Fabege, Akademiska Hus och Älvstranden Utveckling hållbarhetssäkrar och utvärderar hela stadsdelar med nya Citylab

En hållbar stadsdel är en jämlik och trygg miljö, som är tillgänglig för alla och har minimal negativ klimat- och miljöpåverkan. Citylab är Sveriges första certifieringssystem för hållbar stadsutveckling, unikt framtaget för svenska förhållanden, lagar och regler. Nu presenterar Sweden Green Building Council (SGBC) nya Citylab som är en vidareutveckling av det tidigare systemet och innehåller en utvärderande del som svarar på frågan: Hur hållbart blev det?

Först ut att använda nya Citylab är Fabege med Arenastaden i Solna, Älvstranden Utveckling AB med Lindholmen i Göteborg samt Akademiska Hus med Örebro Campus.

Sverige och samhällsbyggnadssektorn står inför en massiv miljöutmaning och vi har bråttom. 2045 ska Sverige, enligt regeringen, inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Samhällsbyggnadssektorn står just nu för 21 procent av de svenska utsläppen – och de ökar.

”Nu behöver vi kraftsamla kring hela stadsdelar för att bidra till Sveriges miljömål och en hållbar samhällsbyggnad. Citylabs senaste certifiering innehåller en gedigen uppföljning som sätter press på alla parter att prioritera hållbarhet från start till mål i stadsutvecklingsprojekt. Arenastaden, Campus Örebro och Lindholmen är först ut och vi följer deras arbete med spänning”, säger Sigrid Walve, chef för Citylab på SGBC.

Örebro Campus, (Akademiska Hus) 

Örebro Campus är byggt på 70-talet och är en extern etablering nära natur. När universitetsområdet nu växer och närmar sig staden finns en vilja att bygga mer stadsmässigt och hållbart i alla led. Akademiska Hus är den primära fastighetsägaren till Örebro Campus men en rad ytterligare fastighetsägare påverkas och deltar i förändringarna. För att hållbarhetssäkra hela stadsdelen och skapa en gemensam plattform för utvecklingsarbetet används nya Citylab.

”Citylabs certifieringssystem ger oss en bekräftelse på att de visioner, mål och arbetssätt som vi använder i Örebro faktiskt leder till ett campus med hållbarhet som ledstjärna. Det lär oss också hur vi i framtiden ska bli än bättre på att ha med hållbarhetsperspektivet i alla led”, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Lindholmen, Älvstranden, Göteborg (Älvstranden utveckling AB)

Lindholmen är i dag en blandning av internationella företag, studenter, forskare, boende och kultur. Området består av 16 000 arbetsplatser, 8 000 studerande, 700 bostäder samt grundskola med tillhörande idrottshallar samt ett flertal gymnasier. Området upplever en stark tillväxt av såväl nya företag som bostäder. Pågående planering och utbyggnad av Lindholmen, som ska hållbarhetssäkras, sträcker sig fram till 2026.

Lindholmen som kunskapsnod ska stärkas och detta genom att bygga vidare på befintliga klusterbildningar och samtidigt öka antalet bostäder. Fram till och med 2026 förväntas 2100 nya bostäder och 10 000 arbetsplatser stå klara inom Karlavagnsplatsen, Lindholmshamnen och Pumpgatan. Även ett mindre antal kontorsetableringar tillkommer. Utöver detta planeras det för exempelvis förskolor, äldrevård, grundskola med idrottshall för 700 elever samt ett gymnasium för 1 000 elever.

“Lindholmen är ett viktigt utvecklingsområde för Göteborg och vi planerar att använda Citylab som verktyg för att säkerställa att Lindholmen utvecklas till en hållbar stadsdel. Ett första steg i arbetet är att göra en kvalitetssäkrad nulägesanalys som vidare ska användas som stöd i arbetet med framtida detaljplaner inom Lindholmen. Vi ser även att Citylab är ett bra verktyg för att skapa en god samverkan med andra aktörer, vilket är en förutsättning för ett bra resultat på Lindholmen”, säger Åsa Svensson, Hållbarhetsstrateg, Älvstranden Utveckling AB.

Arenastaden, Solna (Fabege)

Arenastaden är en ny levande stadsdel i Solna med en blandning av bostäder, arbetsplatser, hotell och service. Med Friends Arena och Mall of Scandinavia har stadsdelen utvecklats till ett av Stockholmsregionens mest populära besöksmål. Intill stadsdelen ligger naturreservatet Råstasjön.

I Arenastaden är hållbarhetsambitionerna höga. Målet är att skapa en attraktiv och långsiktigt hållbar stadsdel där människor trivs. Alla kontorsbyggnader som byggs i området och Mall of Scandinavia är miljöcertifierade. I Arenastaden kommer all inköpt el till kontorsbyggnaderna från vindkraftverk och all fjärrvärme och fjärrkyla från Norrenergi är förnybar. Hela 52 procent av medarbetarna reser med kollektivtrafik till och från sina arbetsplatser i Arenastaden i Solna och ytterligare 20 procent cyklar eller promenerar.

I Arenastaden driver vi som stadsutvecklare en ambitiös hållbarhetsagenda. Vi har redan idag några av Sveriges mest energisnåla kontor, en tät samverkan för att skapa en trygg och trivsam plats och högst andel som reser med kollektivtrafik till och från jobbet. Nu vill vi vässa oss ytterligare och samtidigt utvärdera vårt arbete med Citylab certifiering av en stadsdels hållbarhet”, säger Mia Häggström, Hållbarhetschef Fabege.

För mer information vänligen kontakta:

Sigrid Walve, chef Citylab, sigrid.walve@sgbc.se, 08-599 294 44

Kontaktperson Akademiska Hus: magnus.huss@akademiskahus.se

Kontaktperson Lindholmenasa.svensson@alvstranden.goteborg.se

Kontaktperson Arenastaden: mia.haggstrom@fabege.se

 

För bokning av intervjuer vänligen kontakta:

Liza Skoglund, 072 350 92 22, liza@balodis.se

 

Pressbilder finns på MyNewsdesk:

https://www.mynewsdesk.com/se/sweden-green-building-council/latest_media

 

Om SGBC

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Den icke vinstdrivande organisationen med över 400 medlemmar driver och utvecklar våra städer och byggnader till att bli mer hållbara. Föreningen är öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Även kommuner, landsting och andra offentliga aktörer är välkomna.