Intresseanmälan till arbetsgrupper för manualutveckling av Citylab Guide  

Nu börjar utvecklingsarbetet med nästa version av Citylab Guide 3.0 certifiering av hållbar stadsutveckling i planering och genomförande. 

Syftet med projektet är att förtydliga och förenkla användningen av Citylab Guide samt öka kundnyttan med certifieringen. En del i det arbetet är att synliggöra kopplingarna mot EU-taxonomin och byggnadscertifieringar samt tydliggöra den röda tråden mellan Citylabs certifieringar, från planering till förvaltning. I manualutvecklingen ingår också att ta fram nya indikatorer för de fokusområden som enbart har guidepunkter idag.

En av förmånerna med att vara medlem i Sweden Green Building Council är att kunna delta i våra utvecklingsprojekt och nu finns möjlighet att anmäla intresse till arbetsgrupper för Citylabs manualutveckling. I första hand kommer arbetsgrupperna att fokusera på utvecklingen av nya indikatorer för de fokusområden som saknar indikatorer i nuvarande Citylab Guide. Men alla fokusområden och indikatorer kommer ses över och vid behov aktualiseras och justeras.  

Vill du bidra med kompetens inom något av följande fokusområden? 

 • Kulturmiljöer  
 • Lärmiljöer  
 • Luft  
 • Ljus  
 • Ljud  
 • Klimatanpassning  
 • Cirkularitet (tidigare Materialflöden) 
 • Produkter 
 • Vatten 
 • Arbetsgrupp kring indikator om socialt värdeskapande analys  
 • Funktioner, Bebyggelsestruktur, Platser – (se över befintliga indikatorer samt utveckla ny indikator för Platser på kvartersmark) 
 • Lokal försörjning (se över befintliga indikatorer och eventuellt utveckla ytterligare indikator) 
 • Transporter (se över befintlig indikator) 
 • Grön- och blåstruktur (se över befintliga indikatorer)  
 • Energi (se över befintlig indikator) 

Upplägg 

SGBC kommer utifrån intresseanmälningarna tillsätta arbetsgrupper, vissa grupper kommer hantera flera fokusområden. 

SGBC bistår med instruktioner, rubriksmall och underlag att utgå från. Deltagarna i arbetsgrupperna bistår med expertis i sakfrågorna, inklusive kunskap om gängse krav /lagstiftning samt ansvarar för att ta fram förslag på remissversion för sitt/sina fokusområden. 

Allt arbete sker digitalt, vilket gör att medlemmar från hela landet har möjlighet att delta. 

SGBC:s projektarbetsgrupp verkar nära arbetsgrupperna och är bryggan mellan de olika grupperna som arbetar parallellt. SGBC:s projektarbetsgrupp lämnar också löpande synpunkter på de utkast som arbetsgrupperna tar fram för att få en bra harmonisering mellan de olika fokusområdena. 

Innan arbetsgrupperna påbörjar sitt arbete ordnar SGBC ett gemensamt digitalt startmöte för att gå igenom syftet med revideringen, generella förändringar, upplägg av revideringsarbetet, tidplan mm. 

Arbetsgruppernas arbetsinsats uppskattas till max 25 timmar/person, från slutet av mars till början av maj. Arbetet sker ideellt. 

Kompetens 

Det är viktigt att du som sökande har stor kunskap och erfarenhet i sakfrågan för det fokusområde du anmäler intresse för, samt har kunskap om Citylab. (Dvs du ska inte behöva läsa in dig nämnvärt på sakområdet, utan det ska vara frågor du arbetar med dagligen). 

Tidplan 

Majoriteten av arbetet kommer att ske i april månad, men arbetsperioden sträcker sig från slutet av mars till början av maj. Startmötet planeras i slutet av mars. Remissen planeras pågå från juni till augusti.