Om Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader och idag är över 3300 byggnader certifierade eller preliminärt certifierade i Miljöbyggnad. Systemet ägs och utvecklas av SGBC som även utfärdar certifieringarna.

Det går att certifiera både nyproducerade byggnader och ombyggnationer. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part.

Certifieringen omfattar byggnadens energi, klimatpåverkan, inom- och utomhusmiljön samt cirkularitet. Det som bedöms är femton olika indikatorer som grundar sig på svenska myndighetskrav, Sveriges miljömål och de globala hållbarhetsmålen.

Det finns många fördelar med en certifiering i Miljöbyggnad, bland annat:

• ökar byggnadens hållbarhetsprestanda
• ger en kvalitetssäkring som ser till att lagkrav följs
• möter växande efterfrågan från hyresgäster och investerare
• synliggör miljö- och hållbarhetsengagemang
• ger möjlighet till grön finansiering såsom gröna bolån
• optimerar driftkostnader.

Brons, Silver eller Guld – så går det till

Brons

 

Brons är den första nivån av certifiering, för att få det så räcker det med att följa lagkrav eller existerande rekommendationer. Men bygger man en Miljöbyggnad så innebär det att vi kommer gå igenom att man verkligt gjort detta. Det ger en trygghet att någon har kollat att den här byggnaden uppfyller alla krav och regler.

Silver

 

Presterar en byggnad en bra bit över de satta värdena så kan den nå upp till Silver. De flesta som väljer att certifiera med Miljöbyggnad har Silver som mål för sina byggnader – det är en tydlig markering att byggbolaget eller fastighetsägaren är engagerad i miljöfrågor och tänker på dig som ska vistas i byggnaden.

Här krävs det mer av byggnaden än att bara följa lagkrav – bland annat måste solskyddet, ljudmiljön och energiprestandan vara mycket bättre.

Guld

 

Guld är en hög nivå som de mest ambitiösa byggnaderna, ofta med uttalad miljöprofil, kan satsa på att få. Kraven som ställs är höga, till exempel ska en Guld-byggnad ha bästa tillgängliga teknik och uppfylla krav i EU:s taxonomi för hållbara finanser.

För att nå upp till Guld behöver det säkerställas ytterligare att innemiljön är mycket bra, något som görs genom mätningar eller genom att tillfråga de som bor eller jobbar i byggnaden om vad de tycker om innemiljön.