ett vistelserum ska bedömas eller 20 % av försäljningsytan i handelsbyggnader. För varje parameter ska ca 20 % av arean för vistelserum där anställda vistas mer än tillfälligt bedömas (till exempel i pausrum, kontorsrum, lager och beredning).” Detta val skall utgå ifrån de anställdas åsikter om ljudstörningar och byggnadens belägenhet i förhållande till ljud från utsidan (trafik mm.)

180110
Fråga: Vid verifiering krävs enkät för betyget Guld för indikator 5, 7, 10, 11 och 12. (Enkätfrågorna för indikator 9 är frivilliga, se förtydligande för indikator 9 från 2017-01-17.) Måste enkäterna besvaras under uppvärmningssäsong?
Svar: Det går bra att låta enkäten besvaras oavsett säsong.

160617
Fråga: Vad händer om man inte klarar 70 % respektive 75% svarsfrekvens i enkätundersökningen?
Svar: Enligt manualen ska en 70 el 75 % eftersträvas, d.v.s. det är inget krav. Dock ska en svarsfrekvens under den angivna nivån motiveras.

160420
Fråga:
 Vad gäller för verifiering av ljudkrav?
Svar: Miljöbyggnad följer ljudstandardens sätt att verifiera ljudkraven och enligt den kan man antingen verifiera genom mätning eller med besiktning. I ljudstandarden står att vid verifiering med mätning ska representativa rum omfattande 5% av byggnadens area väljas ut. Dock minst 3 utrymmen. Miljöbyggnad följer detta oavsett manual, MEN verifieringen ska göras i de de mest kritiska rummen istället för representativa.

151211
Fråga: I instruktionerna för lyssningstest i befintlig byggnad står det att “en från byggnaden och fastighetsägaren oberoende person tillsammans med representant för brukarna som vistas frekvent i byggnaden” ska medverka. Vad innebär det?
Svar: Den oberoende personen får inte vara anställd hos fastighetsägaren eller fastighetsskötaren, utan kan lämpligen vara Miljöbyggnadssamordnaren. Representanten för brukarna bör vara en person som använder byggnadens primära funktion, t.ex. en boende eller medlem ur BRF-styrelsen i ett flerbostadshus, en kontorsanställd i en lokalbyggnad, en butiksanställd i en handelsbyggnad.

151211
Fråga: I instruktionerna för verifiering står det att “en representant för brukarna” ska medverka. Varför ska representanten vara med?
Svar: En representant för brukarna medverkar för att med sin erfarenhet av byggnaden kunna peka ut kritiska rum som kanske inte “syns” i handlingar.

6. Radon (uppd. 2018-01-24)

180124
Tryckfelsnisse har varit framme efter alla dessa år som manualen varit publicerad! Ordet “otäta” på översta raden i manualen för nyproduktion på sidan 25 ska ersättas med “täta”.

160209
Fråga: Går det bra att mäta radon på färre punkter än vad Strålsäkerhetsmyndighetens anvisningar säger?
Svar: Miljöbyggnad kan inte godta undantag från myndighetsregler. Det betyder att Strålsäkerhetsmyndighetens anvisningar för mätning av radon ska följas. Notera att anvisningarna för hur radon ska mätas skiljer sig något från Miljöbyggnads instruktion för hur radon ska redovisas (d.v.s. högsta dosvärde i vistelsezon redovisas), själva mätningen ska dock alltid ske enligt Strålsäkerhetsmyndighetens anvisningar.

7. Ventilationsstandard (uppd. 2018-10-01)

181001
Fråga: 
Vi har ett äldreboende med ambitionen Silver på indikator 7 Ventilation. Boende serveras mat i gemensamt utrymme. I boenderummen finns uppvärmningsplatta och diskho och vi undrar om det då betraktas som rum för matlagning med tillhörande ventilationskriterier i Miljöbyggnad?
Svar: Nej, det betraktas inte som rum för matlagning om boende serveras mat i annat rum.

180110
Fråga: Vid verifiering krävs enkät för betyget Guld för indikator 5, 7, 10, 11 och 12. (Enkätfrågorna för indikator 9 är frivilliga, se förtydligande för indikator 9 från 2017-01-17.) Måste enkäterna besvaras under uppvärmningssäsong?
Svar: Det går bra att låta enkäten besvaras oavsett säsong.

160617
Fråga: Vad händer om man inte klarar 70 % respektive 75% svarsfrekvens i enkätundersökningen?
Svar: Enligt manualen ska en 70 el 75 % eftersträvas, d.v.s. det är inget krav. Dock ska en svarsfrekvens under den angivna nivån motiveras.

8. Kvävedioxid

9. Fuktsäkerhet (uppd. 2018-01-10)

180110
Fråga: Vid verifiering krävs enkät för betyget Guld för indikator 5, 7, 10, 11 och 12. (Enkätfrågorna för indikator 9 är frivilliga, se förtydligande för indokator 9 från 2017-01-17.) Måste enkäterna besvaras under uppvärmningssäsong?
Svar: Det går bra att låta enkäten besvaras oavsett säsong.

170825
Fråga: I indikator 9 Fuktsäkerhet och 13 Legionella finns krav på att aktuella branschregler ska följas (SILVER). Vad innebär ”ska följas”?Svar: Det innebär att de branschregler som är tillämpliga för den aktuella byggnaden ska vara uppfyllda. Enklast är att utnyttja den tredjepartskontroll som branschorganisationer erbjuder genom auktorisation och certifiering men det är inget krav. I annat fall ska respektive projektör, sakkunnig och entreprenör ansvara för att kraven i branschreglerna uppfylls. Tänk på att reglerna oftast inkluderar både projekteringsskede och byggskede. Eventuella överenskomna avvikelser ska vara dokumenterade och motiverade av ansvarig person i projektet.

170825
Fråga:
Om man vid verifiering inte har samtliga efterfrågade handlingar och dokument för indikator 9 Fuktsäkerhet och indikator 13 Legionella, hur går man då tillväga?
Svar: Vägledning finns i dokumentet Instruktioner och egenkontroll för verifiering, men det behöver förtydligas att det är möjligt att visa att man uppfyller kraven genom att en diplomerad fuktsakkunnig skriver ett utlåtande baserat på den information som finns i de handlingar som finns och besiktning.

170117
Fråga: Vid verifiering av indikator 9 Fuktsäkerhet med enkät, så blir ibland svaren för fråga 7 och 8 avgörande för betygsresultatet och därmed hela verifieringsresultatet. Finns det något sätt att undvika att dessa frågor påverkar verifieringsresultatet?
Svar: För enkätfrågor till indikator 9 accepteras att endast svaren på fråga 4 används som betygsgrundande. Enkätfrågorna 7 och 8 betraktas numera i Miljöbyggnad som bakgrundsfrågor som kan användas av fastighetsägaren för tolkningen av enkätresultatet.

160617
Fråga: Vad händer om man inte klarar 70 % respektive 75% svarsfrekvens i enkätundersökningen?
Svar: Enligt manualen ska en 70 el 75 % eftersträvas, d.v.s. det är inget krav. Dock ska en svarsfrekvens under den angivna nivån motiveras.

160316 (korrigerad 160704)
Fråga: 
Är det accepterat att besiktning av en befintlig byggnad med avseende på fukt- och vattenskador utförs av person som inte har genomgått efterfrågad utbildning och alltså inte är diplomerad fuktsakkunnig, om rapporten kontrolleras av person som genomgått efterfrågad utbildning?
Svar: Besiktning med avseende på fukt och vattenskador ska utföras av person med efterfrågad utbildning diplomerad fuktsakkunnig. Det godkänns alltså inte att en med efterfrågad utbildning diplomerad fuktsakkunnig endast skriver under en rapport som utförts av person utan utbildning.

10. Termiskt klimat vinter (uppd. 2018-01-10)

180110
Fråga: Vid verifiering krävs enkät för betyget Guld för indikator 5, 7, 10, 11 och 12. (Enkätfrågorna för indikator 9 är frivilliga, se förtydligande från 2017-01-17.) Måste enkäterna besvaras under uppvärmningssäsong?
Svar: Det går bra att låta enkäten besvaras oavsett säsong.

160617
Fråga: Vad händer om man inte klarar 70 % respektive 75% svarsfrekvens i enkätundersökningen?
Svar: Enligt manualen ska en 70 el 75 % eftersträvas, d.v.s. det är inget krav. Dock ska en svarsfrekvens under den angivna nivån motiveras.

11. Termiskt klimat sommar (uppd. 2018-01-10)

180110
Fråga: Vid verifiering krävs enkät för betyget Guld för indikator 5, 7, 10, 11 och 12. (Enkätfrågorna för indikator 9 är frivilliga, se förtydligande från 2017-01-17.) Måste enkäterna besvaras under uppvärmningssäsong?
Svar: Det går bra att låta enkäten besvaras oavsett säsong.

171218
Fråga:
I skolor som saknar komfortkyla ska det enligt Miljöbyggnad finnas öppningsbara fönster. För storkök finns även myndighetskrav på att skalskydd ska vara utformat så att skadedjur inte tar sig in, vilket gör det svårare att ha öppningsbara fönster. Finns det möjlighet att göra undantag från Miljöbyggnads krav på öppningsbara fönster i storkök i skolor och förskolor?
Svar: Undantag från krav på öppningsbara fönster i skolor accepteras för storkök i skolor och storkök i förskolor under förutsättning att det kontrollerade ventilationsflödet är stort i förhållande till luftväxling p.g.a. fönstervädring. Undantaget gäller endast storkök.

160617
Fråga: Vad händer om man inte klarar 70 % respektive 75% svarsfrekvens i enkätundersökningen?
Svar: Enligt manualen ska en 70 el 75 % eftersträvas, d.v.s. det är inget krav. Dock ska en svarsfrekvens under den angivna nivån motiveras.

141120
Fråga:
Är det möjligt att använda den enklare SVF-metoden i rum med fönster åt olika väderstreck?
Svar: Ja, då kan man använda samma princip som för Indikator 3 Solvärmelast, d.v.s. solinstrålning för respektive riktning kan reduceras till 70%. Observera dock att det största SVF av följande alternativ ska användas: Beräknat för full sol mot ett fönster, eller 70% sol mot två fönster med olika riktning.

12. Dagsljus (uppd. 2018-09-19)

180919
Fråga:
 I enlighet med tidigare förtydligande är det accepterat att exkludera golvarean till en sovalkov vid beräkning av dagsljus med AF, men finns det någon begränsning för hur stor en sovalkov kan vara?
Svar: En sovalkov är en nisch eller avdelning av ett rum. Golvarean som får undantas vid dagsljusberäkning med AF motsvaras av sängens mått.

180919
Fråga: 
 Hur definieras “kabinrum” i hotellbyggnader?
Svar: Det har ingen betydelse hur olika typer av hotellrum benämns. Ordet “kabinrum” har använts i tidigare förtydliganden gällande dagsljus, med då det kan tolkas på olika sätt kommer det inte längre att användas i Miljöbyggnad.

I Miljöbyggnad är kraven på hotellrum samma som för bostadsrum, men det accepteras för hotell att 10% av totala antalet hotellrum undantas från kravet på dagsljus för Miljöbyggnad, och således kan vara helt mörka.

180116 (kopia från “Allmänna frågor”)
Det finns önskemål om att använda dagsljuskraven i MB3 i MB2.2 – och det går bra. Villkoret är att hela indikator 12 Dagsljus i MB2.2 byts ut mot hela indikator 11 Dagsljus från MB3  – dock inte kravet på förvaltningsrutiner och återrapportering.
Versionsnumret på certifieringsintyget ändras till 2.3 för att markera skillnaden till de byggnader som uppfyller kraven i 2.2. Det krävs ingen ny registrering men det ska noteras i handläggningsverktyget BGO att ansökan ska granskas enligt 2.3.

180110
Fråga: Vid verifiering krävs enkät för betyget Guld för indikator 5, 7, 10, 11 och 12. (Enkätfrågorna för indikator 9 är frivilliga, se förtydligande för indikator 9 från 2017-01-17.) Måste enkäterna besvaras under uppvärmningssäsong?
Svar: Det går bra att låta enkäten besvaras oavsett säsong.

170825
Fråga: Vilket betyg får rum som inte uppfyller BBR:s krav för dagsljus, men som har en godkänd avvikelse från byggnadsnämnden enligt BBR 1:21?
Svar: BRONS. Notera att ett beviljat bygglov inte automatiskt innebär att rummen är godkända ur dagsljussynpunkt. För att godkännas som BRONS i Miljöbyggnad ska avvikelserna vara mindre och hanterade enligt 1:21 i BBR. D.v.s. det ska finnas särskilda skäl till avvikelsen, byggnaden ska ändå vara tekniskt tillfredsställande och det ska inte finnas någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt, se vidare i BBR.

170529
Fråga: I hotell accepteras att kabinrum i begränsad omfattning undantas bedömning i indikator 12 dagsljus, enligt fråga 140225. Hur mycket är “begränsad omfattning”?
Svar: Det accepteras att hotellrum upp till 10% av totalt antal hotellrum, undantas bedömning för indikator 12.

160617
Fråga: Vad händer om vi inte klarar 70 % respektive 75% svarsfrekvens i enkätundersökningen?
Svar: Enligt manualen ska en svarsfrekvens på 70 el 75 % eftersträvas, d.v.s. det är inget krav. Dock ska en svarsfrekvens under den angivna nivån motiveras.

151211
Fråga: Kan man certifiera en byggnad trots att något eller några få rum får betyget KLASSAD och inte klarar myndighetskrav?
Svar: Nej, alla rum som valts för bedömning ska klara myndighetskrav för att byggnaden ska gå att certifiera.

151211
Fråga: Går det bra att simulera med tänkt vägg av glas, för att klara kravet på avskiljbarhet?
Svar: Nej, avskiljande vägg ska vara opak vid beräkning av dagsljus.

151012
Fråga:  Accepterar Miljöbyggnad avvikelser från BBR:s dagsljuskrav?
Svar: Ja, om avvikelsen är godkänd  av byggnadsnämnden enligt avsnitt 1.21 i BBR: “Mindre avvikelser från föreskrifterna i denna författning”.

Enligt 1:21 kan kommunens byggnadsnämnd godkänna mindre avvikelser från BBR och det ska vara klargjort i startbeskedet. Gissningsvis kan kommunerna efter prövning acceptera att enstaka rum inte uppfyller dagsljuskravet.

För certifiering av nyproduktion i Miljöbyggnad behövs ett utlåtande från byggnadsnämnden att avvikelsen från BBR är accepterad.

150330
Fråga:  Vad gäller för beräkningspunkten i projekt som har registrerats före 140623 vad gäller loftgångar, balkonger och liknande?
Svar: Den tolkning som använts i projekten accepteras.

Fråga: Vilket betyg får rum som inte uppfyller BBR:s krav för dagsljus, men som har en godkänd avvikelse från byggnadsnämnden enligt BBR 1:21?
Svar: Brons. Notera att ett beviljat bygglov inte automatiskt innebär att rummen är godkända ur dagljussynpunkt. För att godkännas som Brons i Miljöbyggnad ska avvikelserna vara mindre och hanterade enligt 1:21 i BBR. Dvs det ska finnas särskilda skäl till avvikelsen, byggnaden ska ändå vara tekniskt tillfredsställande och det ska inte finnas någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt, se vidare BBR

13. Legionella (uppd. 2018-12-13))

181213
Fråga: För Silver och Guld: Vad menas med VVC-krets och var på kretsen ska mätning ske?
Svar: Med VVC-krets avses VVC-slinga/slingor med cirkulationspump och växlare. Riskvärdering kan visa att det behöver finnas flera mätpunkter. Det går bra att använda analoga termometrar.

170825
Fråga: I indikator 9 Fuktsäkerhet och 13 Legionella finns krav på att aktuella branschregler ska följas (SILVER). Vad innebär ”ska följas”?
Svar: Det innebär att de branschregler som är tillämpliga för den aktuella byggnaden ska vara uppfyllda. Enklast är att utnyttja den tredjepartskontroll som branschorganisationer erbjuder genom auktorisation och certifiering men det är inget krav. I annat fall ska respektive projektör, sakkunnig och entreprenör ansvara för att kraven i branschreglerna uppfylls. Tänk på att reglerna oftast inkluderar både projekteringsskede och byggskede. Eventuella överenskomna avvikelser ska vara dokumenterade och motiverade av ansvarig person i projektet

170825
Fråga: Om man vid verifiering inte har samtliga efterfrågade handlingar och dokument för indikator 9 Fuktsäkerhet och 13 Legionella, hur går man då tillväga?
Svar: Vägledning finns i dokumentet Instruktioner och egenkontroll för verifiering, men det behöver förtydligas att det är möjligt att visa att man uppfyller kraven genom att en diplomerad fuktsakkunnig skriver ett utlåtande baserat på den information som finns i de handlingar som finns och besiktning.

151217
Fråga: Går det bra att i flerbostadshus mäta varmvattentemperaturen vid färre tappställen än vad som anges i manualen?
Svar: Ja, det är accepterat, under förutsättning att planritningar redovisas där det framgår att de tappställen med störst risk har valts för mätning.

14. Dokumentation av byggvaror (uppd. 2020-05-08)

200508
Under förvaltningsskedet ska loggboken hållas uppdaterad med de byggvaror som fastighetsägaren har rådighet över. Ändringar som beställs eller utförs av bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst och sker inom bostadslägenhet behöver ej inkluderas i loggbok.

200323 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 2.2, oavsett registreringsdatum)
För en bostadsrättsförening bestående av flera byggnader kan en gemensam loggbok accepteras. Det ska då framgå i loggboken i vilken byggnad en produkt är placerad. Det ska vara möjligt att vid framtida behov kunna separera loggboken på respektive byggnad.

180521
Förtydligande om att syftet med loggboken är att fastighetsägaren ska veta vilka ämnen som finns i byggnaden för att kunna spåra eventuella farliga ämnen i framtiden.
Innehållet i byggvarorna ska därför finnas redovisade i loggboken. Halter ska också redovisas men kan anges i intervaller enligt eBVD2015.

171204
Uppdatering av svar till fråga 2017-04-25. Vid inköpstillfället ska tillverkaren tillhandahålla en innehållsdeklaration så att det går att bedöma om byggvaran innehåller något av de ämnen som ska fasas ut enligt betygskriterierna. Miljöbyggnad utgår att tillverkaren uppdaterar innehållsdeklarationerna om tillverkningen ändras.  Byggherren väljer själv om man vill ställa de tuffare kraven i BVB.

170425
Fråga: Hur hanteras byggvaror som registrerats och godkänts av Byggvarubedömningen, men vars bedömning går ut innan preliminär certifiering eller verifiering?
Svar: För byggvaror som vid preliminär certifiering eller verifiering saknar giltig bedömning i Byggvarubedömningen, ska det framgå att materialet uppfyllde Miljöbyggnads kriterier på innehåll vid inköpstillfället. Lämpligen bifogas t.ex. en ordersedel eller liknande som visar att materialet köptes in vid en tidpunkt då byggvaran var godkänd. Under en övergångsperiod fram till 2017-12-31 accepteras produkter som har fått status “ej aktuell” under år 2016.

170117
Fråga: 
Hur hanteras material som återanvänds i en nyproducerad byggnad?
Svar: 
Återbrukade material eller byggvaror som används i en nyproducerad byggnad bedöms på samma sätt som om det fanns i en befintlig byggnad. Det innebär att materialen ska uppfylla bedömningskriterierna för befintliga byggnader, indikator 16.

160421
Fråga: Hur hanteras loggboken vid uppförande av bostadsrätter?
Svar: Loggboken ska förvaltas av bostadsrättsföreningen (t ex styrelsen eller anlitad förvaltare) under den tid som certifieringen gäller. De boende ska informeras i tex boendepärmen om vilka byggvaror som omfattas och vad som gäller för dessa.

151217
Fråga: Räknas projektets miljöbyggnadssamordnare som oberoende när loggboken ska kontrolleras vid verifiering?
Svar: Nej, men miljöbyggnadssamordnaren kan kontrollera loggboken ändå, men risken för stickprovskontroll från SGBC ökar.

151217
I manual 2.1 accepteras i vissa fall avvikelserapport för byggvaror som inte innehållsdeklarerats. Detta gäller även för manual 2.2 under samma förutsättningar som anges i manual 2.1.

15. Utfasning av farliga ämnen (uppd. 2020-05-08)

200508
Under förvaltningsskedet ska loggboken hållas uppdaterad med de byggvaror som fastighetsägaren har rådighet över. Ändringar som beställs eller utförs av bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst och sker inom bostadslägenhet behöver ej inkluderas i loggbok.

200323 (Gäller samtliga registreringar gjorda under 2.2, oavsett registreringsdatum)
För en bostadsrättsförening bestående av flera byggnader kan en gemensam loggbok accepteras. Det ska då framgå i loggboken i vilken byggnad en produkt är placerad. Det ska vara möjligt att vid framtida behov kunna separera loggboken på respektive byggnad.

170117
Fråga:
 Hur hanteras material som återanvänds i en nyproducerad byggnad?
Svar: 
Återbrukade material eller byggvaror som används i en nyproducerad byggnad bedöms på samma sätt som om det fanns i en befintlig byggnad. Det innebär att materialen ska uppfylla bedömningskriterierna för befintliga byggnader, indikator 16.

160421
Fråga: Hur hanteras loggboken vid uppförande av bostadsrätter?
Svar: Loggboken ska förvaltas av bostadsrättsföreningen (t.ex. styrelsen eller anlitad förvaltare) under den tid som certifieringen gäller. De boende ska informeras i t.ex. boendepärmen om vilka byggvaror som omfattas och vad som gäller för dessa.

151217
Fråga: Räknas projektets miljöbyggnadssamordnare som oberoende när loggboken ska kontrolleras vid verifiering?
Svar: Nej, men miljöbyggnadssamordnaren kan kontrollera loggboken ändå, men risken för stickprovskontroll från SGBC ökar.

150212
Fråga: Enligt manualen ska indikatorn kompletteras med kriterier för hormonstörande ämnen. När kommer dessa att träda ikraft och för vilka projekt?
Svar: Miljöbyggnad har avvaktat att de mest använda miljödatabaserna för byggvaror är överens om kriterierna – vilket de är nu.
Frågan om när kriterierna ska börja gälla i Miljöbyggnad kommer att tas upp i Tekniska rådet i mars. Sannolikt kommer dagen då de träder i kraft att ligga flera månader fram i tiden och kriterierna kommer endast att omfatta de projekt som registreras efter denna dag.

16. Sanering av farliga ämnen (uppd. 2017-01-17)

170117
Fråga:
 Hur hanteras material som återanvänds i en nyproducerad byggnad?
Svar: 
Återbrukade material eller byggvaror som används i en nyproducerad byggnad bedöms på samma sätt som om det fanns i en befintlig byggnad. Det innebär att materialen ska uppfylla bedömningskriterierna för befintliga byggnader, indikator 16.

160306
Fråga: Är det accepterat att inventering av förekomst av farliga ämnen utförs av person som inte har genomgått efterfrågad utbildning, om rapporten kontrolleras av utbildad miljöinventerare med kunskap om särskilt farliga ämnen?
Svar: Inventering av förekomst av farliga ämnen ska utföras av en miljöinventerare med särskild kunskap om farliga ämnen i byggnader. Det godkänns alltså inte att miljöinventerare endast skriver under en rapport utförd av person utan efterfrågad kompetens.