Hållbarhetscertifiering med CEEQUAL i kommunala projekt

I juni hade vi ett spännande webbinarium om ’Hållbarhetscertifiering med CEEQUAL i kommunala projekt’. Under webbinariet delade Camille Ploujoux, projektledare för Malmö stad och Emma Tokke, Civilingenjör i Miljö- och Vattenteknik från Sweco, med sig om hur de arbetar med den pågående CEEQUAL-certifieringen i sina respektive projekt Sege Park i Malmö och Tullgarnsbron i Uppsala. Här summeras webbinariet genom 4 viktiga frågor.

 

1. Beskriv kortfattat projektet:

Sege Park, Malmö:
Kirseberg beläget i östra Malmö har blivit ett populärt bostadsområde för många som vill bo i en grön och lummig bostadsmiljö med blandad bebyggelse från 1930-talet och framåt. Här förbereder Malmö stad att tillvarata och ge plats för tusen nya bostäder på det gamla sjukhusområdet i Sege Park. Den lummiga gröna skogsmiljön är staden noga med att bevara. Det är en del av områdets karaktär. De gröna ytorna på sju hektar ska finnas kvar och området är utpekat som stadens nya skyltfönster vad gäller hållbarhet, cirkularitet och delning. Byggandet är i gång och området beräknas vara slutfört i slutet av 2023.

Tullgarnsbron, Uppsala
En ny bro, med tillhörande tillfartsvägar, ska byggas över Fyrisån. Planområdet ligger söder om stadskärnan, mellan Studenternas IP och Kungsängsbron. I projektet ingår bro och närliggande ytor, anslutningsväg till befintliga Ulleråkersvägen, omläggning och breddning av Ulleråkersvägen samt grönytor. Bron byggs som en tvåfilig öppningsbar klaffbro för bil-, cykel- och gångtrafik. Projektet ligger inom vattenskyddsområde för Uppsalaåsen och berör även Fyrisån som vattenverksamhet. I området finns förorenad mark, biotopskyddade träd och skyddade arter så som utter och fiskarten Asp. Projektet berör också en rad sociala aspekter, så som tillgänglighet, buller och vibrationer.

 

2. Varför CEEQUAL?

Sege Park, Malmö:
Att hållbarhetscertifiera den allmänna platsen i området är ett förslag som har byggts upp successivt och blivit aktuellt lite senare i projektets förlopp. Projekteringen var redan i gång när beslutet fattades politiskt 2018. De 13 byggaktörerna som hade valts ut för att bygga i området ingår nämligen i en byggaktördialog där framför allt hållbarhetsfrågor togs upp. De uppmanades bland annat att hållbarhetscertifiera deras byggnader. Idéen med att staden även skulle inleda en certifieringsprocess kom då naturligt som en följd av dessa diskussioner.

Tullgarnsbron, Uppsala:
Beslutet att certifiera med CEEQUAL fattades i första hand av kommunen för att få en helhetssyn på projektets egenskaper som funktion, säkerhet, ekonomi, estetik och miljö samt visa sitt hållbarhetsarbete för allmänheten och andra intressenter. Projektet är en möjlighet för kommunen, projekteringen och entreprenörerna att höja sin kunskapsnivå vad gäller hållbarhetsarbete och CEEQUAL.

 

3. Hur har det gått hittills med CEEQUAL för projektet?

Sege Park, Malmö:
Staden siktar på högsta betyg (Excellent) och uppfyllde det resultatet under projekteringsskedet. Alla projektmedlemmar oavsett organisation har utbildats i CEEQUAL och medvetenheten kring just hållbarhetsfrågorna är stor samt jämnfördelad mellan de olika parterna. Byggskedet är i gång just nu, en ny utvärdering kommer inträffa mot slutet av det.

Tullgarnsbron, Uppsala
Rapportering av planerings- och projekteringsfasen har påbörjats och delverifiering planerades till hösten 2021. Medvetenheten kring just hållbarhetsfrågorna har ökat exponentiellt inom respektive organisation och mellan beställar- och projekteringsorganisationen på grund av arbete med CEEQUAL. CEEQUALs hållbarhetsfrågor som Klimatberäkningen i tidig fas, kravet om EPD, konkreta miljökrav i Miljöplan för Entreprenörens Genomförande etc har införts som tydligt krav i upphandlingen av projektör och entreprenad.

 

4. Vad har projektet lärt sig igenom CEEQUAL?

Sege Park, Malmö:
Jag tror att CEEQUAL kan vara ett bra verktyg för att utmana våra processer och våra sätt att arbeta på. Ett exempel på något som vi har lärt oss på vägen är att en beställares hållbarhetsmål och miljökrav behöver specificeras tydligt och på ett mätbart sätt när man handlar upp till entreprenadsskedet. CEEQUAL är även en lärandeprocess och nu när några år har gått, inser vi också vikten att inleda sådana hållbarhetsprocesser så tidigt som möjligt i ett projekts livslängd för att få ut det mesta av det och få en chans att förbättra våra arbetssätt på ett långsiktigt mer hållbart sätt.

Tullgarnsbron, Uppsala
Att det är otroligt viktigt med en tydlig kravställning kopplad till CEEQUAL vid upphandling av projektering och entreprenörer; för att skapa tydlighet i ansvarsfördelning vad gäller frågor, vilka frågor som ska hanteras, tidplan, arbetssätt etc. Detta är något som vi lärt oss från upphandling av projektör och som vi implementerar på ett tydligare sätt i upphandling av entreprenör. För entreprenörerna har vi beskrivit ett tydligt arbetssätt vad gäller CEEQUAL i AF delen, samt tagit fram specifika CEEQUAL-frågelistor per entreprenad samt blankett för bevisredovisning som entreprenören måste leverera i. Det är otroligt viktigt att CEEQUAL kommer in i ett tidigt stadium i projektet, och verkligen används för att styra hållbarhetsarbetet i projektet och inte blir ett parallellt spår rätt.