Innovation inom dagvattenåtervinning: I Celsiushuset spolas det med regnvatten

Celsiushuset i Uppsala Science Park har certifierats med LEED V4 Platinum - den högsta nivån inom certifieringssystemet LEED, och de höga poängen är delvis ett resultat av nytänkande lösningar såsom återvinning av regnvatten.

Inflyttningen i Celsiushuset startade vid årsskiftet och bland innovativa lösningar finns solceller på tak och väggar, värmeåtervinning, laststyrning samt att projektet genomfördes som ett modellbaserat bygge utan fysiska ritningar. Men kanske mest anmärkningsvärt är systemet för insamling av dagvatten från taken som lagras, renas och används till spolning av byggnadens 42 toaletter, som minskar vattenförbrukningen med omkring 60%. Systemet är ett av de första av sitt slag i Sverige och banar väg för fler projekt inom dricksvattenbesparing framöver.

Fastighetsägare för Celsiushuset är Vasakronan och projektet var en av finalisterna i kategorin Årets Leed-byggnad/projekt under Sweden Green Building Awards 2020.

“Att uppnå nivån Platinum är en riktigt hög prestation som återspeglar det engagemang som funnits hos alla som varit involverade i projektet vars mål varit att upprätta en enastående byggnad med stort fokus på hållbar utveckling”, säger Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan.

Regnvattensystemet har utvecklats av Helenius VVS-konsulter och beräkningar för magasinsstorlek har gjorts av Structor. Ett examensarbete genomfördes också av en student på Uppsala Universitet. Regnvattnet samlas in med 20 takbrunnar försedda med kupolsilar som avskiljer föremål som löv och växtdelar. Genom självfall förs vattnet via sandfångbrunnar till två dagvattenledningar och vidare till ett dagvattenmagasin under marknivå med en kapacitet på 60 kubikmeter.

Innan vattnet förs in i huset med en sugslang passerar det ytterligare en brunn med sandfång och ett flertal filter. Väl inne i byggnaden används UV-ljus och sandfilter för ständig cirkulation. Om dagvattnet i tanken är mindre än vad som behövs till toalettspolning tas kommunalt vatten in.

Att samla in och återanvända regnvatten är vanligt i många länder som tex Australien och torra delar av USA. Metoden har flera fördelar ur miljösynpunkt då den kan bidra till minskad dricksvattenförbrukning och förbättrad dagvattenhantering.

Celsiushuset ligger i Uppsala Science Park och innehåller kontor och laboratorium på omkring 10 000 kvadratmeter, med omkring 500 arbetsplatser. Främsta hyresgäst är Livsmedelsverket på cirka 8 000 kvadratmeter kontor och laboratorium.

”Dricksvatten är ett livsmedel så det är extra roligt att istället använda regnvatten till toaspolning i ett hus där Livsmedelsverket är hyresgäster,” säger Pia Öhrling, LEED AP och miljösamordnare för projektet samt tillförordnad chef för LEED hos SGBC.

Celsius-projektet sticker även ut med en hög digitaliseringsgrad, såsom bygghandlingar i 3D-modellering istället för traditionella ritningar som effektiviserar projektering, samordning, utförande och förvaltning.

Andra miljösatsningar som bidragit till det höga betyget är:

  • Man har sanerat och byggt på förorenad mark
  • Uppsala Science park har nära till serviceutbud och bra kollektivtrafik.
  • Byggnaden är energisnål, hela 65% under BBR-kravet.
  • Solceller på tak och fasad. Totalt ca 155 kW som ger ca 121,000 kWh per år (ungefär lika mycket som 6 villor förbrukar).
  • Genom att nyttja värmeåtervinning från kylmaskinerna minskar behovet av köpt fjärrvärme till uppvärmning och tappvarmvatten med 80%.
  • Laststyrning som innebär att toppeffekten kan reduceras när elnätet är hårt belastat.
  • Projektet har arbetat för att minska mängden byggavfall och lyckats komma ned till 25 kg/m2 BTA (13141m2).