Certifieringsprocessen för NollCO2

Att tänka på när du NollCO2 certifierar ditt projekt

Om du vill NollCO2 certifiera ditt byggprojekt behöver du bland annat fundera på följande frågor i de olika byggskedena:

  • Kan projektet klara NollCO2 certifieringens gränsvärde för A1-A3 och A4-A5?
  • Kan projektet återanvända byggmaterial?
  • Hur påverkas stomme och skal av omgivande bebyggelse och klimat? Behövs extra förstärkning, extra fuktskydd, extra ljudisolering etc. – och påverkar dessa åtgärder möjligheten att uppfylla NollCO2 kraven?

PROJEKTERING

  • Hur ändras klimatpåverkan utifrån val av material, tekniska system och energikällor?
  • Kan en dialog med potentiella materialleverantörer upprättas tidigt för att få till en lägre klimatpåverkan?

ENTREPRENADUPPHANDLING

  • Vilka krav rörande låg klimatpåverkan av materialtillverkning och byggprocesser kan formuleras i ett förfrågningsunderlag?
  • Kan det i ett tidigt skede etableras samverkan med entreprenörer kring klimatarbetet?

BYGGSKEDE

  • Hur kan olika typer av förluster undvikas under transport och bearbetning av produkterna på byggarbetsplatsen?
  • Hur kan bygg- och transportprocesserna optimeras för lägsta klimatpåverkan?
  • Hur kan man hålla reda på och dokumentera de faktiska installerade byggvaruprodukterna på ett effektivt sätt? Kan loggboken och/eller den digitala tvillingen vara en bra hjälp?

Certifieringsprocessen

Registrering
En certifiering i NollCO2 består av flera olika steg som sker vid olika tidpunkter. En byggnad som ska NollCO2 certifieras ska först registreras i SGBC:s digitala verktyg Building Green Online (BGO). Vid detta tillfälle bestäms vilken manualversion som byggnaden kommer att jämföras med vid granskning. Observera att en registrering gäller för en byggnad. Registrering faktureras med en registreringskostnad som bland annat ska täcka beräkning av baseline och gränsvärde och administration av registreringen. Projektet lämnar vid registrering in ett visst antal uppgifter för att kunna få en projektspecifik baseline och gränsvärde att sikta mot. Vid godkänd registrering erhåller projektet baseline-värde, gränsvärde och de redovisningsverktyg som SGBC tagit fram för NollCO2 projekt.

Registreringen är giltig i tre år, dvs ansökan om preliminär certifiering ska ske inom tre år efter att registreringen godkänts.

Preliminär certifiering
Preliminär certifiering innebär att projektet redovisar sitt uppfyllande av indikatorers kriterier enligt indikatorers redovisningskrav för preliminär certifiering. Detta sker vanligtvis i skedet när projekteringen är klar och innan byggnation startar, men kan också ske efter att byggnation påbörjats. Preliminär certifiering och certifiering/verifiering faktureras med en kostnad som bland annat ska täcka kostnader för granskning och administration. Granskning sker inom 10 arbetsdagar. När ansökan är godkänd erhåller byggnaden en preliminär certifiering och ett certifikat.

En preliminär certifiering är giltig från det att den utfärdas och ska verifieras senast tre år efter att byggnaden tagits i drift.

Verifiering
Verifiering innebär att projektet redovisar sitt uppfyllande av indikatorers kriterier enligt indikatorers redovisningskrav för verifiering/certifiering. Detta är en avstämning att det faktiska utfallet överensstämmer med preliminär certifieringens beräknade eller skattade redovisning. När verifiering är godkänd erhåller byggnaden en certifiering och en plakett att fästa på byggnaden.

Om inskickad ansökan om verifiering ej erhållits senast tre år efter att byggnaden tagits i drift återkallas det preliminära certifikatet.

Vid godkänd verifiering är byggnaden certifierad i fem år och därefter krävs godkänd återrapportering för fortsatt certifiering.

Återrapportering
Återrapportering innebär kontroll av att byggnaden upprätthåller prestandan från godkänd verifiering. Därutöver redovisas gjorda ersättningar och ombyggnationer av byggdelar. Indikatorer som berörs av återrapportering framgår av redovisningskravet för respektive indikator. Återrapportering faktureras med en kostnad för varje återrapporteringstillfälle som bland annat ska täcka kostnaden för granskning och administration av återrapporteringsunderlaget.

Om återrapporteringen ej godkänns, återkallas certifieringen, och certifikat och plakett returneras till SGBC.

Återrapporteringen sker vart femte år efter godkänd verifiering under beräkningsperioden 50 år eller fram tills dess att byggnaden sluthanteras.

Projektfrågor kan ställas
Innan ansökan om preliminär certifiering och/eller certifiering skickas in finns möjlighet att ställa projektfrågor. Projektfrågor med svar är giltiga i ansökan. Se till att bifoga det besvarade projektfrågeformuläret i ansökan om detta utgör relevant underlag för ansökan. Tre projektfrågor ingår i varje godkänd registrering och fler projektfrågor besvaras mot en avgift.

Beräkningsverktyg och mallar
SGBC tillhandahåller beräkningsverktyg och LCA-rapportmall för NollCO2 certifieringsprojekt. Dessa behandlas som konfidentiell information och får inte spridas utanför projektet.