Vad är NollCO2?

Att NollCO2-certifiera en byggnad kräver att hela byggnadens livscykels klimatpåverkan redovisas och balanseras med klimatåtgärder till nettonoll klimatpåverkan. Livscykeln innefattar tillverkning och transport av byggdelar, byggprocesser, användandet och sluthanteringen av byggnaden.

Utvecklingen mot nettonoll drivs framåt genom två huvudspår: 1) att kraftigt reducera växthusgasutsläppen för tillverkning av byggdelar och av byggprocesser samt reducera byggnadens energianvändning och 2) att balansera kvarvarande klimatpåverkan genom klimatåtgärder till nettonoll.

Certifieringen innebär förutom nettonoll klimatpåverkan även affärsnytta för hela sektorn:

Leverantörer väljs utifrån deras klimatpåverkan. På så sätt förändras branschen en leverantör i taget.

Entreprenörer som handlas upp för att bygga klimatsmart får en marknad för arbetsprocesser och arbetsmaskiner utformade för lägre klimatpåverkan. Den nyttan sprids till nästa byggprojekt där entreprenören deltar.

En klimatsmart materialstrategi bidrar till att resurserna räcker längre och driver på en positiv marknadsutveckling för återanvänt byggmaterial.

Möjligheterna att sänka kostnaderna ökar i takt med att fler NollCO2-projekt genomförs och erfarenheter från tidigare projekt återanvänds.

Byggnadens värde ökar i form av möjligheter till högre hyra då byggnaden blir mer attraktiv med en NollCO2-certifiering. Kostnader för energianvändning är lägre i en NollCO2-byggnad och möjligheter till hållbar finansiering ökar då NollCO2-certifieringen är ett bevis på att byggnaden uppfyller många av EU taxonomins krav för hållbar investering.

Nettonoll balans
I NollCO2:s nettonoll-modell balanseras klimatpåverkan med klimatåtgärder för att nå nettonoll. Klimatåtgärderna får vara:

  • installation och produktion av förnybar el, on- eller offsite
  • energieffektiviseringsåtgärder i befintliga byggnader och
  • klimatkompensering som klarar NollCO2:s kriterier för miljömässig och social integritet

En NollCO2-certifierad byggnad har därför nettonoll klimatpåverkan.

Systemgränser
NollCO2 inkluderar byggnadens hela livscykel, från utvinning av råvara till sluthantering av byggnaden och använder beräkningsperioden 50 år från det att byggnaden tagits i drift.

De byggdelar som ingår i beräkningen av NollCO2-byggnadens klimatpåverkan illustreras i figuren nedan:

Tilläggscertifiering
NollCO2 används tillsammans med en tilläggscertifiering för hållbara byggnader. Denna får vara Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED eller Svanen, se bild nedan. Manualen beskriver vilken betygsnivå för respektive tilläggscertifiering som krävs.