Hållbarhet i planeringsskedet med Citylab – erfarenheter från Gottorp

Gottorp utanför Malmö blir Skanskas första Citylab-certifierade stadsdel och kommer vid färdigställandet att omfatta cirka 550 bostäder. För att säkra ett gediget hållbarhetsarbete från början till slut har man valt att använda certifieringssystemet Citylab som stöd under processens gång. Under ett webbinarium som hölls av SGBC den 26 april berättade Dagmar Gormsen, hållbarhetsspecialist samt Citylabsamordnare och Helena Nilsson, projektutvecklare, från Skanska om sina erfarenheter från att arbeta med Citylab som stöd i hållbarhetsarbetet. Nedan följer ett urval av frågor och svar från webbinariet.

Citylab är ett certifieringssystem för hållbar stadsutveckling som ger stöd till projekt att uppnå de globala målen och Sveriges miljömål. Gottorp utvecklas enligt ett hållbarhetsprogram som i slutet av 2022 certifierades enligt Citylabs metodik för hållbar stadsdelsutveckling. Ett hållbarhetsprogram är ett strategiskt styrdokument som ger medverkande offentliga och privata aktörer en gemensam grund och styrning för hållbar utveckling av ett område.

Kan ni berätta om certifieringsprocessen?

Skanska har ägt marken sedan 1967 och vi började arbetet med att ta fram ett planprogram för området tillsammans med Malmö stad 2015, därefter tog arbetet med att ta fram detaljplaner för området vid. Strax efter att första detaljplanen vann laga kraft startade vi en skarp hållbarhetsanalys för att se om vi kunde möta Citylabs krav för stadsdelen. Samtidigt som utvecklingen av detaljplanerna för Gottorp, pågick även flera andra stora utvecklingsprojekt inom Bunkeflostrand. Det gjorde att Malmö stad tidigt i processen tog beslutet att arbeta med ett omfattande delaktighetsarbete för att involvera medborgarna.

Analysen av utförda utredningar, höga ambitioner från både Skanska och Malmö stad samt utfört och pågående delaktighetsarbete föll väl ut och beslut om att ansöka om certifiering togs under 2021. Då började ett intensivt arbete att tillsammans med Skanskas Citylabsamordnare ta fram ett hållbarhetsprogram för området.  Ansökan om certifiering skickades in i juni 2022 och strax innan jul blev Gottorp certifierat.

Nu pågår ett arbete med att omvandla hållbarhetsprogrammet till en handlingsplan tillsammans med alla byggherrar i området och Malmö stad. Internt på Skanska ser vi över vilka frågor vi nu konkret behöver utreda och jobba med på ett övergripande plan och vilka frågor vi jobbar med i respektive projekt.

I projektplaneringen ska man bland annat ta fram en vision för området som sedan ska mynna ut och konkretiseras i mål och åtgärder. Det är väldigt viktigt och bra att ha en sådan vision för den blir verkligen kompassen för det efterföljande arbetet. Likaså är processtyrningen något man kanske inte alltid tänker igenom lika mycket. Rätt kompetens ska komma in i rätt skede, beslut ska förankras, och hållbarhetsaspekten ska finnas med från början och hela vägen igenom.

Hur lyder Skanskas vision och mål för Gottorp?

Visionen lyder att Gottorp ska vara ett föredöme för framtidens hållbara, trygga och naturnära stadsdelar. I den här visionen med hållbarhet, trygghet och närhet till natur hittade vi ett avstamp och en naturlig indelning av de målen som vi har satt i tre målområden. Målområdet “hållbart” innehåller en del klassiska handfasta miljöfrågor att arbeta med, målområdet “tryggt” omfattar mycket som handlar om bebyggelsestruktur och det mellanmänskliga och i målområdet “naturnära” har vi satt upp mål kring klimatanpassning och biologisk mångfald.

Vilket värde ser Skanska med Citylab?

Framför allt ger Citylab-metodiken oss ett sätt att jobba med hållbarhetsfrågorna metodiskt och strukturerat genom hela utvecklingsprocessen. Metodiken stärker också oss på Skanska i vår vision att bygga ett bättre samhälle.

Skanska utvecklas i en riktning mot att mer och mer bli en stadsutvecklare och vi vill sträva efter att kunna bidra till de globala målen. Vi förstår att vi behöver bredda hållbarhetsaspekterna vi jobbar med och vi vill vara så säkra som möjligt på att vi gör det på rätt sätt och hanterar bredden och komplexiteten av dessa frågor. Det stärker oss att Citylab knyter an till de globala målen. De värden och övergripande mål som Citylab beskriver linjerar väl med våra egna hållbarhetsmål, till exempel att Skanska ska halvera sina klimatutsläpp till 2030 och vara helt klimatneutrala till 2045. Det gäller hela värdekedjan. Vi ser att vi delar värden och värderingar med Citylab.

Våra kunder efterfrågar hållbara produkter. Hos våra kommersiella kunder är efterfrågan på tredjepartcertifieringar av olika slag väldigt stark och även privata kunder efterfrågar de värden som en certifiering ger.

Vad tar ni med er från certifieringsprocessen?

Ju tidigare i utvecklingsprocessen man kan ta beslutet om att jobba med den här metodiken desto bättre. Alla aktörer behöver vara förankrade i beslutet eftersom det är en områdescertifiering och inte en byggnadscertifiering.

Som tidigare nämnt strävar Skanska efter att ta ansvar i stadsutvecklingsprojekt och vi har vunnit mycket kompetens inom detta, bland annat genom det här projektet. Vi fortsätter att titta på Citylab och har det med oss som ett viktigt verktyg. Med stor sannolikhet kommer vi att fortsätta använda Citylab och förhoppningsvis också kunna certifiera fler projekt i framtiden.

 

Som anställd på något av SGBC:s medlemsföretag kan du se en inspelning av webbinariet på SGBC:s medlemsportal.