Villkor för certifiering

Uppdaterade 2021-03-05

Med villkor i obestämd eller bestämd form avses vid varje tid gällande villkor enligt denna handling.

Det är viktigt att Du läser igenom nedanstående villkor innan Du accepterar dem.

 • För systemen Citylab, GreenBuilding, Miljöbyggnad, Miljöbyggnad iDrift och NollCO2 används begreppet Sökande i villkoren för certifiering för parten som ansöker om certifiering och/eller skriver under ansökan om certifiering.
 • För systemet BREEAM-SE används begreppet Sökande villkoren för certifiering för assessorn och/eller parten som ansöker om certifiering.

Villkor för certifiering gäller mellan undertecknande av Ansökan om certifiering för SGBC:s certifieringar, Sökande, å ena sidan och å andra sidan Sweden Green Building Council och/eller Building Green in Sweden AB.

I det följande används förkortningen SGBC som beteckning på både Sweden Green Building Council och Building Green in Sweden AB.

Tillämplighet och ändringar av villkor

 1. Genom att underteckna Ansökan om certifiering bekräftar Sökande att denne har läst och accepterat villkoren för certifiering, samt förbinder sig att följa villkoren. Villkoren gäller från det att sökande accepterat villkoren.
 2. SGBC förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren. Varje gång villkoren ändras kommer SGBC att informera om villkorsändringar via www.sgbc.se. Ändringarna träder dock i kraft mellan parterna redan vid införandet av villkorsändringen. Det åligger sökande att regelbundet kontrollera om någon villkorsändring skett.

Certifiering samtliga SGBC:s certifieringssystem (BREEAM-SE, Citylab, GreenBuilding, Miljöbyggnad, Miljöbyggnad iDrift och NollCO2)

Marknadsföring och upphovsrättsskyddat material

 1. SGBC har ensamrätt till de registrerade varumärkena ”BREEAM-SE, Citylab, GreenBuilding, Miljöbyggnad, Miljöbyggnad iDrift och NollCO2”. Ensamrätten innebär att ingen annan än SGBC, utan SGBC:s tillstånd, får använda varumärkena ”BREEAM-SE, Citylab, GreenBuilding, Miljöbyggnad, Miljöbyggnad iDrift och NollCO2” som ett varukännetecken i näringsverksamhet. Certifiering meddelad av SGBC innebär att SGBC ger tillåtelse till användning av varumärket under certifieringstiden i kommunikationsmedier, såsom dokument, broschyrer, reklam eller liknande. Vid användningen ska eventuella anvisningar från SGBC följas och användningen ska ske i enlighet med aktuellt certifieringssystem.

Certifiering får inte användas, hänvisas till eller på annat sätt nyttjas i marknadsföring på ett vilseledande eller annars otillåtet sätt enligt gällande marknadsföringslagstiftning.

Ansvar

 1. SGBC ansvarar för skada som SGBC orsakat Sökande genom bristande fackmässighet, åsidosättande av sedvanlig omsorg eller annan vårdslöshet vid dels utförande av tjänst som SGBC tillhandahåller via BGO och dels vid brist eller fel i uppgifter, underlag etc. i BGO. Krav på skadestånd ska för att kunna medföra rätt till ersättning framföras skriftligen inom tre månader efter det att sökanden fått skälig anledning att anta att SGBC är ansvarig för skadan, dock senast nio månader efter det att sökanden fått kännedom om skadan. Kravet ska dessutom ha framställts inom tre år från den handling eller underlåtenhet som föranleder kravet. SGBC:s sammanlagda skadeståndsskyldigheten vid utförande av en tjänst eller för brist eller fel i uppgifter, underlag, etc. är begränsad till 120 prisbasbelopp.

Avgifter

 1. Sökande förbinder sig till att betala de avgifter som finns kopplade till de olika stegen i certifieringsprocessen och som finns beskrivna på SGBC:s webbplats. Avgifterna som faktureras är de som är gällande vi det tillfälle som avgiften faktureras. Avgifter och storlek på avgifterna justeras årligen.

Personuppgifter

 1. Sökande samtycker genom godkännande av villkoren till att SGBC samlar in och behandlar personuppgifter enligt följande:
 • SGBC registrerar vid Ansökan om certifiering personuppgifter från ansökan för att kunna ge tillgång de tjänster som SGBC erbjuder och för att SGBC skall kunna uppfylla och administrera ingångna avtal och utföra eventuella skyldigheter enligt lag. Utöver sådana ändamål kan personuppgifter och av Sökande lämnade uppgifter komma att behandlas för statistik- och marknadsföringsändamål, samt i forsknings- och utvecklingsarbete inom SGBC:s verksamhetsområde.
 • För marknadsföringsändamål, i affärs- och produktutvecklingssyfte, samt i forsknings- och utvecklingsarbete inom SGBC:s verksamhetsområde kan även personuppgifter komma att sparas och användas.
 • Sökande är skyldig att säkerställa att alla personuppgifter som Sökande lämnar till SGBC i Ansökan om certifiering är lämnade i samtycke.
 • SGBC har rätt att för forskning och utvecklingsarbete inom SGBC:s verksamhetsområde antingen själv eller låta utomstående använda av Sökande lämnade uppgifter, sammanställningar, etc. Vid publicering av resultat av forskning och utvecklingsarbete kommer uppgifter, sammanställningar, etc. som användaren lämnat att vara avidentifierade.

Uppsägning av certifiering

 1. Om SGBC finner anledning att anta att Sökande bryter eller har brutit mot något av villkoren för certifiering eller krav ställda i certifieringssystemen har SGBC rätt att, utan förvarning eller skyldighet för SGBC att utan ersättning till sökande, avsluta certifieringen.

Skyldighet att informera SBGC om förändringar i godkänd certifiering

 1. Sökande ansvarar för att informera SGBC utan dröjsmål om förändringar som påverkar godkänd certifiering.

Exempel på förändringar, men inte begränsat till, kan inkludera följande:

 • rättsliga, kommersiella eller organisatoriska
 • ägande och ledning (till exempel beslutsfattande eller teknisk personal)
 • hyresgästanpassningar eller modifieringar av byggnaden
 • ändringar i administrativa uppgifter, som tex kontaktuppgifter
 • större förändringar av kvalitetsstyrningssystemet
 • personuppgifter
 • lämnade uppgifter, sammanställningar, etc.

Certifiering (Citylab, GreenBuilding, Miljöbyggnad, Miljöbyggnad iDrift och NollCO2)

 1. Följande punkter 10 – 17 gäller endast certifieringssystemen: Citylab, GreenBuilding, Miljöbyggnad, Miljöbyggnad iDrift och NollCO2.
 2. SGBC utför granskning av insända handlingar för certifiering enligt gällande krav. Vid granskning bedöms redovisat underlag med avseende på riktighet och om funktioner, egenskaper, etc. som är relevanta för certifieringen, är styrkta.
 3. SGBC ansvarar för certifiering gentemot Sökande.
 4. Sökande kan utse ombud som har rätt att i dennes ställe skicka in underlag för certifiering. Vem eller vilka dessa ombud är, samt att de är behöriga att lämna in underlag ska framgå av handling till SGBC.
 5. Sökanden ansvarar för riktigheten av uppgifter som lämnas till SGBC som underlag för hela certifieringsprocessen. Om det, efter att SGBC har beslutat om certifiering, skulle framkomma att Sökanden har lämnat felaktiga uppgifter, bedömningar etc. som skulle ha medfört att certifiering inte utfärdats eller lägre betyg erhållits har SGBC rätt att återkalla eller korrigera certifieringen till aktuellt betyg.
 6. Sökanden ansvarar för att uppdatera information om fakturering och andra administrativa uppgifter i de fall de ändras. Om detta inte sker kan administrativa avgifter utgå.

Platsbesök

 1. Om SGBC finner anledning till att utföra ett platsbesök för att bedöma att certifieringskraven är eller kan uppfyllas, ska Sökande sörja för att SGBC ges säkert och obehindrat tillträde vid alla rimliga tidpunkter. Vid dessa platsbesök deltar alltid minst en representant för Sökande. Sökande sörjer för att eventuell erforderlig information och material tillhandahålls vid platsbesöket.

Återkallande av certifiering och certifikat

 1. Certifiering och certifikat kan återkallas om:

– Åtaganden i certifieringsprocessen inte följs

– Uppgifter i certifieringen inte överensstämmer med verkligheten

– Redovisning visar att byggnaden inte lever upp till aktuella certifieringskrav

Om en certifiering/certifikat återkallats får det certifierade objektet inte marknadsföras som certifierad och objektet avpubliceras från SGBC:s webbplats. Eventuell plakett ska returneras till SGBC, om den inte returneras kan en avgift utgå. Återkallade certifieringar kan publiceras på SGBC:s webbplats.

Varningar

 1. Vid återkallande, om eventuell plakett inte returneras utfärdas en varning till aktuell ägare av certifieringen. Om SGBC bedömer att felaktiga uppgifter lämnats medvetet utfärdas två varningar.

Varje varning innebär att ägaren inte har möjlighet att ansöka om certifieringar i SGBC:s system under tre månader.

Tre varningar under en tolvmånadersperiod innebär att ägaren inte har möjlighet att ansöka om certifieringar i SGBC:s system under nästkommande tolvmånadersperiod. För medlemmar kan det även innebära att man utesluts ur medlemskapet under två år. Uteslutning av medlem är en styrelsefråga.

Certifiering (BREEAM-SE)

 1. Följande punkter 19 och 21 gäller endast BREEAM-SE
 2. Assessorn ansvarar för granskning i BREEAM-SE. För certifiering och därmed sammanhängande prövning ansvarar BRE Global Ltd.
 3. För BREEAM-SE gäller Villkoren för certifiering och BREEAM-SE Licence Agreement. Vid eventuellt motstridiga uppgifter mellan Villkoren för certifiering och BREEAM-SE Licence Agreement gäller BREEAM-SE Licence Agreement före Villkoren för certifiering.
 4. Assessorn ska underteckna Ansökan om certifiering för varje ansökan som skickas in till SGBC. Separata Ansökningar om certifiering krävs för ansökan i Design Stage och ansökan i Post Construction. Ansökan om certifiering ska skannas in i sin helhet och biläggas ansökan som del av övrigt bevismaterial. Använd alltid aktuell version av Ansökan om certifiering.