Bedömningsgrunderna för GreenBuilding uppdaterade enligt nya regler i BBR och BED

Bedömningsgrunderna för GreenBuilding har justerats för att passa Boverkets nya regler för byggande – BBR och för energideklarationer – BED och gäller fullt ut från och med första januari 2019.

De gamla reglerna får inte användas efter den 1 januari 2019 vid sökande av bygglov och vid energideklarationer.

Byggnaders energiprestanda ska nu uttryckas i primärenergital, EPPET, i stället för specifik energianvändning eller energiprestanda. Skillnaden är att olika viktningsfaktorer har satts på olika energibärare. Sex olika energibärare ingår: el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas. I den första versionen viktas el med faktorn 1,6 och övriga med 1,0. Detta kommer att utvecklas i kommande regler.

Istället för klimatzoner införs dessutom geografiska justeringsfaktorer för varje kommun i landet, vilken uppvärmningsenergin ska divideras med. Specifik energianvändning (oviktad) kommer fortfarande att finnas med i redovisningen för energideklarationer, men energiklassen kommer att baseras på primärenergitalet.

Återrapporteringen i GreenBuilding påverkas inte av de nya reglerna. Den uppmätta specifika energianvändningen redovisas som förut, där värdet för det aktuella året jämförs med certifieringsvärdet.

Vid GreenBuilding-certifiering av befintliga byggnader där energibesparingsåtgärder genomförts eller avser genomföras (metoderna 1 och 2) skall även fortsättningsvis förbättringen avse byggnadens specifika energianvändning (oviktad).

Vid GreenBuilding-certifiering av befintliga byggnader som jämförs med nybyggnadskraven (metod 3), ska inkomna ansökningar från och med 1 januari 2019 påvisa att byggnaden är 25 procent bättre än gällande krav på primärenergital i BBR. Vid återrapporteringen ska den uppmätta specifika energianvändningen rapporteras och jämföras med den specifika energianvändningen som primärenergitalet beräknats från.

Vid GreenBuilding-certifiering av nya byggnader ska inkomna ansökningar som jämförs med BBR 25–26 eller senare påvisa att byggnaden är 25 procent bättre än kravet på primärenergital i BBR. Vid återrapporteringen ska den uppmätta specifika energianvändningen rapporteras och jämföras med den specifika energianvändningen som primärenergitalet beräknats från. Normalisering enligt Boverkets föreskrift BEN får utföras på återrapporterade uppmätta värden för att förklara avvikelser i brukandet av byggnaden jämfört med det som redovisades i certifieringsunderlaget (energiberäkningen). Detta förutsätter att använd metod och underlag samt alla steg i korrigeringen är redovisade.