Människor, djur och natur – så skapas stadsdelar för alla

Citylab är ett förhållandevis nytt certifieringssystem och det enda på svenska marknaden som certifierar hela stadsdelar. Sigrid Walve på SGBC berättar mer om hur det fungerar och vilken nytta det kan göra.

– Det här är en svensk certifiering som växt fram och utvecklats under lång tid. Arbetet började redan för tio år sedan, och det blev klart och lanserades under november 2019. Det är ett otroligt genomtänkt och genomarbetat system som jämförts med motsvarande internationella varianter och som utvecklats av hela branschen, med allt från kommuner och statliga verk till företag och experter.

På vilket sätt används det idag?

– Jag skulle säga att processen är central i hur Citylab används. Man kan beskriva det som att systemet sträcker sig över olika faser i stadsbyggnadsprocessen, och de aktörer som använder det skiljer sig åt beroende på vilken fas man befinner sig i. I ett tidigt planeringsskede skapas exempelvis hållbarhetsprogram, och då är det främst kommuner och större markägare som använder Citylab. Planeringsskedet övergår sedan till ett genomförandeskede, där man fastställer vilka åtgärder som behövs för att uppnå målen och hur man ska följa upp dessa genom arbetets gång. Den delen av certifieringen används ofta av fastighetsutvecklare, för att se över och påminna sig själva om det man åtagit sig, samt redovisa vad som händer fram till dess att området är färdigbyggt. Slutligen finns förvaltningsskedet, då man mäter prestandan på det färdigbyggda området. Här tar fastighetsägare och fastighetsbolag vid för att följa upp löpande.

Varför behövs den här typen av certifiering?

– Ledtiderna i stadsbyggnadsprojekt är långa och det är många olika parter involverade. Därför har det tidigare uppfattats som svårt att hålla en röd tråd i hållbarhetsarbetet genom hela processen. Den här certifieringen lägger stort fokus på hur man ska samverka, involvera och föra dialog med alla berörda aktörer, vilket ger dem helt nya förutsättningar att bygga hållbart hela vägen.

Vilken typ av hållbarhet och miljönytta ger Citylab?

– Det som är speciellt är att man får med allt. Hela bredden, från social hållbarhet och minskad klimatpåverkan till bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Det handlar om allt från att se till att motverka segregation, skapa levande miljöer, prisrimliga bostäder och mötesplatser för alla till att skydda insekter och djur och ta vara på naturens resurser. Det faktum att bin är livsnödvändiga för oss människor, eller att grundvattnet renas via jorden är sådant som många tar för givet, men genom Citylab mäter vi dessa aspekter och beskriver hur vi kan använda oss av och berika naturen snarare än förstöra och exploatera den.

Finns det ekonomiska fördelar också?

– Absolut, på längre sikt finns det tydliga samhällsekonomiska vinster med att bygga hållbara stadsdelar som är inkluderade och anpassade dels för alla människor, men också för djur och natur. På kortare sikt finns det också en större betalningsvilja från de hyresgäster som bosätter sig i den här typen av områden.

Vilka tror du kommer använda systemet i framtiden?

– Regeringens utredning ”Samordning för bostadsbyggande”, har gått igenom 13 intressanta projekt som jobbat med hållbar stadsutveckling runt om i världen, och det har visat sig att många är certifierade på liknande sätt. Kommunerna har nog inte så god kännedom om systemet men näringslivet har det och driver på. Jag tror att kommunerna kommer att följa efter i takt med att högre krav ställs på att uppnå nationella och globala hållbarhetsmål, och där har våra certifieringssystem en viktig roll att fylla. Likaså kommer grön finansiering allt mer, vilket även driver på användandet av certifieringar.