Sista utvecklingsfasen i Masthusen – Skandia Fastigheter certifierar bostäder enligt BREEAM-SE

Sedan stadsutvecklingen av Masthusen i Malmö påbörjades för nästan 16 år sedan har över 100 000 kvadratmeter omvandlats med målet att etablera verksamheter och bostäder som ska gynna fler än de boende. Nu är Skandia Fastigheter inne i den sista utvecklingsfasen med bland annat ett bostadshus som ska uppnå BREEAM-SE Very Good.

Stadsutvecklingen av Masthusen i Malmö startade 2006 och området är den första stadsdelen i Norden att certifieras enligt det internationella hållbarhetssystemet BREEAM Communities. Syftet var att omvandla Västra Hamnen som tidigare bestod av Kockums varv, en bilfabrik och mässlokaler, till en hållbar stadsdel med allt från förskolor, caféer och lägenheter till kontor, studentboende och bibliotek. Nu är omvandlingen i slutfasen och utvecklingen av bostadsprojektet Masthusen kv 15  i full gång. Skandia Fastigheter certifierar i vanliga fall nybyggnadsprojekt av bostäder enligt Miljöbyggnad men ibland, som i fallet med Masthusen kv 15, väljs BREEAM-SE.

BREEAM som certifieringssystem

Redan från början fastställdes målsättningen att Masthusen skulle vara en stadsdel med en hållbar och blandad stadsmiljö och certifiering valdes med bakgrund i detta.

“Vi valde BREEAM Communities eftersom programmet innehåller en stor mängd olika krav på hur området och husen ska byggas, till exempel avseende energiförbrukning, egen energiproduktion och odling på tak eller innergård,” berättar Fredrik Remstam, projektchef på Skandia Fastigheter.

En tät, grön och funktionsblandad miljö är både energieffektiv och ger ett bra underlag för miljövänliga kommunikationer, samtidigt som den bidrar till ett rikare folkliv. Eftersom Masthusen som stadsdel har erhållit certifiering enligt BREEAM Communities valde Skandia Fastigheter sedan att fortsätta på den vägen och certifiera det nya bostadshuset enligt BREEAM-SE.

Certifieringssystem med hållbarhetsperspektiv

En annan fördel med BREEAM är att certifieringen lägger stor vikt vid klimatfrågorna och erbjuder ett bra stöd inom området. BREEAM har även förmånen att, utifrån det specifika projektets och fastighetens förutsättningar, kunna välja de områden som det ska satsas lite extra på. Andra styrkor är att BREEAM hanterar aspekter såsom markanvändning och ekologi, vilket har en direkt koppling till hyresgästens gårds- och utemiljö. BREEAM uppmuntrar arbete med hållbara transporter (såsom möjligheter till cykelparkering/faciliteter, närhet till kollektivtrafik och ett minskat behov av egen bil). Att ge förutsättningar för ett hållbart resande är viktigt för de som arbetar i stadsdelen, för boende, besökare – och för samhället i stort.

Att arbeta med BREEAM-certifiering

BREEAM-manualen är i första hand skriven utifrån att byggnaden har en annan funktion än bostäder, vilket innebär att man för varje aktuell indikator behöver se över om det finns speciella tolkningar för just bostadsprojekt. Det är viktigt att se över vilka poäng som är tillämpbara för bostäder och hur de ska bedömas. Flertalet indikatorer genererar olika poäng beroende på byggnadstyp, och kraven skiljer sig mellan bostadsbyggnader respektive kontors- och handelsbyggnader. Om man implementerar certifieringen för sent finns det en risk att vissa indikatorer inte går att arbeta med som planerat, vilket leder till att projektet får fokusera på att ta poäng för åtgärder som inte ger ett lika stort värde i den aktuella byggnaden.

“Ett generellt råd är att starta arbetet med BREEAM tidigt. Det möjliggör en större flexibilitet kring att välja ut vilka indikatorer som projektet vill implementera. Vissa krav kan ge ett större mervärde för en särskild byggnad eller projekt än andra. Om en genomgång görs i rätt skede finns det därför möjlighet att identifiera vad som är viktigt för det enskilda projektet och hur BREEAM på bästa sätt kan användas som verktyg för att uppnå detta,” tipsar Fredrik Remstam.

Utvecklingen av Masthusen kv 15

Nu är Skandia Fastigheter inne i den sista utvecklingsfasen med det innovativa studentboendet BaseCamps första Sverige-etablering med 590 lägenheter. Utöver studentboendet kommer ytterligare cirka 500 bostäder, Malmös första mobilitetshus och en förskola med grön utemiljö på både mark och tak att byggas. Ett av de senaste tillskotten i området är ett bibliotek, som ytterligare stärker områdets profil som mötesplats för alla åldrar och behov. Masthusen kv 15 är indelat i två fastigheter; Öglan 1 och Öglan 2.

  • Hus 1 kommer att bestå av en förskola med åtta avdelningar i fem våningar om cirka 2500 kvadratmeter bruttoarea och med 4000 kvadratmeter utemiljö, varav hälften på taket till hus 2. Det projektet certifieras enligt BREEAM-SE Excellent och färdigställs hösten 2022.
  • Hus 2 kommer att vara en mobilitetsanläggning som har plats för drygt 230 bilar med en affärslokal på bottenvåningen samt funktioner såsom elbilspool, elcykelpool, cykelservice och leveransrum. Anläggningen kommet att vara färdigställd våren 2022. På taket återfinns hälften av förskolans utemiljö, cirka 2000 kvadratmeter.
  • Hus 3, som är ett bostadshus, kommer att innefatta 77 hyreslägenheter i storlekarna två till fyra rum och kök med boytor om 41-100 kvm samt övernattningslägenhet och två affärslokaler i bottenvåningen. Certifiering enligt BREEAM-SE Very Good och inflyttning beräknas ske i december 2022.