Ge branschen förutsättningar till att bygga klimatneutralt genom det operativa rådet för NollCO2

Vill du vara med och bidra till att ge bygg- och fastighetsbranschen förutsättningar till att bygga klimatneutralt? Nu söker Sweden Green Building Council personer från medlemsföretag som vill vara med och påverka utvecklingen av NollCO2 genom dess operativa råd.

UPPDATERING APRIL 2020: Det operativa rådet är nu tillsatt.

NollCO2 är en påbyggnadscertifiering som utvecklas av Sweden Green Building Council, SGBC, för att ge bygg- och fastighetsbranschen möjlighet att bygga klimatneutralt och bidra till Parisavtalets måluppfyllnad. Nu går NollCO2 in i en ny fas och SGBC söker personer från medlemsföretag som vill vara med och påverka utvecklingen av certifieringssystemet. Detta genom att bli medlem i det operativa rådet för NollCO2.

I uppdraget ingår främst att stötta i marknadsrelaterade frågor och att vara en kanal ut mot marknaden som tidigt kan ge en indikation på vad marknaden vill ha och om utvecklingen inom NollCO2 är på rätt väg. Det innebär att medlemmar i det operativa rådet får möjligheten att påverka certifieringssystemets utveckling och få en god insikt i vad som är på gång inom systemet. Önskvärda roller är hållbarhetschefer, projektchefer eller fastighetschefer. Även ansvariga inom marknad och kommunikation är av intresse.

Är du den vi söker, eller vill du nominera någon annan i er organisation? Sista dagen att nominera är den 22 november och nominering utförs genom att maila nollco2@sgbc.se, bilägg gärna cv.

För mer information
Frågor och funderingar gällande vad rollen innebär besvaras av Pia Stoll, chef NollCO2, på pia.stoll@sgbc.se.

Huvuduppgift

 • Stödja verksamhetsområdeschefen för NollCO2 i utvecklingen av verksamhetsområdet och dess produkter.
 • Stötta i marknadsrelaterade frågor och att vara en kanal ut mot marknaden som tidigt kan ge indikation på vad marknaden vill ha och om produktutvecklingen inom NollCO2 är på rätt väg.
 • NollCO2-rådets ordförande och verksamhetsområdeschefen beslutar i samråd och utifrån verksamhetsområdets behov samt önskemål från rådets medlemmar, vad rådet ska arbeta med till nästkommande möte.
Typiska arbetsuppgifter
 • Ge råd om och genomföra aktiviteter som främjar användningen av produkter och tjänster inom NollCO2.
 • Ge råd avseende påverkan, engagemang och branschsamverkan.
 • Följa upp marknadens utveckling, intresset för och effekterna av att använda verktyg, program, nätverk och utbildning som NollCO2 tillhandahåller.

Formalia

 • NollCO2-rådet består av maximalt 12 personer.
 • Att medverka i NollCO2:s operativa råd innebär ett ideellt uppdrag och är därmed oavlönat.
 • Ordföranden utses av VD för Sweden Green Building Council i samråd med verksamhetsområdeschefen.
 • Anställda personer hos medlemmar i Sweden Green Building Council kan nomineras att delta i rådet. Ledamöter i rådet beslutas därefter av verksamhetsområdeschefen i samråd med ordförande. Ordförandens och övriga medlemmars mandatperiod är två år. Efter två år finns det möjlighet att förlänga mandatperioden årsvis.
 • Ordföranden kallar till ett konstituerande möte som sker vid årets första möte, där sekreterare utses samt årets fyra planerade fysiska möten fastläggs. Rådets ordförande kan i samråd med verksamhetsområdeschefen ändra de fysiska mötena till webbmöten samt vid behov kalla till extra möten. Verksamhetsområdeschefen deltar på samtliga möten.
 • Rådet rapporterar löpande till verksamhetsområdeschefen och årligen till VD.